+
Nye restriktioner – hovedstadsområdet og resten af landet

Opdateret: tor 3/12/2020 15:07

Fra den 7. december indføres der en række nye restriktioner for hovedstadsområdet, der baserer sig på kraftige anbefalinger. Derudover indføres der landsdækkende, egentlige krav ud over de eksisterende anbefalinger og krav.  

I hovedstadsområdet – 17 kommuner – er størstedelen af de særlige restriktioner indført som kraftige anbefalinger. Det er dog væsentligt at pointere, at der fortsat ikke er tale om egentlige juridiske krav. 

Følgende kraftige anbefalinger skal især fremhæves for hovedstadsområdet:

 • arbejdspladser opfordres til i videst muligt omfang at omlægge til hjemmearbejde,
 • opgaver, der forudsætter fysiske fremmøde, bør overvejes udskudt til efter nytår,
 • medarbejdere mellem 15 og 25 år opfordres til at lade sig teste inden jul.

For hele landet - også hovedstadsområdet - gælder derudover følgende – der indføres som egentlige krav:

 • Butikker med mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2.
 • Butikker med mellem 5.000 og 9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 12 m2
 • Der skal indføres ensretning i butikker over 2.000 m2 baseret på ”højrekørsel”.

Foreløbigt gælder restriktionerne frem til den 2. januar 2021.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 - Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33

+
Aftale om Midlertidig arbejdsfordeling forlænges

Opdateret: tir 1/12/2020 09:16

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået ny trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som vi tidligere har skrevet om her: TRYK HER

Ordningen stod oprindeligt til at udløbe 31. december 2020, men forlænges nu så den varer hele 2021. Det er uden betydning, om virksomheden også har benyttet ordningen i 2020. Samtidigt bliver ordningen nu også mere fleksibel, så parterne bl.a. får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde, hvilket især har været et ønske fra hotel- og restaurationsbranchen. Desuden bliver reglerne om ordningen mere enkle at administrere for a-kasserne. 

Medarbejdere i ordningen kan modtage en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres to-årige dagpengeret, mens de er i ordningen.

Læs generelt om Midlertidig Arbejdsfordeling på vores Corona Guide TRYK HER. Guiden opdateres, når trepartsaftalen er udmøntet i lov. Den fulde aftaletekst i trepartsaftalen kan du LÆSE HER      

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99

+
Lønkompensation - særligt for Nordjyske virksomheder (Ansøgning lukket)

Opdateret: ons 6/1/2021 11:55

 

Regeringen har indgået en trepartsaftale om en særlig lønkompensationsordning for Nordjylland. Aftalen er ikke udmøntet i lovgivning endnu, så nedenstående er hvad vi ved pr. 10. november 2020. Mindre ændringer kan forekomme frem til ordningen vedtages ved lov.

Ordningen bygger i store træk videre på lønkompensationsordningen fra foråret, så du kan også finde nyttig information i Coronaguidens almindelige lønkompensationsafsnit

Siden opdateres løbende.

 

Generelt lønkompensationsordning:

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende Lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Lønkompensationsordningen indføres – som sidst – for at modvirke afskedigelser. Derfor vil det lige som i foråret været et krav, at virksomheder ikke foretager økonomisk begrundede afskedigelser i perioder, hvor der samtidigt ansøges om lønkompensation. Afskedigelser foretaget inden 6. november vil således ikke indgå i vurderingsgrundlaget.

 

Særligt om pendlerkompensation

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Det er ikke et krav, at der skal hjemsendes pendlere, der udgør en bestemt procentdel af virksomhedens medarbejdere - de kan sendes hjem enkeltvis og stadig udløse kompensation.

 

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

For medarbejdere under pendlerkompensationsordning kan der ansøges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 45.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 45.000 kr.)

 

Ordningen vil træde i kraft den 6. november og er udløbet sammen med ophævelserne af restriktionerne den 22. november 2020.

 

Ansøgningen er åben via virk.dk. 

Den almindelige lønkompensationsordning kan anvendes på afdelingsbasis – dvs. P-nummer. Derved kan lønkompensation søges til lokale nedlukninger.

Ja; i den ordinære lønkompensation skal kravet om hjemsendelse af mindst 30 % eller 50 medarbejdere dog stadig opfyldes. Pendler-hjemsendelser tælles med.

Nej – hverken på den ordinære lønkompensation eller på pendlerlønkompensationen.

Som udgangspunkt skal der kunne dokumenteres, at medarbejderen eller virksomheden ligger i en nedlukket kommune.

Nej; pendlere tæller med i den procentvise opgørelse, hvis arbejdsgiver søger den ordinære lønkompensation, men pendlerlønkompensationen kan søges uafhængigt af antallet af pendlere, der sendes hjem.

Ordningerne omkring hhv. ret til barselsdagpenge for forældre, hvis børn er hjemsendt på grund af Covid-19; ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko samt ordnignen om ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, er fortsat gældende.

 

 

+
Foreløbig status på udfasning af hjælpepakker

Opdateret: tor 18/6/2020 13:16

Folketingets partier har den 15. juni indgået aftale om afvikling af diverse hjælpeordninger under Coronakrisen. Aftalen dækker bredt, så vi omtaler her alene de elementer, som vi skønner, er særligt relevante for vores medlemmer. Du kan finde link til den fulde aftaletekst nederst i artiklen.

Helt generelt hviler aftalen på et princip om, at de egentlige støtteordninger skal ophøre, mens de ordninger, som virksomhederne selv finansierer via låne- og garantiordninger, forlænges.

Bemærk, at der tidligere er indgået særskilt aftale om forlængelse af lønkompensationsordningen frem til 29. august. Det kan du læse mere om andetsteds på siden.

Omkostningskompensation
Ordningen ophører den 8. juli.

Der etableres en ny målrettet ordning for virksomheder, som fortsat efter denne dato er underlagt visse særlige Covid-19 restriktioner. Denne ordning skønnes ikke at være relevant for medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

Partierne er enige om, at der senere på året skal foretages en vurdering af, om der er behov for en kompensationsmodel for virksomheder, som rammes af forskudt omsætningsnedgang. Rådet følger sagen.

Omsætningskompensation
Som vi allerede har omtalt, er ordningen forlænget frem til 8. juli 2020, og herefter ophører den.

Selvstændige vil dog fortsat være begunstiget af en særlig mulighed for at kunne opnå dagpengeret uden 12 måneders forudgående A-kassemedlemskab. Det gælder for selvstændige, der melder sig ind i perioden mellem 9. juli til 8. august. Det er herudover et krav, at de almindelige dagpengebetingelser (forudgående beskæftigelse, rådighedsforpligtelse etc.) er opfyldt.

Den selvstændige bliver så at sige indmeldt med 12 måneders tilbagevirkende anciennitet, men skal så også samtidig forpligte sig til mindst et års medlemskab.

Låne og garantiordninger
Partierne bag aftalen er enige om at forlænge fristen for ansøgning til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020, samt til i øvrigt løbende at vurdere behovet.

