Corona-guide

Kilde: Virksomhedsguiden

Som bilværksted kan det være svært at have overblik i disse dage. Det er ikke nemt at navigere i alle muligheder og forhindringer under Corona-krisen.

Dansk Bilbrancheråd har skabt overblik og samlet al information. Fold overskrifterne ud herunder, eller klik på billede til højre hvor du finder en samlet oversigt.

Vi skal gøre opmærksom på, at siden ikke vises hensigtsmæssigt i Internet Explorer, men virker på alle andre browsere.

Til brug for håndtering af Corona og tvivlsspørgsmål i forhold til medarbejdere har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet denne personalepolitik TRYK HER, som kan ændres efter netop din virksomheds behov.

Hjælpepakker og -initiativer

+
Lønkompensation - nyt om returnering af medarbejdere (13/4-2021)

Opdateret: tir 1/6/2021 08:06

Den 13. april 2021 er der indgået en politisk aftale om, at hjemsendte medarbejderen kan genoptage arbejdet 7 kalenderdage forud for genåbning af en nedlukket virksomhed med henblik på at forberede genåbningen - vel at mærke mens arbejdsgiver fortsat kan søge kompensation for medarbejderne. Ordningen kræver, at den enkelte medarbejder har været hjemsendt på lønkompensation i mindst 30 dage, og kan kun anvendes én gang pr. medarbejder.

Muligheden vil også gælde for virksomheder, der anvender den almindelige lønkompensationsordning, dvs. virksomheder, der ikke er tvangslukket.  

 

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Det er et krav, at behovet for hjemsendelse udspringer af restriktionerne; der må altså ikke bare være tale om almindelig arbejdsnedgang eller lignende. 

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

Kompensationsordningen gælder frem til den 30. juni 2021. 

Ansøgningsfristerne følger udløb af kompensationsperioderne og forlænges i takt hermed.  

 • Hver medarbejder skal bidrage med én feriedag/afspadseringsdag/selvbetalt fridag pr. hjemsendelsesmåned. En måned er 28 kalenderdage i den sammenhæng.
 • Hver medarbejder skal dog bidrage med én feriedag/fridag i de første 21 dage, medarbejderen er omfattet af lønkompensation (fra den 18. januar 2021).
 • En medarbejder, der er hjemsendt mindre end 21 dage skal ikke bidrage med en feriedag/selvbetalt fridag.
 • En medarbejder kan højst bidrage med 5 feriedage/fridage i den samlede periode, han er hjemsendt.

Hvis du har nedsat dine medarbejdere i løn som følge af Covid-19, så skal medarbejderne ikke bidrage med feriedage som ovenfor anført. Lærlinge skal heller ikke bidrage med feriedage.

- Medarbejderen skal kun bidrage med ferie for en hjemsendelse, der varer mere end 21 dage, og først fra (og med) den 18. januar 2021. For en periode, der ligger mere end 21 dage herefter, kan der varsles yderligere én fridag pr. 28 hjemsendelsesdage. Dage er kalenderdage. 

For at en medarbejder kan hjemsendes med kompensation, skal han være ansat inden den 7. december 2020. Det er tilsvarende kun medarbejdere ansatte før dette tidspunkt, der tælles med i opgørelse. 

- Nej. kompensationsordningen er en ydelse til arbejdsgiver, og er uafhængig af medarbejdernes eventuelle A-kassemedlemsskaber. Tilsvarende er det uden betydning, om arbejdsgiver har overenskomst.

- Ja; ordningen kræver, at du overvejer at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere – uanset hvor mange medarbejdere, du har.

Ordningen kræver altså IKKE, at du mindst har 50 medarbejdere.

Opgørelsen sker med udgangspunkt i antal ansatte (CPR numre), og ikke i antal samlede årsværk. I øvrigt vil feltet være forudfyldt på ansøgningskemaet, med de oplysninger CVR registret er i besiddelse af pr. 1. januar 2020. Hvis der er sket afskedigelser eller ansættelser siden 1. januar, vil der være behov for at rette det forudfyldte tal manuelt.

Udbetalingen nedsættes forholdsmæssigt, hvis medarbejderen er ansat på deltid. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Nej; det behøver du ikke – men det giver bedst mening at anmelde så mange medarbejdere, som muligt fra starten. Hvis du senere får behov for at indkalde en eller flere medarbejdere, så må du gerne det. I givet fald vil du skulle tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor den eller de arbejdende medarbejdere, har arbejdet.

Som ordningen er udformet kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der alene udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der søges om kompensation for. Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage. Så hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage, og samtidigt meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning. Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidigt være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden. Dagene beregnes forholdsmæssigt baseret på kalenderdagene i måneden og ikke arbejdsdage.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Ja, det kan han godt. Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt.

Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun er syg. Der kan ikke udbetales lønkompensation og sygedagpenge samtidigt.

Medarbejderen skal sygmelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen.

Virksomhedens lønkompensation nedsættes med sygedagpengerefusionen.

Ja, det må du gerne. Du skal dog have en klar aftale med medarbejderen herom, der skal medsendes ved ansøgningen. Det skyldes, at lønkompensationen som udgangspunkt beregnes af den gennemsnitlige løn for de seneste tre måneder forud for hjemsendelsen (eller 12 måneder - afhængig af, hvad der er mest retvisende).  

Du skal være særligt opmærksom på, at du kun kan påtvinge medarbejderen en lønregulering i nedadgående retning, hvis det sker med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at reguleringen først får virkning, når dette varsel er udløbet, og vil medarbejderen ikke acceptere det, kan han anse sig som opsagt ved udløbet af varslet. I så fald vil medarbejderen være afskediget, og så kan kompensationsordningen slet ikke bruges, da den jo ikke må anvendes samtidigt med afskedigelser.

Så forudsætningen for en forudgående lønnedsættelse er derfor, at det enten sker efter gensidig aftale, eller at medarbejderen accepterer at fortsætte i stillingen på de nye vilkår efter udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel.

Husk også, at hvis du sætter medarbejderen ned i løn, så skal medarbejderen ikke bidrage med feriedage. 

Ja; det kan du godt. Hvis en medarbejder holder ferie, kan du dog ikke indkalde ham med én dags varsel, som du ellers vil kunne med hjemsendte medarbejdere under lønkompensation.

Nej. Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

- Når grundlaget for hjemsendelsen, det vil sige arbejdsmangel, ikke længere er til stede, skal medarbejderen genindkaldes.

Ja, lærlinge er også omfattet;  Lærlinge skal dog i videst muligt omfang blive på virksomheden, og der er således primært tale om en "teknisk" hjemsendelse.

Hvis der ikke er nogen uddannelsesansvar tilbagep på virksomheden, skal lærlingen dog hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.

Det kan få betydning for lærlingens aftaleperiode, men det beror på det enkelte uddannelsesforhold.

Ja; flexjobbere indgår også i ordningen.

- Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at du får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvis der opstår særlige behov – eksempelvis hvis du modtager nye ordrer, som du ikke forventede – kan du tilbagekalde de hjemsendte medarbejdere til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal du tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Vær opmærksom på, at genindkaldelse skal beregnes som et forholdsmæssigt tal - antallet af dage, der skal trækkes fra er herefter antallet af kalenderdage i måneden delt med antal arbejdsdage, du søger for ganget med det antal faktiske dage, du har gjort brug af medarbejderen. 