Partierne er samtidig enige om, at forhøje garantiprocenten til 80% fra 70%. Garantiprocenten er udtryk for den procentdel af et (ny)udlån, som staten garanterer for for at lette kreditomkostninger for virksomhederne.

Fortsat suspension af G-dage
Den midlertidige ordning med suspension af G-dage ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelse forlænges frem til 31. august 2020.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål relateret til udfasning af hjælpepakkerne så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

Læs den fulde aftaletekst her.

+
Husk sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån

Opdateret: ons 10/6/2020 15:20

Husk, sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån er 15. juni 2020. Eftersom lånet er rentefrit, og der i øvrigt ikke er nogen stiftelsesomkostninger forbundet med at optage lånet, bør virksomhederne overveje denne attraktive mulighed for ekstra likviditet. Midlerne kan eksempelvis anvendes til midlertidig nedbringelse af en kassekredit.   

6.000.000.000 kroner
Knap en uge inden ansøgningsfristen har 22.200 virksomheder søgt om et rentefrit lån svarende til den moms, de indberettede i marts, eller lønsumsafgift indberettet i april. Skattestyrelsen har godkendt lån for 6 mia. kr. til 20.300 virksomheder. Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2020.

Læs og ansøg her
Læs mere og ansøg eventuel her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms

Læs her hvad vi tidligere har skrevet om det rentefrie momslån.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99. Mail; jsj@dbr.dk.

 

+
Sådan indberetter du misbrug af corona-hjælpepakkerne

Opdateret: ons 10/6/2020 13:29

Ny whistle-blower-ordning til indberetning af misbrug af Corona-hjælpepakkerne.

Erhvervsstyrelsen har nu fået ansvaret for en offentlig "sladre-hanke-bank", hvor enhver, der har mistanke om, at en virksomhed har misbrugt Corona-hjælpepakkerne, kan indgive en anonym anmeldelse.

Negativ særbehandling
Hvis en virksomhed bliver anmeldt af en af sine egne medarbejdere, så er det yderligere anført i loven om whistle-blower-ordningen, at virksomheden ikke må give den ansatte en negativ særbehandling. I givet fald kan den ansatte kræve en godtgørelse. Godtgørelsen må forventes at blive på i hvert fald 9 måneders løn.

 

+
Forlængede hjælpepakker – genansøgning

Opdateret: tir 9/6/2020 15:49

De forskellige hjælpepakker, der er indført for at afbøde konsekvenserne af Corona, er alle blevet forlænget i kortere eller længere tid.

Tjek Corona-guiden
Fælles for forlængelserne er, at de først åbner for ansøgninger, når deres forlængelsesperiode starter – og typisk også først lidt efter.

Du kan holde dig orienteret om status på vores Corona-guide eller på virksomhedsguiden.dk, der er den officielle, offentlige orienteringsside.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til en af følgende:

Dansk Bilbrancheråds juridiske chef Johanne Berner. Mobil; 22 41 51 03 - mail; jbh@dbr.dk 
Advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99; mail jsj@dbr.dk
Advokat Lars Ellegaard. Mobil 20 45 16 33; mail lej@dbr.dk

+
Lønkompensationsordningen er forlænget

Opdateret: tir 9/6/2020 15:49

Lønkompensationsordningen er forlænget frem til den 29. august 2020.

Det betyder, at du fortsat kan sende dine medarbejdere hjem under lønkompensation i perioden efter 8. juli, hvis du har behov herfor.

Målt på antal hoveder
Du kan anvende ordningen, hvis du står overfor – som alternativ til hjemsendelse – at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere, målt efter antal hoveder. Lærlinge tæller med, men må ikke fysisk hjemsendes. Du kan altså have en lærling omfattet, hvor lønkompensationen udbetales som en slags bonus for at beholde ham.

Mindst tre ugers ferie
Det er et krav, at medarbejderen afholder mindst 3 ugers ferie for egen regning, da forlængelsen løber ind over den almindelige sommerferieperiode.

Som hidtil må der ikke foretages opsigelser i perioden, hvor der modtages lønkompensation.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til en af følgende:

Dansk Bilbrancheråds juridiske chef Johanne Berner. Mobil; 22 41 51 03 - mail; jbh@dbr.dk 
Advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99; mail jsj@dbr.dk
Advokat Lars Ellegaard. Mobil 20 45 16 33; mail lej@dbr.dk

 

+
Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes

Opdateret: tor 28/5/2020 10:35

Du vil sikkert langt hellere tjene dine egne penge end at være parkeret på passiv forsørgelse, derfor giver det også god mening at begynde at tænke i en udfasning af hjælpepakkerne.

Kontrolleret, gradvis, stille og roligt
Men Dansk Bilbrancheråd er ligesom SMVdanmark bekymret for, at et alt for brat stop - allerede den 8. juni - vil vælte flere SMV'ers økonomi.

- Hvis udfasningen af hjælpepakkene sker for hurtigt, risikerer vi, at selv sunde virksomheder går ned med flaget i denne vanskelige tid, siger Erik S. Rasmussen, direktør for Dansk Bilbrancheråd.

Derfor er det rigtig godt, at finansministeren har forlænget lønkompensationen til august. Udfasningen af hjælpepakkerne bør ske kontrolleret, gradvis, stille og roligt, så vi ikke risikerer, at selv sunde virksomheder bukker under for corona.

Læs mere om SMVdanmarks politiske arbejde i nedenstående pressemeddelelser.

Forlængelse er godt, men justeringer ønskes
Det er glædeligt, at regeringen vil forlænge ordningen for lønkompensation og justere andre ordninger, men lønkompensationsordningen har også brug for justeringer, siger SMVdanmarks vicedirektør Jakob Brandt.

SMVdanmark synes, at det er positivt, at finansminister Nicolai Wammen melder sig klar til at forlænge lønkompensationsordningen, men vicedirektør Jakob Brandt håber, at arbejdsmarkedets parter i samme åndedrag vil udbedre de mangler, den nuværende ordning har.
Læs mere

Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes
SMVdanmark er enig i, at det er bedre at bruge penge på at skabe aktivitet end at lade virksomheder være på passiv forsørgelse, men vicedirektør Jakob Brandt frygter, at mange virksomheder stadig vil komme i klemme, hvis ordningerne fjernes fra den ene dag til den anden. 

Når regeringen og Folketingets partier nu skal til at forhandle udfasningen af hjælpepakkerne til erhvervslivet, har de med dagens rapport fra den økonomiske ekspertgruppe om hjælpepakkerne fået et godt grundlag at arbejde ud fra.
Læs mere

+
Ny lov sikrer løn til særlige risikogrupper

Opdateret: man 25/5/2020 14:24

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Se pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet her.

Også de pårørende
Regeringen og Folketingets partier er enige om en løsning i sygedagpengesystemet, så personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende er sikret forsørgelse, hvis de bliver hjemme under genåbningen af Danmark.  

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.   