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

 • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
 • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
 • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
 • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
 • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Udgangspunktet er, at kompensationsordningen skal være et alternativ til opsigelse – og derfor er svaret, at der ikke må foretages økonomisk betingede opsigelser i kompensationsperiodenj. Men det er op til arbejdsgiver at vurdere, hvor mange medarbejdere, der skal omfattes af hjemsendelsen, og derfor kan antallet af berørte medarbejdere reguleres op og ned i takt med den aktuelle arbejdsmangel på arbejdspladsen.

Nej. Det er alene afskedigelser begrundet i virksomhedens økonomisk forhold,  der er omfattet af forbuddet mod samtidig anvendelse af hjælpepakken.

Indehaverene er ikke omfattet af ordningen, og skal heller ikke tælles med ved opgørelsen af de 30%

Ægtefællen er omfattet af ordningen hvis han/hun er ansat på linje med øvrige medarbejdere. Hvis han eller hun derimod indgår i virksomheden som medhjælpende ægtefælle, så indgår han/hun ikke i ordningen. For en medhjælpende ægtefælle kan der derimod sæges omsætningskompensation. Se nærmere herom andetsteds på siden.

Nej. Alle der opfylder betingelserne, har krav på kompensation efter ordningen. Ansøgninger behandles og udbetales hurtigst muligt efter modtagelse. I starten må der forventes et vist pres på systemet.

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af lønudgifter til hjemsendte medarbejdere, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

 • Hvis du fx i en periode genindkalder medarbejdere på arbejde, skal du tilbagebetale kompensation for de (hele) dage, medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. 

 • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale kompensationen tilbage.

 • Hvis du har undtaget dage i hjemsendelsesperioden og ikke taget højde for at medregne weekender mv., vil det udbetalte kompensationsbeløb ligeledes være for højt, og du vil skulle betale noget af beløbet tilbage. 

 • Hvis antallet af hjemsendte medarbejdere ikke har svaret til minimum 30 % eller mere end 50 ansatte, kan du risikere at skulle tilbagebetale hele eller dele af beløbet.

Frister for tilbagebetaling af lønkompensation

Erhvervsstyrelsen fremsender i begyndelsen af 2021 information til e-boks om, hvordan du skal forhold dig omkring kontrollen for hjemsendelsen i 2020. 

Der vil komme en frist for indsendelse af dokumentation er udskudt fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021. Der er ikke åbnet for indberetning af tal.

Du kan til enhver tid også vælge at tilbagebetale et beløb frivilligt. Det kan du gøre via forskellige blanketter, som du finder her: (Scroll ned til drop-down-menuen med de forskellige pakker)

Hvis du ved, at du kommer til at skulle tilbagebetale et beløb, så kan du med fordel foretage tilbagebetalingen frivilligt, så tidligt som muligt for at undgå en forrentning.

+
Sygedagpengerefusion - ansatte

Opdateret: man 17/5/2021 08:19

Virksomheder, der ellers skulle betale dagpenge i arbejdsgiverperioden på de første 30 dage af en medarbejders sygdom, kan ansøge om at få denne periode suspenderet. Ordningen gælder kun for Cororarelateret sygdomsfravær. Medarbejdere i karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Medarbejdere, der har en rimelig grund til at mistænke de er smittede, og som af den grund melder sig syge af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles også med coronarelateret sygdom, og er derfor også omfattet af ordningen.

Der stilles ikke krav om lægeerklæring, men medarbejderen kan afkræves en "tro og love erklæring".

Man kan søge om at indtræde i medarbejderens dagpengeret fra det offentlige fra dag 1 i stedet for dag 31. Eller med andre ord, søge om at få refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen fra dg 1.

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020 og foreløbigt til 30. juni 2021.

Ansøgning er åben. Ansøgning skal indleveres via Nemrefusion.

 

Sektionen udbygges løbende. Kontakt sekretariatet hvis du har spørgmål om sygedagpengerefusion for Coronarelateret sygdom, som du ikke kan finde svar på.

Se vejlednng her:

 

+
Sygedagpengerefusion - selvstændige

Opdateret: ons 25/3/2020 12:43

Indehaveren af en virksomhed kan søge sygedagpenge fra første fraværsdag, når fraværet skyldes Coronarelateret sygdom. Karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Hvis du har en rimelig grund til at mistænke du er smittet, og af den grund holder dig væk fra arbejdspladsen af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles det med coronarelateret sygdom, og kan derfor også være omfattet af ordningen.

Der kan søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Ved andet sgdomsbetinget fravær, som ikke er Coronarelateret, kan der først søges sygedagpenge fra 14. fraværsdag.

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020

 Ansøgning er åben.Ansøgning skal indleveres til ansøgerens hjemkommune via en særlig blanket, som du kan finde her: 

Ja. Ansøgningen skal indleveres senest tre uger efter første fraværsdag.

Fraværet skal ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

+
Omsætningskompensation - ansøgning åben for perioden frem til 30. april 2021

Opdateret: tir 4/5/2021 15:16

Ordningen gælder for virksomhedsejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden og arbejder deri, der oplever et fald på mindst 30% i omsætningen som skyldes Corona epidemien, og som ikke har mere end 25 fuldtidsansatte. Alle betingelser skal være opfyldt.

Både selskaber og personligt drevne virksomheder vil være omfattet af ordningen.

Hvis din personlige indkomst som selvstændig overstiger 800.000 kr. i 2020 er du ikke berettiget til kompensation. Har du allerede ansøgt, vil du skulle betale beløbet tilbage. Dette gælder også, selvom den personlige indkomst kun overstiger 800.000 kr. med ganske få kroner. 

For at være omfattet er det yderligere en betingelse, at virksomhedens omsætning er mindst 10.000 om måneden. Fra den 9. december 2020 og frem sænkes omsætningskravet til 8.000 kr. om måneden for at kunne anvende ordningen. 

Virksomheder, der opfylder ovenstående betingelser, kan få kompenseret op til 90% af omsætningstabet (100 % hvis du har været tvangslukket uden omsætning). Du kan dog maksimalt få kr. 23.000 om måneden. Fra den 9. december 2020 udgør kompensationen:

30.000 kr. hvis arbejdsgiver ikke har ansatte.

33.000 kr. hvis arbejdsgiver har mindst én fuldtidsansat. 

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der væsentligt har deltaget i driften før den 9. marts 2020, kan der også opnås en kompensatino til denne - dog er medarbejdende ægtefæller IKKE omfattet af forhøjelsen, gældende fra den 9. december 2020. Kompensationsbeløbet for en medarbejdende ægtefælle er derfor fortsat "kun" 23.000 kr. 

BEMÆRK: Det er en betingelse for den forøgede kompensation, at arbejdsgiver på tro og love erklærer, at der fra den 1. februar 2021 ikke udtages mere end 23.000 kr. om måneden i den periode, hvor forhøjelsen er gældende. I beløbet indgår løn, udbytte, hævninger til privat forbrug og andre personalegoder, der indberettes til SKAT.

Der kan pt. søges for perioden 1. marts til 30. april 2021 - med reference-periode samme tidspunkt 2020. P.t. forventes ordningen at følge restriktionerne, dog ikke længere end til den 30. juni 2021.  

Ansøgningsperioder er som følger:

9. december 2020-28. februar 2021 - ansøgningsfrist den 15. juni 2021

1. marts 2021-30. april 2021 - ansøgningsfrist den 31. august 2021.