200 millioner til ordningen
Aftalepartierne har i en tidligere aftale afsat en reserve 200 millioner kroner til ordningen. 

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare. 

Fra første fraværsdag
Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. 

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen. 

+
Se nye retningslinjer for genåbning her

Opdateret: fre 15/5/2020 13:24

Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed har på et møde i går torsdag den 14. maj godkendt nye retningslinjer for forsvarlig indretning af restauranter og cafeer. Herudover er alle de øvrige retningslinjer opdateret, herunder de retningslinjer, der er relevante for autobranchen. Se vedhæftede.

Sket en opblødning
Generelt set er der sket en opblødning af retningslinjerne.  Den største gennemgående ændring er, at hvor der tidligere har stået, at der skal være 2 meter imellem medarbejdere, står der nu, at der skal være 1 meter – medmindre der er særlig fare for dråbesmitte. Der er også ændret regler vedrørende kantinedrift  og buffeter.

Herudover er der en række steder ændret fra skal til bør. Der er stadig stor fokus på at vaske hænder, spritte hænder af og en høj rengøringsstandard.

+
Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

Opdateret: man 11/5/2020 11:36

Efter at trepartsaftalen om lønkompensation blev justeret den 1. maj, har elever, lærlinge og praktikanter ikke pligt til at bidrage med fem fridage. I forvejen er elever og lærlinge blevet undtaget fra hovedreglen om, at medarbejdere hjemsendt med lønkompensation ikke må arbejde.

Med tilbagevirkende kraft
Den 1. maj 2020 blev det aftalt, at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Som noget nyt omfattes også praktikanter af undtagelsen.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020.

Bliver ikke godtgjort
Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt.

Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Hvis du får for lidt
Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens egen regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

+
SMV'er i bilbranchen kan nu søge om momslån

Opdateret: tor 7/5/2020 14:07

Lovforslaget om rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån er nu endelig vedtaget. Aftalen medfører, at momspligtige virksomheder, med enkelte undtagelser, rentefrit kan låne et beløb, som svarer til den momsangivelse, der havde frist den 2. marts 2020.

Det skæve indkomstår
Virksomheder, som er registreret for lønsumsafgift efter metode 4 med ansatte, kan ansøge om et lån, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020. De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Det er kun virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, som kan få lånet, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren.

Sådan gør du (husk deadline for ansøgning 15. juni 2020)
Virksomhederne kan ansøge om lånet i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via hjemmesiden virk.dk. Her er der også information om, hvordan der kan ansøges om lånet under fanebladet Sådan gør du. Der ligger også en vejledning, og der ligger kontaktoplysninger til Skattestyrelsen. Ansøgningen kan enten udfyldes og indsendes af virksomheden selv eller af virksomhedens rådgiver.             

Forvent udbetaling på fem arbejdsdage
Du kan forvente at få lånet udbetalt 5 arbejdsdage efter, at du har ansøgt.

Du skal tilbagebetale lånet den 1. april 2021. Lovforslaget er vedhæftet.

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk

+
Få 25.000 til genstart af virksomheden efter coronakrisen

Opdateret: tor 7/5/2020 14:11

Hvis din virksomhed har mistet mindst 30% af omsætningen under corona-krisen, har du mulighed for at få et tilskud på 25.000 kr. til køb af privat rådgivning.

Lav en genstartsplan
Erhvervshusenes "CoronaGenstart programmet" er etableret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der er netop åbnet for ansøgninger. SMV'er kan modtage 25.000 kr. i direkte tilskud til køb af rådgivning fra en privat rådgiver, som kan hjælpe virksomheden med at lave en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen.

Målgruppen er SMV'er med op til 100 ansatte, som har mistet mindst 30% omsætning i corona-krisen.

 Det med småt
Virksomheden skal dog betale et gebyr på 2.500 kr. ved opstart af forløbet og selv engagere sig i forløbet med et antal arbejdstimer, der i løn-værdi svarer til 35.000 kr.

 Læs mere om tilbuddet her.

Virksomheden skal efter forløbet dokumentere, at der er udarbejdet en genstarts-plan efter en særlig skabelon, som programmet stiller til rådighed. Genstarts-planen skal have et perspektiv på et halvt til et helt år.

Der er et begrænset antal 25.000 kr. vouchers i hver erhvervshus-region, og de fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Sådan kommer du i gang, klik her Læs fakta om programmet her.

 

+
Nu vil regeringen hasteudbetale lønkompensation

Opdateret: tor 30/4/2020 08:54

Hvis det står til regeringen, bliver alle ansøgninger om lønkompensation "hasteudbetalt" senest den 1. maj, og først efterfølgende bliver validiteten af ansøgningen kontrolleret. Aktstykket er dateret i går den 29. april, så det er virkelig en frisk nyhed.

I aktstykket står, at "Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at foretage straksudbetaling af midlerne i lønkompensationsordningen." Hvis planen lykkes, så vil alle ansøgninger (med enkelte undtagelse) forud for den 28. april udbetales senest den 1. maj. Som nævnt vil udbetalingerne så efterfølgende blive kontrolleret.

Læs hele aktstykket som er vedhæftet.

 

 

+
Hjælpepakker forlænges til ind i juli

Opdateret: man 20/4/2020 10:26

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Disse hjælpepakker bliver nu justeret og forlænget. 

Klart positivt
At justere og udvide de aktuelle hjælpepakker er klart positivt for bilbranchen, bemærker Erik S. Rasmussen, direktør for Dansk Bilbrancheråd, bilbranchens største interesseorganisation herhjemme.

- For eksempel er hjælpepakken vedrørende faste omkostninger ændret, så virksomheden kun skal have et fald i omsætningen på 35% mod tidligere 40%, siger han.

Fyringer og konkurser
En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver forlænget med en måned frem til den 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.

De væsentligste punkter er:

 • Alle hjælpepakker forlænges til den 8. juli 2020.
 • Hjælpepakken om kompensation for faste omkostninger udvides således:
  • Omsætningstabet nedsættes fra 40 % til 35 %. En omsætningsnedgang på mellem 35-60 % berettiger herefter til en kompensation på 25 %.
  • De faste omkostninger sænkes fra et krav om 25.000 kr. til 12.500 kr. fordelt over 3 måneder.
  • Virksomheder, der har haft underskud i sammenligningsperioden i 2019 vil i visse særlige situationer kunne anvende en anden sammenligningsperiode.
 • Hjælpepakken om kompensation til selvstændige udvides således:
  • Kompensationen hæves fra 75 % til 90 % - dog stadig med et maksimum på 23.000 kr.
  • Antallet af ansatte hæves fra 10 til 25. Ordningen kan derfor nu bruges af virksomheder med helt op til 25 ansatte. 
 • Reglerne om suspension af G-dage ved arbejdsfordeling forlænges til 30. juni 2020.  

Parterne noterer sig herudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.