Der kan ansøges på dette link via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde en guide til ansøgningen.

Udganspunktet er, at du skal opgøre din omsætning på baggrund af samme periode i 2019/2020. Udgangspunktet er, at du i hele perioden fra 1. september 2020 til 31. januar 2021 skal foretage et skøn baseret på den faktiske omsætning i samme periode for 2019/2020 - og søge for den periode. Oplever du derfor kun omsætningsnedgang i få uger, er det tvivlsomt, om du i hele perioden vil have en gennemsnitlig omsætningsnedgang på 30 %. 

Du kan foretage dit skøn baseret på dine budgetter, men budgetterne indgår ikke i den efterfølgende dokumentation. 

Ordningens formål skal holdes for øje. Formålet er at danne et sikkerhedsnet for de virksomhedsejere, der har deres primære indtægtskilde fra virksomheden, og hvor denne forsvinder/formindskes midlertidigt som følge af den aktuelle Corona-krise. 

Det er ikke udelukket, at der kan foretages en konkret vurdering, eksempelvis hvis reference-perioden fra 2019 ikke er til stede eller var meget lav som følge af opstart eller lignende. Under alle omstændigheder vil kompensationen ikke kunne overstige maksimumsummerne. 

Erhvervsstyrelsen har specificeret, at de 23.000 kr. - som er maksimum-grænsen for, hvor meget, du som ejer må udtage efter 1. februar 2021, hvis du søger den forhøjede kompensation - dækker over alle beløb, der er overføres mellem virksomehden og dig som ejer, herunder 

 • lønninger
 • udbytte
 • hævninger til privatforbrug
 • personalegoder, som skal indberettes til skattevæsenet.

Dette gælder også, hvis du anvender den samme konto som både privat- og erhvervskonto. I de 23.000 kr. indgår ikke AM-bidrag og evt. indbetaling til privat pension. Du kan altså tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden, hvis det dækker AM-bidrag eller privat pension.

Hvis du har lånt virksomheden et beløb til likviditet il perioden 9. december 2020 og den 24. februar 2021, må du gerne efterfølgende trække dette beløb ud af virksomheden igen. Det tæller altså ikke med i de 23.000 kr.

Beløbet vil blive udbetalt til virksomheden - dvs. den nem-konto, der tilhører virksomheden - som et skattepligtigt tilskud. Derved kan beløbet faktisk indgå i en "redningspakke" til virksomheden fremfor direkte at blive udbetalt til virksomhedsejeren. 

Antallet af ansatte er fortryk i ansøgningen, men dette tal viser kun det antal ansatte, du havde noteret i cvr-registeret pr. årsskiftet. Tallet kan rettes. Tallet skal opgøres på baggrund af årsværk - 1924 timer om året eller 37 timer om ugen. Hvis du retter antallet vil du blive bedt om at dokumentere ændringen, og du må forvente, at der bliver en forlænget sagsbehandlingstid. 

Nej. Alle, der opfylder betingelserne, har krav på kompensation.

Ja, du kan godt kombinere ordninger, men du kan ikke få den samme omkostning dækket to gange. Så du vil eksempelvis ikke kunne kombinere omsætningskompensation og sygedagengerefusion for selvstændige, hvis du er sygemeldt i perioden.

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om omsætningskompensation én gang pr. virksomhedsejer. Ejer du flere virksomheder, vil du altså kun kunne søge lønkompensation i den ene.

Du kan søge om kompensation, når du ejer mindst 25% af virksomheden og arbejder i virksomheden. Den samlede kompensation for virksomheden kan dog ikke overstige det samlede forventede omsætningstab.

Ja; det kan du - du skal opfylde de øvrige krav i ordningen, herunder til en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. (8.000 kr. efter 9. december 2020) - men gør du det; så kan du. 

Ved ansøgningen vil du skulle begrunde, at omsætningstabet er forårsaget af Corona-krisen. Ved indgivelsen af ansøgningen vil du på tro- og love skulle bekræfte de afgivne oplysninger, herunder at du ikke selv er skyld i omsætningsnedgangen.

Som udgangspunkt er der ikke krav om revisorbistand i forbindelse med selve ansøgningen. Men du kan risikere at virksomheden efterfølgende tages ud til kontrol, og i den forbindelse kan du blive pålagt at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor. Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen

Når der iværksættes en efterfølgende kontrol, vil det først og fremmest være den faktiske omsætningsnedgang, der vurderes. Dette vil ske på baggrund af den indberettede moms for den ansøgte periode sammenholdt med tilsvarende indretning for samme periode i 2019.

Ja - i takt med, at restriktionerne forlænges, forlænges støtteordningerne også og med dem, de respektive frister for ansøgning. 

Klik her - Enkeltsmandsvirksomheder

Klik her - Selskaber

Hvis du har modtaget kompensation som selvstændig med CVR-nr., kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

 • Hvis det  viser sig, at din omsætning ikke, som forventet, er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, skal du betale støtten tilbage.
 • Hvis du som selvstændig opnår en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Den kompensation, som du har fået udbetalt, tæller med i din samlede personlige indkomst. 
 • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale støtten tilbage.

I forbindelse med efterkontrol, vil der være behov for at få en revisorgennemgang. Denne gennemgang skal betales af virksomheden.

Virksomheder, der ikke har fået mere end 250.000 kr. i støtte ialt under omsætningskompensationen kan få dækket på til 80 % af denne udgift, dog højst 8.000 kr. Retten til denne dækning bortfalder, hvis virksomheden tiltales for og bliver dømt for misbrug af kompensationsordningen. 

Frivillig tilbagebetaling af kompensation for selvstændig med CVR-nummer

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Uanset om du vælger at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, vil din kompensationssag først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af din virksomheds resultat.

Hent blanket til frivillig indbetaling:

Vejledning om frivillig indbetaling:

+
Omkostningskompensation - slutafregning for perioden marts-juni/juli 2020 mulig

Opdateret: fre 9/4/2021 11:35

Ordningen gælder på tværs af brancher. Betingelser for at kunne søge er, at det forventede fald i omsætningen overstiger mindst 30 % - dog 35 % ved tvangslukning - og de faste omkostninger skal være på mindst 4.000 kr. pr. måned.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing) samt afskrivninger. Afdrag på lån er ikke en omfattet post.

Alle virksomheder kan foreløbigt søge i perioden 9. december 2020 til restriktionerne ophører (foreløbigt 30. april 2021). Omsætningen skal være faldet mindst 30 % i perioden. Hjælpepakken er foreløbigt forventet forlænget til den 30. juni 2021. 

Ansøgningsperioder er som følger:

9. december 2020-28. februar 2021 - ansøgningsfrist den 15. juni 2021

1. marts 2021-30. april 2021 - ansøgningsfrist den 31. august 2021.

Ansøgningen foretages via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde vejledning til ansøgningsprocessen.

Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Hvis du har en omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af en restriktion i perioden, så kan du som alternativ til at beregne dine faste omkostninger præcist og benytte revisorbistand, vælge at ansøge om at få 50 % af dine faste, stedbundne, omkostninger dækket. Denne mulighed kaldes light-model. 