+
Regeringen forlænger alternativ aftale til lønkompensation

Opdateret: tor 16/4/2020 10:23

Som følge af den aktuelle fortsatte situation omkring Corona er aftalen, der medfører, at arbejdsgiver kan hjemsende ansatte under overenskomst uden løn, forlænget til den 30. april.

Strammet en smule
Aftalen er dog blevet strammet en smule. Hvis der skal ske hjemsendelse efter den 13. april, skal arbejdsgiver fremadrettet starte med at indkalde til en lokal forhandling. I den skal parterne drøfte alternativerne – herunder anvendelse af trepartsaftalen om hjemsendelse med lønkompensation eller andet.

Derudover skal der være fokus på præcis hvilke konkrete forhold, der begrunder force-majeure-situationen på den konkrete arbejdsplads.

Med andre ord: Det vil være vanskeligere fremadrettet at sende medarbejderne hjem uden løn med afsæt i aftalen.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 22 41 51 03 eller mail jbh@dbr.dk

+
Corona: Nu kan der søges om kompensation for faste omkostninger

Opdateret: tir 14/4/2020 08:17

Erhvervsstyrelsen er onsdag den 8. april begyndt at tage imod ansøgninger til den hjælpepakke, hvor virksomheder kan få dækket en del af deres faste udgifter i relation til coronaepidemien.

Dansk Bilbrancheråd har tidligere skrevet om muligheden for at få dækket en del af en virksomheds faste omkostninger, men det var før, der var åbnet for ansøgninger. Det er der nu. 

Husleje, renteudgifter og leasing
At blive delvist kompenseret for faste udgifter som som husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing) kan være en stor hjælp for mange virksomheder. 

Læs mere om hvordan du bærer dig ad med at søge her

Mindst 25.000 kroner
Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. 

For at søge skal virksomheden have mindst 25.000 kr. i faste omkostninger, forvente et omsætningsfald på mindst 40% eller have haft forbud mod at have åbent i en periode.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 22 41 51 03 eller mail jbh@dbr.dk

+
Oversigt over alle Corona hjælpepakkerne

Opdateret: ons 8/4/2020 15:59

Denne oversigt over samtlige kompensationspakker er baseret på Virksomhedsguidens anvisninger.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Her er der brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige

Opdateret: tir 7/4/2020 16:51

Hjælpepakkerne, der skal redde de første mange tusinde virksomheder og arbejdspladser, er nu på vej ud til virksomhederne. SMVdanmark har dog identificeret 11 indsatsområder, hvor der er brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige.

Trods gode og flotte hjælpepakker, er der stadig et stort behov for hjælp blandt mange mindre virksomheder. SMVdanmark kommer her med 11 indsatsområder, hvor regeringen og politikerne på Chistiansborg kan gøre en forskel i det videre arbejde med at redde små og mellemstore virksomheder og deres mange arbejdspladser rundt omkring i landet.

"Vi påskønner det store arbejde regering og Folketinget har gjort for at sikre virksomhedernes overlevelse, men arbejdet er ikke slut endnu," siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

"Mange er reddet af hjælpepakkerne, men vi får stadig utroligt mange henvendelser via de sociale medier, mails og telefon, og det er virksomhedsejere, der er frustrerede over at falde udenfor hjælpepakkerne. På den baggrund har vi identificeret disse 11 indsatsområder, der tilsammen indeholder 15 forslag til, hvordan flere arbejdspladser og virksomheder kan reddes," siger han.

De 11. indsatsområder er:

 1. Loftet for kompensation til selvstændige skal løftes til 30.000.

Selvstændige skal kunne modtage kompensation til dem selv i samme omfang som staten give tilskud til sikring af lønmodtagernes indkomst.

Case: Selvstændige har private udgifter til husleje, mad mv, på samme niveau som lønmodtagere, derfor er der behov for at staten løfter grænsen for, hvor store en kompensation selvstændige selv kan få, så det sidestilles med lønkompensationsordningen – altså op til 30.000 kr.

2. Indfør bagatelgrænse så tvangslukkede virksomheder må have 10 pct. af normal omsætning

Tvangslukkede virksomheder mister fuld kompensation for faste udgifter, fx når de hjælper syge borgere.

Case: Tandlæger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner skal fortsat udføre deres arbejde, når borgere har alvorlige sundhedsproblemer, der kræver behandling. Dermed får de omsætning og er ikke 100 pct. lukket og ikke berettiget til fuld dækning af fasteomkostninger. SMVdanmark analyse viser, at omsætningen på disse ydelser udgør under 10 pct. af normal omsætning. På samme måde kommer frisøren i klemme, når loyale kunder sender dem en kompensation eller køber et gavekort.

3. Staten skal direkte overføre likviditet til SMV’er og selvstændige og opkræve 0 pct. i rente.

Garantipakke til bankerne løser ikke likviditetsproblemet for mange SMV’er og selvstændige. Tilbageførsel af seneste moms- og skattebetaling kan være en model, alternativt en direkte overførsel, der forrentes med 0 pct. og afdrages over 2 år.

Case: 20 pct. af SMV’erne, som har søgt om et lån i banken i 2019, har fået afslag. Denne gruppe vil bankerne næppe låne ud til, da det kun er virksomheder, som bankerne selv bestemmer er ”sunde”, der kan få lån. Derudover er det naivt at tro, at bankerne vil tage et udlån, som de vurderer, vil påføre dem et tab. De sidder jo stadig tilbage med 30 pct. af tabet.

4.  Hæv fradrag i boligjobordningen til 100.000 kr. i 2020

Den grønne omstilling bremses unødigt af corona-krisen

Case: Et ekstraordinært højt fradrag i 2020 på boligjobordningen vil får privatpersoner til her og nu at få sat skub i energirenoveringen af deres boliger og dermed sikre jobs til mange håndværkere. 40% af den danske C02 udledning kommer fra privatboliger, hvor dette tiltag både ville kunne tilgodese klima- og beskæftigelse i en tid, hvor der er brug for fokus på begge.

5. Iværksættere uden omsætning skal have dagpengesats uden at lukke virksomhed.

Virksomheder med aktiviteter men ingen eller lille omsætning får ingen kompensation og ejer kan kun få dagpenge, hvis virksomheden lukkes.

Case: Iværksættere der har investeret i opbygning af deres virksomhed, har i de nuværende hjælpepakker ingen mulighed for kompensation på trods af, at de også bliver ramt negativt af et nedlukkes samfund og deres markedsgennembrud med salg udskydes på ubestemt tid. De skal sikres dagpengesatsen – også uden at være A-kassemedlem - og fortsat kunne holde virksomheden aktiv

6. Grænsen for, hvor stor virksomheden må være for, at ejerlederen kan få personlig kompensation skal løftes til at omfatte ejerledere med op til 50 ansatte.

Ejerledere med mere end 10 ansatte skal også kunne få omsætningskompensation og sikres noget at leve af.

Case: Også virksomhedsejere med mere end 10 ansatte skal have noget at leve at privat. Analyse fra SMVdanmark viser, at konkursrisikoen for virksomheder med op til 20 ansatte er næsten lige så stor som for dem under 10 ansatte, hvis krisen varer op til 2 måneder.

7. Eksportvirksomheder skal støttes for at kunne komme gennem krisen med 4 tiltag:

- Statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber som Atradius og TRYG Garanti, som skal gøre det muligt for danske SMV at yde deres eksportkunder også på nærmarkeder ekstra lang kredit, så længe krisen varer.

- Udvidelse af tilskud til kollektive eksportfremstød fra 30 til 90 mio. kr. årligt, så alle brancher får udnyttet deres eksportpotentiale fuldt ud.

- Genindførelse af eksportmomsen, så eksportører får moms tilbage straks og styrket likviditeten.

- Trade Councils tilsagn om støtte skal stå ved magt også ved aflysninger, som skyldes Corona epidemien.

Case: Som lille åben økonomi er Danmark afhængig af, at krisen ikke medfører et langvarigt fald i eksporten, selvom mange større lande formentlig vil tænke mere nationalt på egen genopretning med øget national produktion. SMV skal derfor sikres for at sikre eksporten, samtidig med at de bliver mere konkurrencedygtige og vokser hurtigere med eksport. Halvdelen af Danmarks BNP kommer fra eksporten, som sikrer mange nye arbejdspladser, højere lønninger og øget velfærd. Investeringer i styrket eksport er den billigste vej til vækst.

8. Hjælpepakkerne skal tidsmæssigt udvides, så virksomheder med sæsonomsætning eller ordreproducerende med forsinkede tab kompenseres for tab ud over de tre måneder, som pakkerne dækker nu.

Case: SMV’er, hvor årets indtjening hentes i en begrænset periode, fx arrangører af turistaktiviteter i danske byer eller underleverandører til festivaler, der har sæson i sommermånederne, risikerer at miste hele deres årsomsætning. Også selvom krisen ebber ud i løbet af april/maj, da deres kunder ikke kan nå at vende tilbage før næste sommer.

Case: Virksomheder, der har en ordreproduktion med flere måneders leveringstid, fx producenter af byggemateriale, køkkener, mv., vil have næsten uændret omsætning de næste par måneder, da de nu producerer ordrer, der er indkommet i januar og februar. Men ordreindgangen er faldet betydeligt nu, hvilket betyder, at deres tab i omsætning først viser sig i juni-august/september.

9. Det skal være muligt at anvende overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn sammen med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn på kompensation.

Det er ikke muligt at kombinere overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn og kompensation.

Case: At kunne hjemsende uden løn ved ordremangel er en helt almindelig, anerkendt praksis i mange overenskomster udenfor krisetider og virksomhederne har svært ved at forstå, hvorfor de skal afskæres fra denne mulighed i en krisetid og med en stor økonomisk omkostning til følge, bare fordi de også skal hjemsende andre medarbejdere med løntilskud.

10. Lønkompensation skal kunne anvendes fra dag ét, hvis virksomheden forventer en omsætningsnedgang på mere end 30 pct. i løbet af de kommende tre måneder.

Virksomhederne kan ikke lave løbende tilpasning og sende folk hjem i takt med, at omsætningen falder.

Case: Håndværksmestrene mærker en gradvis tilbagegang i aktiviteten og omsætningen, da de ikke får nye ordrer ind, men der er stadig aktivitet på eksisterende opgaver. Mester med 40 mand vil hellere sende folk hjem gradvist i stedet for at sende 14 hjem her og nu, som det kræves for at kunne opnå lønkompensation.

11. De indefrosne feriepenge skal frigives – virksomhederne skal beslutte, om de ønsker at anvende muligheden. (Skal kombineres med, at SKAT sender likviditet retur.)

Den nye ferielov betyder, at medarbejdere pt. har opsparet 3 ugers ekstra indefrosset ferie.

Case: Pengene er hensat i regnskaberne eller indsat på feriekonto. Når disse penge udbetales, så er det populært sagt medarbejdernes penge, man udbetaler. Så holder medarbejderne de 3 uges opsparet ferie, så skal virksomheden stadig betale medarbejderne løn under ferien. Men det betyder, at de får afbetalt deres ”gæld” til medarbejderne. Derfor påvirker det ikke virksomhedens regnskab, men det er selvfølgelig afgørende, at virksomheden har adgang til likviditet

+
Nu kan du sende dine medarbejdere hjem på skift

Opdateret: tir 7/4/2020 16:44

Myndighederne løsner nu reglerne for lønkompensation, og åbner for hjemsendelse i rotationsordninger.

Se mere på Coronasiden
Det har tidligere været meldt ud fra Dansk Bilbrancheråd, at man ikke kunne hjemsende medarbejdere på lønkompensation i rotationsordning. Det slækkes der nu på, hvilket har været et stort ønske blandt medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

Se mere på vores Coronaside på intranettet, hvor Q&A for lønkompensation er opdateret efter den seneste udmelding.

 Q&A - Spørgsmål og Svar:

Må man hjemsende medarbejdere i rotationsordninger?

Ja, som ordningen er udformet, kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der ansøges om lønkompensation for.

Ingen nærmere restriktioner
Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage.

Hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage (der kan foreløbigt ansøges frem til den 9. juni), og samtidig meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning.

Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Én gang pr. medarbejder
Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidig være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål relateret til ovenstående så kontakt Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk

+
Få gang i salg online - og få lån uden at stille sikkerhed

Opdateret: tir 7/4/2020 16:57

 

 Hjælp til selvhjælp er vigtig i disse Corona-tider. Uanset hjælpepakker og kompensationer – som vi stadig kæmper for at få flere og bedre af – så er det også op til hver enkel virksomhed at gøre en ekstra indsats. Som medlem af SMVdanmark får du og dit firma nu 2 nye muligheder for hjælpe jer bedre igennem krisen:

 RedDinLokale.dk - et landsdækkende non-profit initiativ, hvor alle danskere kan lave støttekøb hos deres lokale erhvervsdrivende. RedDinLokale.dk fungerer som en online markedsplads for alle typer af virksomheder. Opret dit firma nu og bliv en af de lokale, som kan få ekstra omsætning.

 Corona-lån via SMVerhvervslån – er din virksomhed ramt på omsætningen af COVID-19, kan du søge et Corona-lån via SMVerhvervslån. Med eller uden afdrag og uden at stille sikkerhed! 

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Coronauge 3: Tilbagegangen hos de frie værksteder er bremset

Opdateret: tir 7/4/2020 16:58

Omsætningen hos de frie værksteder har ramt bunden. Nu vender det tilsyneladende. Siden sidste uges undersøgelse er tilbagegangen i omsætningen hos Dansk Bilbrancheråds medlemmer bremset markant.

Det lysner så småt
Med en nedgang i omsætningen på i gennemsnit 24%, mod 45% i sidste uge, er de frie værksteder stadig hårdt ramt af coronaepidemien, men tilbagegangen er næsten halveret. Det viser en frisk undersøgelse som Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet mellem den 1. og 3. april.