Du søger om light-modellen på samme måde som ved almindelig ansøgning.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen - der er indført en omfattende trappemodel for kompensationen:

 • Nedgang 30 %: Kompensation 40 %
 • Nedgang 35-75 %: Kompensation 45- 85 %
 • Nedgang 80-100%: Kompensation 90 %
 • Er omsætningsnedgangen 100 % pga. lukning, ydes 100 % kompensation.

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes (med maksimum).

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå i virksomhedens indkomst.

Nej, det behøver han ikke - har omkostningerne ikke ændret sig, kan du genbruge erklæringen.

Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

Så vil du skulle betale kompensationsbeløbet tilbage. Hvis virksomheden bevidst undlader relevante oplysninger, eksempelvis ordrer, kan det føre til fuldstændigt bortfald af kompensationen.

Du kan ske efterregulering af kompensationen, så den svarer til det faktiske omsætningstab når det er endelig klarlagt.

Nej; Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Ansøgningsfristen er 15. april 2021 for perioden frem til 17. januar 2021.

Senest den 31. oktober 2021 skal du indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. 

Hvis det herved viser sig, at der ikke har været grundlag for den faktiske udbetalte refusion - enten i op- eller nedadgående retning - så vil der ske en regulering.  

Ja, hvis du ikke modtager kompensation for mere end 60 mio. kr. Skal du have mere end 60 mio. kr. må du ikke betale udbytte i hverken 2020 eller 2021. 

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. I den forbindelse skal du også oplyse navn, e-mail og CVR-nr. på din uafhængige godkendt revisor.

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed

 • En aftale med den godkendte revisor, der har påtegnet dine oplysninger – dog hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode

 • Dokumentation for,  at du er omfattet af restriktioner

 • Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for

 • Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med

 • Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden

 • En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden

 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.Hvad er en "godkendt revisor"?

Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen.

Erhvervsstyrelsen udsender primo april 2021 digitale breve til de virksomheder, der har modtaget kompenstion for faste omkostninger i perioden 9. marts 2020 til 8. juni hhv. juli 2020. Har du modtaget er sådant brev kan du nu foretage slutafregning for denne periode. Til brug herfor skal du finde:

 • Råbalance for virksomhedens faktiske omsætning, der er datoafgrænset kompensationsperioden

 • Opgørelse over virksomhedens resultat , hvis virksomheden havde underskud i 2019

 • Dokumentation for de faktiske faste omkostninger, herunder en kontospecifikation

Fristen for indberetning til slutafregning for perioden er 31. maj 2021. 

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af dine faste omkostninger, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt, herunder hvis det  har vist sig, at  nedgangen i din omsætning blev mindre end forventet, og/eller at dine omkostninger blev mindre end forventet, skal du betale hele eller dele af kompensationen tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af dine indberetninger beregne, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation, hvorefter kompensationen kan blive efterreguleret.

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale kompensationsbeløbet, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale dele af kompensationsbeløbet, vil sagsbehandlingen af din kompensation først endeligt blive afsluttet, når der er foretaget en efterregulering baseret på din virksomheds resultat.

 

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale hele kompensationsbeløbet, vil Erhvervsstyrelsen ved modtagelsen af kompensationsbeløbet anse sagen for afsluttet. Der vil ikke blive foretaget yderligere sagsbehandling. Såfremt der fremkommer informationer, som ansporer til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og pålægges revision. Det vil for kompensationsordningen for faste omkostninger være muligt at foretage frivillig tilbagebetaling.

 

Den pålagte udgift til revisorerklæring på op til 16.000 kroner eksklusive moms, skal ikke tilbagebetales, selvom virksomheden ønsker at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne kompensation.

Blanket til fuld tilbagebetaling:

Blanket til delvis tilbagebetaling:

Vejledning om frivillig tilbagebetalig:

+
Likviditetshjælpepakke - Lån af moms og A-skat; 10. maj 2021

Opdateret: man 10/5/2021 14:07

For at afhjælpe likviditetsvanskeligheder er der vedtaget en mulighed for, at SMV'er kan få et A-skattelån og et momslån. 

Nyt (10/5-2021): A-skattelån kan ydes for indberettet A-skat (herunder AM-bidrag) for april 2021. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2021. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023.   

A-skattelånet, der kan ydes for afregningsperioderne august og december 2020, kan søges i perioden 3. februar til 31. marts 2021. Disse to måneder skal belånes samtidig; der kan altså ikke vælges kun at søge august-betalingen. 

Derudover kan opnås A-skattelån for januar 2021 (ansøgningsperiode: 8. marts til 8. april 2021) og for september 2020 og februar 2021 (ansøgningsperiode: 9. april til 7. maj 2021).

Alle virksomheder, der er berettiget til at søge lånet, har fået brev herom i e-boks. 

Tilbagebetalingsfristerne kommer løbende fra 1. november 2021 til 1. juni 2022. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånet KUN kan ydes, hvis der er indberettet til tiden.

Lånet er rentefrit, men hvis der er pålagt renter fra skattekontoen (fra ordinær betalings-tid til lånets bevilling), vil dette beløb skulle betales - og vil altså ikke være en del af lånet. 

Momslånet, der kan ydes for enten 1. og 2. halvår 2020 (for virksomheder, der har halv-årsmoms), eller for 3. og 4. kvartal 2020 (for virksomheder, der har kvartals-moms), kan søges i perioden 17. marts 2021 til 14. april 2021. 

Tilbagebetalingsfrist er fastsat til 1. februar 2022

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

For at kunne få et af ovenstående lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt til de respektive frister. Uden korrekt indberetning er der INGEN mulighed for at søge lånet.

Hvis du har udeståender med SKAT, skal disse bringes i orden forud for lånets ansøgning. Eksempelvis vil en foreløbig ansættelse skulle ændres til korrekt indberetning.

Efterfølgende manglende korrekt indberetning vil medføre, at lånene forfalder til straksbetaling. 

 • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
 • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
 • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
 • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
 • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

 

+
Arbejdsfordeling

Opdateret: ons 20/1/2021 07:51

En arbejdsfordeling er et alternativ til opsigelser, hvis arbejdsmængden er for faldet og virksomheden vurderer, at det er midlertidigt. Arbejdsfordeling er lovreguleret og skal bero på en aftale på den enkelte virksomhed.

Arbejdsfordeling kan indgås med afsæt i en overenskomst, hvor virksomheden kan indgå aftalen med en medarbejder-repræsentant eller den lokal fagforening (typisk Dansk Metal). Hvis virksomheden ikke har overenskomst, skal der indgås en aftale med ALLE berørte medarbejdere. De kan dog vælge at udpege en repræsentant for dem.

Skabelon til aftale om arbejdsfordeling findes nedenfor under "Sådan gør du".

Enhver virksomhed kan anvende arbejdsfordeling, hvis der indgås en aftale med medarbejderne. Følgende er mindstekrav:

- Der skal være tale om en hel gren/afdeling af en virksomhed. Det kan fx. være alle mekanikere. Lærlinge kan dog ikke sendes på fordeling.

- Arbejdstiden skal nedsættes på én af følgende måder:

 • Mindst 2 hele dage pr. uge.
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

- Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Normalt skal anmeldelse ske 7 dage forud for 1. dag på fordeling, men denne frist er suspenderet under Corona-krisen, så anmeldelse og ikrafttræden kan ske med 1 dags varsel. For anmeldelsesblanketter se nedenfor under "sådan gør du".

- Arbejdsfordelingen kan ikke uden godkendelse vare længere end 13 uger indenfor 12 måneder. 

- Under arbejdsfordeling forpligter arbejdsgiver sig til IKKE at opsige de berørte medarbejdere som følge af arbejdsmangel. 

- Viser der sig under en arbejdsfordeling et akut, kortvarigt - og uforudset - behov for mer-arbejde, dvs. behov for at indkalde en del af de medarbejdere, der er på fordeling, afbrydes fordelingen som udgangspunkt ikke. Det er a-kassen, der foretager vurderingen af, om der er tale om kortvarigt og uforudset mer-arbejde.

- Arbejdsgiver skal normalt betale 1. og 2. G-dage ved første hjemsendelse af hver medarbejder. Aktuelt er pligten til at betale G-dage dog suspenderet frem til den 18. marts 2021.  

Enhver arbejdsfordeling, der ikke strækker sig over mere end 13 uger indenfor 12 måneder skal ikke godkendes, men blot anmeldes.

De berørte medarbejdere kan herefter blive berettiget til supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

Medarbejdere, der ikke er medlemmer af a-kassen, har opbrugt deres dagpengeret eller af andre årsager ikke har ret til dagpenge, har som udgangspunkt heller ikke ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Vi anbefaler, at alle medarbejdere selv kontakter deres a-kasse for en afklaring heraf.  

En arbejdsfordeling kan som udgangspunkt anmeldes til en hvilken som helst periode under 13 uger indenfor 12 måneder uden at skulle godkendes. Ønskes en længere periode, skal det Regionale Arbejdsmarkeds Råd ansøges herom.

Vi anbefaler, at andre muligheder, herunder opsigelse eller hjemsendelse, undersøges nærmere, hvis virksomheden vurderer, at arbejdsfordeling er nødvendig i en periode på over 13 uger. 

Som udgangspunkt nej - i hvert fald ikke under Industriens Overenskomst eller under HK. Har du ikke overenskomst, så kan du derimod godt aftale en arbejdsfordeling med dine funktionærer - husk dog, at de skal udføre det samme arbejde.

Som altafgørende udgangspunkt nej, for en lærling har ikke et almindeligt ansættelsesforhold og kan derfor ikke opsiges. Derudover er der et uddannelsesansvar, der skal iagttages

Hvis medarbejderne - enten via overenskomst eller ved direkte aftale - accepterer at indgå i en arbejdsfordeling som alternativ til at der bliver udstedt opsigelser, skal der ikke varsles selvstændigt. 

Hvis en medarbejder derimod har en klausul i sin ansættelseskontrakt om, at han ikke kan indgå i en arbejdsfordeling, så skal en sådan varsles med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel - hvis; selvsagt; medarbejderen ikke solidarisk går med på en kollektiv aftale i virksomheden. 

Allerede opsagte medarbejdere kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Hvis medarbejderen er ansat i den del af virksomheden, der sendes på fordeling, vil han derfor fortsat skulle arbejde sine sædvanlige timer og være "blindt" fordelt. Det betyder, at han fortsat skal modtage sin fulde løn men samtidig skal indgå i fordelingen - også med hjemmeperioder - med fuld løn.

Ja, der kan de godt - både i perioder, hvor der udføres arbejde, og i perioder, hvor medarbejderen er på dagpenge. Medarbejderen skal blot huske at orientere a-kassen herom. Tilsvarende kan virksomheden holde kollektivt lukket i arbejdsfordelingsperioden. 

Nej, det kan du ikke. Derfor er det rigtig vigtigt, at man overvejer nøje, hvordan netop din virksomhed kommer bedst igennem Corona-krisen.

klik her (skal sendes til jobcentret)

klik her (skal sendes til jobcentret)

+
Ny midlertidig arbejdsfordeling

Opdateret: tor 21/1/2021 14:44

Den nye midlertidige arbejdsfordeling er, modsat den normale, bestemt ved lov. Det vil sige den gælder bredt for arbejdsmarkedet, og ikke kun på den overenskomstdækkede del.

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor medarbejderne, som alternativ til opsigelser, deles om den arbejdsmænge virksomheden kan tilbyde. I den tid medarbejderen ikke arbejder, er de ledige og kan modtage supplerende dagpenge.

En virksomhed, der ønsker at etablere en fordelingsordning skal høre de berørte medarbejdere forud, og give medarbejderen oplysninger om vilkår og starttidspunktet for arbejdsfordelingen. Medarbejderne har herefter 24 timer til at meddele arbejdsgiveren, om de ønsker at indgå i ordningen. Manglende svar medfører, at medarbejderen omfattes. Virksomheden kan afskedige medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i ordningen.

Mens arbejdsfordelingen varer, kan medarbejderen frit fratræde sin stilling uden varsel, for at påtage sig andet arbejde med en længere arbejdstid, og derfor er det også en betingelse for ordningen, at der udstedes en såkaldt frigørelsesattest.

Den ny midlertidige arbejdsfordeling gælder fra den 14. september 2020 til den 31. december 2021. Virksomheden skal yde et fast arbejdsgiverbidrag, svarende til 3 G-dage om måneden, pr. medarbejder i ordningen. Bidraget reduceres forholdsmæssigt, hvis en medarbejder ikke indgår i ordningen en fuld kalendermåned. G-dagene skal udbetales sammen med den almindelige løn.  Det er herudover et krav, at tid med ledighed under arbejdsfordeling udgør mindst 20% og højest 50% i gennemsnit set over en 4-ugers periode.

Ordningen skal omfatte enten virksomheden som helhed, en hel afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed, og skal være gældende for både fuldtids og deltidsansatte. Det er endvidere et krav, at ordningen omfatter mindst 2 medarbejdere.

Som med lønkompensationsordningen er det en betingelse, at virksomheden ikke foretager afskedigelser mens ordningen løber, begrundet i de forhold som har begrundet arbejdsfordelingen, ligesom virksomheden er afskåret fra at ansætte nye medarbejdere i virksomhedspraktik, med løntilskud eller vikarer i funktioner, som er påvirket af ordningen.

Endelig skal der være en saglig begrundelse for at etablerer ordningen – eksempelvis, og oplagt, arbejdsmangel.

De berørte medarbejdere kan søge om supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

For at tilskynde medarbejdere til at acceptere fordelingsordninger, hæves den højeste dagpengesats midlertidigt til 143,50 pr. time eller ca. 23.000 kr. pr. måned. Dagpenge forbrugt under ordningen medregnes ikke i den almindelige opgørelse af dagpengeforbrug, og er derfor uden konsekvenser for medarbejderen, bortset fra den midlertidige lønnedgang i dagpengeperioder.

Ordningen vil også kunne anvendes af ikke-forsikrede personer, som får mulighed for ekstraordinært at melde sig i en A-kasse og indbetale 3 måneds medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under en fordelingsordning.  Aftalen indeholder herudover yderligere fleksibilitetsforbedringer i form af bedre mulighed for uddannelse og opkvalificering i ledighedsperioder, lempelse af rådighedskrav mv.

Den nye ordning, der kommer til at gælde for hele det private arbejdsmarked, vil være gældende frem til 31. december 2021.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcenteret på blanket AB292 og AB293 til virksomhedens kommune senest samtidigt med, at ordningen træder i kraft. A-kasserne vurderer herefter, om medarbejderne kan få supplerende dagpenge.