De bilhandlende medlemmer af Dansk Bilbrancheråd oplever også en vigende nedgang i omsætningen. Nu en nedgang på 64% mod 76% ugen før, så det går så småt den rigtige vej.

4% oplyser at deres omsætning ligefrem er steget i perioden.

Undersøgelsens resultater
En medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på knap 174 (op fra 150 i den forrige undersøgelse) medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har svaret, afslører følgende:

Omsætningen falder som en sten (sidste uges tal i parentes)
* 8% (10%) af Dansk Bilbrancheråds medlemmer oplyser, at de har haft en omsætningsnedgang på over 75%.

* 9% (27%) oplyser, at de har en nedgang på mellem 50 og 75 %.

* 58% af rådets bilsælgende medlemmer oplyser, at omsætningen er gået tilbage med mellem 75% og 100%.

Hjemsendelse
44% (49%) af Dansk Bilbrancheråds medlemmer er begyndt at hjemsende personale. Af disse har 78% (80%) valgt at hjemsende under ordningen med fuld løn og lønkompensation, mens 22% (20%) har valgt at opsige ansatte.

Gavner hjælpepakkerne?
42% (49%) af Dansk Bilbrancheråds m

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Oplysningsfristerne for selvangivelse udskydes

Opdateret: tir 7/4/2020 16:58

Oplysningsfristerne for selvangivelse m.v. udskydes til 1. september 2020 på grund af coronakrisen, der presser både virksomheder og revisorer hårdt.

Udskydelse gælder alle

Udskydelsen gælder alle grupper af skatteydere, det vil sige alt lige fra almindelige lønmodtagere til selskaber.

Udskydelsen lægger betydeligt mindre pres på de revisorer, der i forvejen mange steder arbejder på at regne på forventede omsætningstab med videre til de forskellige hjælpepakker.

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Sådan ansøger du om kompensation

Opdateret: ons 1/4/2020 17:11

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, der er registreret i CVR, kan søge om kompensation. Dog ikke offentlige organer eller selvejende institutioner, som modtager tilskud til drift på over 50 % af udgifterne.

Log på ansøgningsblanketten
For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema, skal du logge på ansøgningsblanketten med virksomhedens NemID, eller private NemID tilknyttet dit CVR-nummer.

Brug linket her til at komme til Virksomhedsguiden.

Dette link fører dig direkte til ansøgningen. Læs den vedhæftede vejledning først.

Du skal bruge denne guide, hvis din virksomhed ikke er registreret som en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, brug da venligst vejledningen ved navn "Vejledning for enkeltmandsvirksomheder".

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens hotline vedrørende kompensationsordningen på 70 80 90 89.

Du kan kun være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter. Du bør derfor læse den vedhæftede vejledning grundigt igennem, før du begynder på din ansøgning. Efter 30 minutter vil du blive logget af systemet, men din besvarelse vil være gemt og tilgængelig, når du logger ind igen.

+
Her er kompensationsordningen til de små selvstændige

Opdateret: tir 31/3/2020 16:56

I morgen – den 1. april – forventes det, at der bliver åbnet for ansøgninger på kompensationsordningen for de selvstændige med mindre end 10 ansatte. Det fortæller Johanne Berner, juridisk chef i Dansk Bilbrancheråd.

Hvis du ejer mindst 25%
Rådet har afventet et lovforslag og venter fortsat. Til gengæld har vi nu et såkaldt aktstykke, hvoraf vi ved:

 • Ordningen kan anvendes af virksomhedsejere, der
  • ejer mindst 25 % af virksomheden OG
  • arbejder i virksomheden OG
  • ikke har (eller får) en personlig indkomst i 2020, der overstiger 800.000 kr.
 • Medarbejdende ægtefæller, der har deltaget væsentligt i driften inden 9. marts, kan også søge kompensationen på samme betingelser som ejere, der opfylder ovenstående.
 • I alt kan der søges op til 23.000 kr. pr. måned pr. ejer (herunder medarbejdende ægtefælle).
 • Virksomheden må højst have 10 fuldtidsansatte – deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt (formentlig på timebasis).
 • Virksomheden skal mindst have en omsætning på 10.000 kr. i gennemsnit – opgjort i perioden marts 2019 februar 2020. Hvis virksomheden er yngre end dette, vil der blive foretaget en konkret vurdering på baggrund af virksomhedens faktisk leverede omsætning i levetiden.
 • Omsætningsnedgangen skal i gennemsnit i 2020 være 30 % mindre end den tilsvarende periode i 2019. Søges der kompensation for marts-juni, er det altså forventningen for denne periode, der skal holdes op imod samme effektuerede omsætning for marts-juni 2019.
 • Der kan søges kompensation i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Om ansøgningsprocessen ved vi:
Ansøgning skal indgives til Erhvervsstyrelsen (via virk.dk).

 • Ansøgningen skal medfølges af en tro og love-erklæring med beskrivelse og indmeldelse af det forventede omsætningstab. Ligeledes skal ansøger begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af Corona.

Kontrollen vil som udgangspunkt ske på baggrund af den indberettede moms for perioden sammenholdt med momsindberetningen for den tilsvarende periode i 2019.

Regn med kontrol af omsætning
Ansøger skal efter periodens afslutning indmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis den faktiske omsætningsnedgang blev højere eller lavere end indmeldt ved ansøgningen. Den udbetalte kompensation vil herefter blive reguleret i overensstemmelse hermed. Tilsvarende vil der ske en kontrol på baggrund af årsafslutningen 2020 for hver enkelt ansøger.

Det er understreget i regeringspapirerne, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, men at der vil være et stort fokus på at hindre misbrug og svindel.

Det forventes, at der i forbindelse med åbningen for ansøgninger vil blive udstedt et mere detaljeret vejledning, der blandt andet offentliggøres på virksomhedsguiden.dk.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Kriminelle udnytter corona-krisen til at få ram på dig

Opdateret: tir 31/3/2020 15:10

It-kriminelle udnytter på kreativ vis corona-krisen til at narre både private og erhvervsdrivende. Vær i denne tid ekstra varsom over for falske beskeder fra myndigheder og "gode tilbud".

Fup og svindel
Et af Dansk Bilbrancheråds medlemmer har modtaget en såkaldt Phishingmail. Mailen giver udtryk for at være fra politiet, men har kun ét formål: At inficere modtagerens computer, skabe ravage og måske afpresse modtageren økonomisk. 

Se billedet og bemærk det dårlige dansk (et klart faresignal). Bemærk endvidere invitationen til at klikke på LÆS MERE. Telefonnummeret er ok, men det er den klikbare grønne firkant med invitationen LÆS MERE bestemt ikke! 

Det gør dig sårbar
Lige nu er din hverdag sikkert helt anderledes, end den plejer at være på grund af coronakrisen. Og det gør dig sårbar overfor angreb fra it-kriminelle.

Det forklarer Lene Wacher Lentz, der forsker i cyberkriminalitet på Aalborg Universitet.