Når du indfører arbejdsfordelingskal du samtidigt udstede en frigørelsesattest til de berørte medarbejdere, som giver dem adgang til at fratræde uden varsel, hvis de finder andet arbejde med et højere timeantal i perioden. Du kan finde en frigørelsesattest her:

Alle medarbejdere pånær lærlinge og elever. Ejere indgår heller ikke. Ved ejer forstås den, der ejer mere end 50 % af virksomheden - eller har mere end 50 % i stemmeret.

Ja - hele det private arbejdsmarked er omfattet, uanset om du har overenskomst eller ej. Det betyder, at ordningen også kan anvendes på funktionærer og kontorfolk. 

Ja - tidligere arbejdsfordelinger er ikke en hindring for at iværksætte en ny midlertidig arbejdsfordeling. 

Du skal senest anmelde arbejdsfordelingen til jobcentret samtidig med, at den træder i kraft. Brug blankette AB292 (se ovenfor under "Sådan gør du").

Ja - hvis du har en nøglemedarbejder, fx. en værkfører eller specialtekniker, så kan han undtages, hvis der

- er indgået en aftale med en repræsentant for medarbejdergruppen herom eller

et flertal af medarbejderne accepterer dette.

I så fald kan du indkalde en eller flere af de hjemsendte medarbejdere; de har pligt til at stille deres normale fulde arbejdskraft til rådighed. 

+
Andre tiltag, herunder dagpengeret for forældre med hjemsendte børn

Opdateret: ons 21/4/2021 08:15

Som følge af den helt ekstraordinære situation, som vi p.t. står i, kan ferie varsles afholdt med dags varsel. Tilsvarende vil ophobet overarbejde m.v. kunne dette. Det vil give en ekstraordinær frihed for virksomhederne til - med meget kort varsel - at frigøre løn til medarbejdere, der har restferie, resterende feriefridage eller ophobet overarbejde til gode. 

Tilsvarende er det muligt at lade medarbejderen "spare overarbejde op", således at den frihed, som medarbejderen får nu, på et senere tidspunkt konverteres til arbejde. Hvis arbejdet forventes konverteret til egentligt overarbejde; dvs. arbejde udenfor normal arbejdstid, bør det aftales, hvordan omregningen sker. Det kunne være 1:1,5 de første tre timer efter arbejdstids ophør og derefter 1:2. 

Har du overenskomst vil der oftest i denne være faste takster for overarbejde hhv. afspadsering (der så sker på forhånd). 

Hjemsendelse uden løn kan kun lade sig gøre i helt særlige situationer. Som udgangspunkt har arbejdsgiver ledelsesretten over sine medarbejdere, og bestemmer derfor også, om de skal være på arbejdspladsen eller hjemme. Beslutter arbejdsgiver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, skal arbejdsgiver fortsat betale fuld løn (bortvisninger undtaget).

Hvis du som arbejdsgiver har Industriens Overenskomst - eller en overenskomst, der henviser hertil, som fx. DBR Arbejdsgiverforening har -, så er du underlagt den aftale, som CO-industri og Dansk Industri har indgået om, at medarbejdere under Industriens Overenskomst kan hjemsendes uden løn som følge af force majeure i perioden frem til (p.t.) 13. april 2020. 

Det bliver pointeret i aftalen, at der skal være tale om en absolut sidste udvej, hvilket understreges af det forholdsvis korte tidsperspektiv. 

Anvendes hjemsendelse uden løn, skal der ikke betales G-dage. Arbejdsgiveren forpligter sig dog tilsvarende til at undlade opsigelser i perioden, ligesom arbejdsgiver ikke kan gøre brug af hjemsendelse på lønkompensationspakken - heller ikke for medarbejder-grupper, der ikke kan hjemsendes uden løn; fx. funktionærer. 

Medarbejderne skal straks melde sig ledige ved a-kassen for at gøre brug af en eventuel dagpengeret i den hjemsendte periode. 

VIGTIGT: Lærlinge kan IKKE sendes hjem uden løn.

De fleste overenskomster indeholder forskellige andre instrumenter, der kan anvendes akut i samarbejde med de berørte medarbejdere. Især to påkalder sig opmærksomhed:

 • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
 • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.

I uge 37 blev der indgået en ny aftale om, at ansatte, hvis børn er blevet hjemsendt fra skole/institution med henblik på at få en Covid-19-test eller hvor barnet er testet positiv, har ret til op til 10 arbejdsdages dagpenge.

Ordningen gælder p.t. fremtil 30. juni 2021. 

Ordningen gælder for børn op til 13 år.

VIGTIGT: Ordningen gælder IKKE hjemsendelse i forbindelse med nedlukningen mellem 4. og 17. januar. 

Som arbejdsgiver skal du indberette fraværet på virk.dk/nemrefusion. Du kan også blive pålagt at bekræfte, at din ansatte ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, at din ansatte har anvendt alle omsorgs- eller afspadseringsdage eller lignende.

Du skal være særligt opmærksom på, at det ikke er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode. Vi skal dog henstille til, at du i videst muligt omfang forsøger at finde en fornuftig løsning med medarbejderne, da vi har set eksempler på, at medarbejderen som alternativ selv melder sig syg – hvilket i praksis er stort set umuligt at imødegå fra arbejdsgivers side.

Selvstændige har også krav på refusion

På samme måde kan du som selvstændig også fra 1. oktober 2020 få ret til en ydelse svarende til barselsdagpengesatsen.

Som selvstændig vil du være underlagt de samme betingelser - og med samme indberetning; dvs. på virk.dk.

For yderligere spørgsmål kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03

Nyheder

+
Nye restriktioner – hovedstadsområdet og resten af landet

Opdateret: tor 3/12/2020 15:07

Fra den 7. december indføres der en række nye restriktioner for hovedstadsområdet, der baserer sig på kraftige anbefalinger. Derudover indføres der landsdækkende, egentlige krav ud over de eksisterende anbefalinger og krav.  

I hovedstadsområdet – 17 kommuner – er størstedelen af de særlige restriktioner indført som kraftige anbefalinger. Det er dog væsentligt at pointere, at der fortsat ikke er tale om egentlige juridiske krav. 

Følgende kraftige anbefalinger skal især fremhæves for hovedstadsområdet:

 • arbejdspladser opfordres til i videst muligt omfang at omlægge til hjemmearbejde,
 • opgaver, der forudsætter fysiske fremmøde, bør overvejes udskudt til efter nytår,
 • medarbejdere mellem 15 og 25 år opfordres til at lade sig teste inden jul.

For hele landet - også hovedstadsområdet - gælder derudover følgende – der indføres som egentlige krav:

 • Butikker med mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2.
 • Butikker med mellem 5.000 og 9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 12 m2
 • Der skal indføres ensretning i butikker over 2.000 m2 baseret på ”højrekørsel”.

Foreløbigt gælder restriktionerne frem til den 2. januar 2021.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 - Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33

+
Aftale om Midlertidig arbejdsfordeling forlænges

Opdateret: tir 1/12/2020 09:16

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået ny trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som vi tidligere har skrevet om her: TRYK HER

Ordningen stod oprindeligt til at udløbe 31. december 2020, men forlænges nu så den varer hele 2021. Det er uden betydning, om virksomheden også har benyttet ordningen i 2020. Samtidigt bliver ordningen nu også mere fleksibel, så parterne bl.a. får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Det bliver også muligt under visse betingelser at indkalde afløsere til pludseligt opstået medarbejde, hvilket især har været et ønske fra hotel- og restaurationsbranchen. Desuden bliver reglerne om ordningen mere enkle at administrere for a-kasserne. 