- Når vores rutiner ændrer sig, er vi ekstremt sårbare, og så står it-kriminelle parat til at slå til. Sådan en krise her vender op og ned på rigtig mange ting, siger hun til DR.

Kriminelle udnytter situationen
Den sårbarhed har it-kriminelle over hele verden udnyttet.

Folger alle myndighedernes anbefalinger og anvisninger, er der hab for en gradvis abning af samfundet efter paske

Sundhedsstyrelsen advarede i sidste uge om falske mails med styrelsen som afsender. Dog nævnte mailsene ikke specifikt corona-virusset.

Hvad er phishing?
Når svindlere på internettet prøver at franarre private personer eller virksomheder følsomme oplysninger, kaldes det phishing.

Typisk sker det ved, at svindlerne sender en mail til en masse personer i håb om, at de falder i fælden. Svindleren udgiver sig oftest for at være fx en myndighed eller en bank - og der er som regel et vedhæftet dokument i mailen eller et link til en falsk hjemmeside.

Hvis modtageren af mailen åbner dokumentet eller klikker på det falske link, går det galt. Dokumentet indeholder som regel et lille program, der bliver installeret på computeren, idet dokumentet åbnes. Det program kan sende oplysninger om brugernavn, adgangskode eller kreditkortoplysninger til svindleren.

Kriminelle misbrugte Sundhedsstyrelsen
I sidste uge meldte Sundhedsstyrelsen ud, at der blev sendt en række falske mails og sms’er med styrelsen som afsender. Disse mails indeholdt ikke direkte ordet "corona", men beskeden var følgende:

"Sundhedsstyrelsen har sendt dig ny Digital Post. Log på og læs den på sundhedsstyrelsen.net".

Hvis du ikke finder svar pa hende, kan du ringe til den hotte telefonlinje pa 7020 0233.

Hvis modtageren klikkede på linket, røg vedkommende ind på en falsk udgave af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der skulle tastes NemID ind. På den måde kunne de kriminelle stjæle nappe hendes login-oplysninger.

UNDLAD at klikke på noget
I den falske mail fra Sundhedsstyrelsen linkede svindlerne til websitet sundhedsstyrelsen.net. Men den rigtige hjemmeside for styrelsen er www.sst.dk.

Er du på nogen måde i tvivl om ægtheden af en mail så UNDLAD at klikke på noget som helst. Kontakt eventuelt Dansk Bilbrancheråds kommunikationschef Klaus Krabbe på 40 18 48 84. Han kan muligvis hjælpe med at identificere en skadelig phishing-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

+
Nu kan du få 30.000 i lønkompensation

Opdateret: tir 31/3/2020 16:53
,

Med justeringen af trepartsaftalen kan Corona-ramte virksomheder nu få større tilskud til medarbejdere, der ikke fyres, men hjemsendes. Loftet for lønkompensation pr. hjemsendt medarbejder er nu hævet fra 23.000 til 30.000 kr.

Massivt pres
Som følge af et massivt pres fra en lang række aktører, blev grænsen for lønkompensation øget for alle ansøgninger vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere – både allerede indgivne ansøgninger og kommende.

Lønkompensation for alle medarbejdere
Lønkompensationen hæves således, at der kan søges lønkompensation for alle medarbejdere op til 30.000 kr., uanset om der er tale om en funktionær eller en ikke-funktionær. Også lærlinge er omfattet af denne beløbsgrænse.

De øvrige betingelser for anvendelse af lønkompensationen er uændrede.

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Hjælpepakkens krav til omsætning sænkes for selvstændige

Opdateret: man 30/3/2020 15:23
,

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at sænke omsætningskravet i hjælpepakken til de små selvstændige fra 15.000 kr. til 10.000 kr. Det giver adgang til indtægtskompensation for flere.

SMVdanmark sendte i sidste uge et brev til finansminister Nicolai Wammen med ni udfordringer og indsatsområder i forhold til de vedtagne hjælpepakker til landets små og mellemstore virksomheder, SMV'er.

Falder udenfor hjælpepakkerne

Udfordringen for SMV'erne - særligt den tredjedel af virksomhederne, der har en indtægt på eller under kontanthjælpsniveau - er, at en stor del stadig falder udenfor hjælpepakkernes rækkevidde.

Gruppen er virkelig udsat og var i vid udstrækning ekskluderet fra hjælpepakken til SMV’erne, som vi fik i sidste uge. Nu har regeringen og Folketingets partier lyttet og inkluderet en større gruppe af de helt små selvstændige. Det er vi utroligt glade for, siger Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, hovederhvervsorganisationen for landets små og mellemstore virksomheder.

De små virksomheder falder igennem

SMVdanmark er i det hele taget glad for, at regeringen og de politiske partier på Christiansborg lytter til organisationen, når den siger, at der er udfordringer i de nuværende pakker.

- Vi kom i sidste uge med en liste over udfordringer i de eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet, hvor de små virksomheder og soloselvstændige falder igennem. Med dagens aftale kan vi sige 'tjek' ved dette punkt. Dermed er vi kommet et lille skridt længere ned ad den vej, der kan blive redningen for de helt små, men vi håber, at der fortsat lyttes, for vi mangler stadig et stykke, siger Jakob Brandt.

SMVdanmark havde dog gerne set, at alle der betragtes som erhvervsdrivende og betaler moms var omfattet, men med fredagens aftale fokuserer Jakob Brandt nu på de otte tilbageværende udfordringer, som SMVdanmark umiddelbart har identificeret.

De otte punkter er:

1. Sæt grænserne for lønkompensation op, så det koster virksomhederne mindre at sende medarbejdere hjem.

2. Lad virksomhederne få lønkompensation fra første hjemsendte medarbejder, hvis man har mistet over 30 pct. omsætning.

3. Virksomheder med op til 50 ansatte – mod 10 ansatte i dag – skal kunne få personlig kompensation på 23.000 kr. ved tabt omsætning.

4. SKAT skal sende seneste moms- og skattebetaling tilbage til de små og mellemstore virksomheder som et lån. Renten på gæld til SKAT skal midlertidigt være 0 pct.

5. Virksomheder med sæsonomsætning skal have dækket tab, der varer udover tre måneder.

6. Virksomheder med forsinket tab (fordi de producerer på ordre) skal også have dækket tab udover 3 måneder.

7. Medarbejdernes 3 uger optjente feriepenge skal frigives for arbejdsgivere, der ønsker at gøre brug af muligheden.

8. Statens Trade Council skal også dække omkostninger, hvis virksomheders eksportfremstød må aflyses.

Hvis der er politisk vilje...

Fælles for alle forslagene er, at det er små justeringer, der hurtigt kan gennemføres, hvis der er politisk vilje. Det kræver ikke store trepartsaftaler, og mens mange af forslagene måske ikke fylder meget på papiret, så er det forskellen på knald eller fald for mange små erhvervsdrivende.

Har du spørgsmål?

Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Nu kan du søge om lønkompensation

Opdateret: ons 25/3/2020 13:32

Lønkompensationen gælder i perioden fra 9. marts til 9. juni. Staten vil betale 75 procent af medarbejderens løn, arbejdsgiver skal betale 25 procent af lønnen, mens medarbejderen skal bruge op til 5 feriedage/feriefridage i perioden. Staten dækker maksimalt 23.000 kr. per måned per medarbejder. For timelønnede dækker staten op til 90 procent af lønnen eller op til 26.000 kr. om måneden per medarbejder.

Der er en række krav forbundet med at benytte ordningen som skal overholdes, bl.a. at mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte skal være fyringstruede. Det er også et krav, at virksomheder, der benytter lønkompensationsordningen ikke må afskedige medarbejdere i den periode, hvor man modtager lønkompensation.

Du skal forvente vente en del ventetid.

Ansøgning til Virk.dk Tryk her

+
Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Opdateret: ons 25/3/2020 13:38

Vi har tidligere oplyst, baseret på daværende tilgængelige informationer, at medarbejdere selv skulle finansiere 5 dage af hjemsendelsesperioden, og at disse dage skulle placeres først.

Den oplysning korrigerer vi hermed. Medarbejderen skal selv finansiere op til 5 dage, og de skal placeres forholdsmæssige over perioden. Det maksimale antal dage kommer dermed kun i spil, såfremt virksomheden søger kompensation for den maksimale periode på 3 måneder. Hvis virksomheden eksempelvis søger tilskud for en periode på 1,5 måneder, skal medarbejderen tilsvarende også kun finansiere 2,5 dage selv, som eksempelvis kan placeres med en dag i starten, en dag i midten og en halv dag til sidst.

+
Corona rammer bilbranchen som en forhammer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:34

Med en nedgang i omsætningen på i gennemsnit 44% rammer coronaepidemien de frie værksteder meget hårdt. Og mange værksteder frygter, at de kun har set begyndelsen på noget, der bliver meget værre.

De bilhandlende medlemmer af Dansk Bilbrancheråd oplever i gennemsnit en nedgang i omsætningen på 62% og udtrykker ligeledes frygt for, at det bliver værre.

En medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på knap 200 medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har svaret, afslører følgende:

Omsætningen falder som en sten

* 10% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer oplyser, at de har haft en omsætningsnedgang på over 75%.

* 22% oplyser, at de har en nedgang på mellem 50 og 75 %.

* Bilsælgende medlemmer oplever nedgang i omsætningen på op til 100%.

Aflysningerne står i kø

Bilteam Slangerup lejer og leaser biler ud til bl.a. taxabranchen som er gået helt i stå. Et andet ben i Bilteams forretning er biludlejning til virksomheder og private og også der står aflysningerne i kø.

- Vores omsætning er ikke bare faldet til nul, vi betaler også penge tilbage, så vi har om noget brug for en form for kompensation eller hjælp, siger Johnny Frandsen fra tomandsfirmaet Bilteam Slangerup.

Momshjælp er til grin

Han mener, at det med momshjælpen er til grin.

- Ud af en omsætning på 0 kroner skal vi jo ikke af med moms – så det er ingen hjælp til små virksomheder, lyder det.

- For os, der lejer biler ud, vil det være en god idé at nulstille vægtafgiften, det ville være en stor hjælp. Vi betaler afgifter af biler, det ikke kører overhovedet, foreslår Johnny Frandsen.

Hjemsendelse

47% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer er begyndt at hjemsende personale. Af disse har 38% valgt at hjemsende under ordningen med fuld løn og lønkompensation.

Mindre end 10% af har på nuværende tidspunkt valgt at opsige ansatte.

En stor del af oplyser dog, at de forventer at hjemsende fra næste uge.

Fra 200 daglige opkald til 30

- Vi havde pissetravlt frem til og med onsdag, så gik de daglige opkald fra små 200 til 30 styk torsdag. Så sidder vi og kigger på hinanden – er telefonen gået i stykker eller hvad, fortæller Brian Holm, Volkswagen Service og Servicepartner Fåborg A/S.

Han fortæller videre, at "pengene fosser ud af kassen nu," og at han ikke har haft tid til få læst op på mulighederne for at søge hjælp.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det hele kører på halvt blus nu, så det bliver meget hurtigt noget rigtig lort, siger en bekymret Brian Holm.

Elever der burde være på skole

- Vi har 2 elever på skole, og ikke al undervisning kan laves online i denne branche, så de skal sandsynligvis af sted på en ny skoleperiode – det koster, siger Karen Brøndel, bogholder hos Rasmus Degn A/S, der har både værksted og bilsalg i Høng på Vestsjælland.

I dag har firmaet nok at se til, men det ser ikke ud til at vare ved, og så koster det.

- Vores medarbejdere har lang anciennitet, så det bliver dyrt at afskedige, siger Karen Brøndel.

Gavner hjælpepakkerne?

Knap halvdelen (47%) af Dansk Bilbrancheråds mener på nuværende tidspunkt, at regeringens hjælpepakkerne gavner dem. Og det var før regeringens sikkerhedsnet under erhvervslivet blev endnu mere finmasket i aftes.Dette var status på den første uge i coronavirussens tegn. Dansk Bilbrancheråd overvåger situationen nøje og kommer med ny status uge for uge.

+
Gode råd til dig der er virksomhedsejer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:32

Hjemmesiden Virksomhedsguiden.dk indeholder svar på de fleste af de spørgsmål du som virksomhedsejer eller ansat måtte have.

Klik her for at komme til virksomhedsguiden.dk

 

Klik her for at komme direkte til afsnittet om Lønkompensation.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.

 • Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt
 • Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.
 • Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit
 • Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

Find mere information til virksomhedsejere på coronasmitte.dk, hvor de danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

+
Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Opdateret: ons 1/4/2020 17:19

Regeringen fremlagde onsdag formiddag sit nyeste forslag til en hjælpepakke især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. 

Regeringen foreslår at sende 40 milliarder kroner ud til små og mellemstore virksomheder i to ordninger. En kompensationsordning kun til selvstændige og små erhvervsdrivende og en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter.

Find links til hvordan du søger i bunden af artiklen.

I løbet af et døgns tid
Hjælpepakken er især målrettet de selvstændige og små erhvervsdrivende, som både kan få dækket noget af omsætningstabet og få kompensation for faste udgifter. Inden for et døgns tid forventes det, at hjælpepakken kan være forhandlet færdig med Folketingets partier.

Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende:

Krav

 • Virksomheden skal have et cvr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
 • Har virksomheden oplevet mere end 30 pct. omsætningsnedgang under coronakrisen, kan virksomheden blive kompenseret
 • Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Den vil højst være på 70.000 kr. over perioden

Eksempel
Et selvstændigt værksted forventer et månedligt omsætningstab på 50.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 50 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

 • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt

Kompensationsordning for faste udgifter:

Krav

 • Målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Altså virksomheder, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen
 • Kompensationen målrettes faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge ordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger

Kilde: Faktaark fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet og oplysninger fra pressemøde