Medarbejdere i ordningen kan modtage en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres to-årige dagpengeret, mens de er i ordningen.

Læs generelt om Midlertidig Arbejdsfordeling på vores Corona Guide TRYK HER. Guiden opdateres, når trepartsaftalen er udmøntet i lov. Den fulde aftaletekst i trepartsaftalen kan du LÆSE HER      

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99

+
Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes

Opdateret: tor 28/5/2020 10:35

Du vil sikkert langt hellere tjene dine egne penge end at være parkeret på passiv forsørgelse, derfor giver det også god mening at begynde at tænke i en udfasning af hjælpepakkerne.

Kontrolleret, gradvis, stille og roligt
Men Dansk Bilbrancheråd er ligesom SMVdanmark bekymret for, at et alt for brat stop - allerede den 8. juni - vil vælte flere SMV'ers økonomi.

- Hvis udfasningen af hjælpepakkene sker for hurtigt, risikerer vi, at selv sunde virksomheder går ned med flaget i denne vanskelige tid, siger Erik S. Rasmussen, direktør for Dansk Bilbrancheråd.

Derfor er det rigtig godt, at finansministeren har forlænget lønkompensationen til august. Udfasningen af hjælpepakkerne bør ske kontrolleret, gradvis, stille og roligt, så vi ikke risikerer, at selv sunde virksomheder bukker under for corona.

Læs mere om SMVdanmarks politiske arbejde i nedenstående pressemeddelelser.

Forlængelse er godt, men justeringer ønskes
Det er glædeligt, at regeringen vil forlænge ordningen for lønkompensation og justere andre ordninger, men lønkompensationsordningen har også brug for justeringer, siger SMVdanmarks vicedirektør Jakob Brandt.

SMVdanmark synes, at det er positivt, at finansminister Nicolai Wammen melder sig klar til at forlænge lønkompensationsordningen, men vicedirektør Jakob Brandt håber, at arbejdsmarkedets parter i samme åndedrag vil udbedre de mangler, den nuværende ordning har.
Læs mere

Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes
SMVdanmark er enig i, at det er bedre at bruge penge på at skabe aktivitet end at lade virksomheder være på passiv forsørgelse, men vicedirektør Jakob Brandt frygter, at mange virksomheder stadig vil komme i klemme, hvis ordningerne fjernes fra den ene dag til den anden. 

Når regeringen og Folketingets partier nu skal til at forhandle udfasningen af hjælpepakkerne til erhvervslivet, har de med dagens rapport fra den økonomiske ekspertgruppe om hjælpepakkerne fået et godt grundlag at arbejde ud fra.
Læs mere

+
Ny lov sikrer løn til særlige risikogrupper

Opdateret: man 25/5/2020 14:24

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Se pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet her.

Også de pårørende
Regeringen og Folketingets partier er enige om en løsning i sygedagpengesystemet, så personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende er sikret forsørgelse, hvis de bliver hjemme under genåbningen af Danmark.  

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.   

200 millioner til ordningen
Aftalepartierne har i en tidligere aftale afsat en reserve 200 millioner kroner til ordningen. 

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare. 

Fra første fraværsdag
Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. 

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen. 

+
Se nye retningslinjer for genåbning her

Opdateret: fre 15/5/2020 13:24

Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed har på et møde i går torsdag den 14. maj godkendt nye retningslinjer for forsvarlig indretning af restauranter og cafeer. Herudover er alle de øvrige retningslinjer opdateret, herunder de retningslinjer, der er relevante for autobranchen. Se vedhæftede.

Sket en opblødning
Generelt set er der sket en opblødning af retningslinjerne.  Den største gennemgående ændring er, at hvor der tidligere har stået, at der skal være 2 meter imellem medarbejdere, står der nu, at der skal være 1 meter – medmindre der er særlig fare for dråbesmitte. Der er også ændret regler vedrørende kantinedrift  og buffeter.

Herudover er der en række steder ændret fra skal til bør. Der er stadig stor fokus på at vaske hænder, spritte hænder af og en høj rengøringsstandard.

+
Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

Opdateret: man 11/5/2020 11:36

Efter at trepartsaftalen om lønkompensation blev justeret den 1. maj, har elever, lærlinge og praktikanter ikke pligt til at bidrage med fem fridage. I forvejen er elever og lærlinge blevet undtaget fra hovedreglen om, at medarbejdere hjemsendt med lønkompensation ikke må arbejde.

Med tilbagevirkende kraft
Den 1. maj 2020 blev det aftalt, at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Som noget nyt omfattes også praktikanter af undtagelsen.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020.

Bliver ikke godtgjort
Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt.

Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Hvis du får for lidt
Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens egen regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.

+
SMV'er i bilbranchen kan nu søge om momslån

Opdateret: tor 7/5/2020 14:07

Lovforslaget om rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån er nu endelig vedtaget. Aftalen medfører, at momspligtige virksomheder, med enkelte undtagelser, rentefrit kan låne et beløb, som svarer til den momsangivelse, der havde frist den 2. marts 2020.

Det skæve indkomstår
Virksomheder, som er registreret for lønsumsafgift efter metode 4 med ansatte, kan ansøge om et lån, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020. De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Det er kun virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4, som kan få lånet, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren.

Sådan gør du (husk deadline for ansøgning 15. juni 2020)
Virksomhederne kan ansøge om lånet i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via hjemmesiden virk.dk. Her er der også information om, hvordan der kan ansøges om lånet under fanebladet Sådan gør du. Der ligger også en vejledning, og der ligger kontaktoplysninger til Skattestyrelsen. Ansøgningen kan enten udfyldes og indsendes af virksomheden selv eller af virksomhedens rådgiver.             

Forvent udbetaling på fem arbejdsdage
Du kan forvente at få lånet udbetalt 5 arbejdsdage efter, at du har ansøgt.

Du skal tilbagebetale lånet den 1. april 2021. Lovforslaget er vedhæftet.

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk

+
Nu vil regeringen hasteudbetale lønkompensation

Opdateret: tor 30/4/2020 08:54

Hvis det står til regeringen, bliver alle ansøgninger om lønkompensation "hasteudbetalt" senest den 1. maj, og først efterfølgende bliver validiteten af ansøgningen kontrolleret. Aktstykket er dateret i går den 29. april, så det er virkelig en frisk nyhed.

I aktstykket står, at "Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at foretage straksudbetaling af midlerne i lønkompensationsordningen." Hvis planen lykkes, så vil alle ansøgninger (med enkelte undtagelse) forud for den 28. april udbetales senest den 1. maj. Som nævnt vil udbetalingerne så efterfølgende blive kontrolleret.

Læs hele aktstykket som er vedhæftet.

 

 

+
Hjælpepakker forlænges til ind i juli

Opdateret: man 20/4/2020 10:26

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Disse hjælpepakker bliver nu justeret og forlænget. 

Klart positivt
At justere og udvide de aktuelle hjælpepakker er klart positivt for bilbranchen, bemærker Erik S. Rasmussen, direktør for Dansk Bilbrancheråd, bilbranchens største interesseorganisation herhjemme.

- For eksempel er hjælpepakken vedrørende faste omkostninger ændret, så virksomheden kun skal have et fald i omsætningen på 35% mod tidligere 40%, siger han.

Fyringer og konkurser
En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver forlænget med en måned frem til den 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.

De væsentligste punkter er:

 • Alle hjælpepakker forlænges til den 8. juli 2020.
 • Hjælpepakken om kompensation for faste omkostninger udvides således:
  • Omsætningstabet nedsættes fra 40 % til 35 %. En omsætningsnedgang på mellem 35-60 % berettiger herefter til en kompensation på 25 %.
  • De faste omkostninger sænkes fra et krav om 25.000 kr. til 12.500 kr. fordelt over 3 måneder.
  • Virksomheder, der har haft underskud i sammenligningsperioden i 2019 vil i visse særlige situationer kunne anvende en anden sammenligningsperiode.
 • Hjælpepakken om kompensation til selvstændige udvides således:
  • Kompensationen hæves fra 75 % til 90 % - dog stadig med et maksimum på 23.000 kr.
  • Antallet af ansatte hæves fra 10 til 25. Ordningen kan derfor nu bruges af virksomheder med helt op til 25 ansatte. 
 • Reglerne om suspension af G-dage ved arbejdsfordeling forlænges til 30. juni 2020.  

Parterne noterer sig herudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.

+
Regeringen forlænger alternativ aftale til lønkompensation

Opdateret: tor 16/4/2020 10:23

Som følge af den aktuelle fortsatte situation omkring Corona er aftalen, der medfører, at arbejdsgiver kan hjemsende ansatte under overenskomst uden løn, forlænget til den 30. april.

Strammet en smule
Aftalen er dog blevet strammet en smule. Hvis der skal ske hjemsendelse efter den 13. april, skal arbejdsgiver fremadrettet starte med at indkalde til en lokal forhandling. I den skal parterne drøfte alternativerne – herunder anvendelse af trepartsaftalen om hjemsendelse med lønkompensation eller andet.

Derudover skal der være fokus på præcis hvilke konkrete forhold, der begrunder force-majeure-situationen på den konkrete arbejdsplads.

Med andre ord: Det vil være vanskeligere fremadrettet at sende medarbejderne hjem uden løn med afsæt i aftalen.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 22 41 51 03 eller mail jbh@dbr.dk

+
Oversigt over alle Corona hjælpepakkerne

Opdateret: ons 8/4/2020 15:59

Denne oversigt over samtlige kompensationspakker er baseret på Virksomhedsguidens anvisninger.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Corona: Nu kan der søges om kompensation for faste omkostninger

Opdateret: tir 14/4/2020 08:17

Erhvervsstyrelsen er onsdag den 8. april begyndt at tage imod ansøgninger til den hjælpepakke, hvor virksomheder kan få dækket en del af deres faste udgifter i relation til coronaepidemien.

Dansk Bilbrancheråd har tidligere skrevet om muligheden for at få dækket en del af en virksomheds faste omkostninger, men det var før, der var åbnet for ansøgninger. Det er der nu. 

Husleje, renteudgifter og leasing
At blive delvist kompenseret for faste udgifter som som husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing) kan være en stor hjælp for mange virksomheder. 

Læs mere om hvordan du bærer dig ad med at søge her

Mindst 25.000 kroner
Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. 

For at søge skal virksomheden have mindst 25.000 kr. i faste omkostninger, forvente et omsætningsfald på mindst 40% eller have haft forbud mod at have åbent i en periode.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 22 41 51 03 eller mail jbh@dbr.dk

+
Nu kan du sende dine medarbejdere hjem på skift

Opdateret: tir 7/4/2020 16:44

Myndighederne løsner nu reglerne for lønkompensation, og åbner for hjemsendelse i rotationsordninger.

Se mere på Coronasiden
Det har tidligere været meldt ud fra Dansk Bilbrancheråd, at man ikke kunne hjemsende medarbejdere på lønkompensation i rotationsordning. Det slækkes der nu på, hvilket har været et stort ønske blandt medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

Se mere på vores Coronaside på intranettet, hvor Q&A for lønkompensation er opdateret efter den seneste udmelding.

 Q&A - Spørgsmål og Svar:

Må man hjemsende medarbejdere i rotationsordninger?

Ja, som ordningen er udformet, kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der ansøges om lønkompensation for.

Ingen nærmere restriktioner
Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage.

Hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage (der kan foreløbigt ansøges frem til den 9. juni), og samtidig meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning.

Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Én gang pr. medarbejder
Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidig være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål relateret til ovenstående så kontakt Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk

+
Coronauge 3: Tilbagegangen hos de frie værksteder er bremset

Opdateret: tir 7/4/2020 16:58

Omsætningen hos de frie værksteder har ramt bunden. Nu vender det tilsyneladende. Siden sidste uges undersøgelse er tilbagegangen i omsætningen hos Dansk Bilbrancheråds medlemmer bremset markant.

Det lysner så småt
Med en nedgang i omsætningen på i gennemsnit 24%, mod 45% i sidste uge, er de frie værksteder stadig hårdt ramt af coronaepidemien, men tilbagegangen er næsten halveret. Det viser en frisk undersøgelse som Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet mellem den 1. og 3. april.

De bilhandlende medlemmer af Dansk Bilbrancheråd oplever også en vigende nedgang i omsætningen. Nu en nedgang på 64% mod 76% ugen før, så det går så småt den rigtige vej.

4% oplyser at deres omsætning ligefrem er steget i perioden.

Undersøgelsens resultater
En medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på knap 174 (op fra 150 i den forrige undersøgelse) medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har svaret, afslører følgende:

Omsætningen falder som en sten (sidste uges tal i parentes)
* 8% (10%) af Dansk Bilbrancheråds medlemmer oplyser, at de har haft en omsætningsnedgang på over 75%.

* 9% (27%) oplyser, at de har en nedgang på mellem 50 og 75 %.

* 58% af rådets bilsælgende medlemmer oplyser, at omsætningen er gået tilbage med mellem 75% og 100%.

Hjemsendelse
44% (49%) af Dansk Bilbrancheråds medlemmer er begyndt at hjemsende personale. Af disse har 78% (80%) valgt at hjemsende under ordningen med fuld løn og lønkompensation, mens 22% (20%) har valgt at opsige ansatte.

Gavner hjælpepakkerne?
42% (49%) af Dansk Bilbrancheråds m

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Få gang i salg online - og få lån uden at stille sikkerhed

Opdateret: tir 7/4/2020 16:57

 

 Hjælp til selvhjælp er vigtig i disse Corona-tider. Uanset hjælpepakker og kompensationer – som vi stadig kæmper for at få flere og bedre af – så er det også op til hver enkel virksomhed at gøre en ekstra indsats. Som medlem af SMVdanmark får du og dit firma nu 2 nye muligheder for hjælpe jer bedre igennem krisen:

 RedDinLokale.dk - et landsdækkende non-profit initiativ, hvor alle danskere kan lave støttekøb hos deres lokale erhvervsdrivende. RedDinLokale.dk fungerer som en online markedsplads for alle typer af virksomheder. Opret dit firma nu og bliv en af de lokale, som kan få ekstra omsætning.

 Corona-lån via SMVerhvervslån – er din virksomhed ramt på omsætningen af COVID-19, kan du søge et Corona-lån via SMVerhvervslån. Med eller uden afdrag og uden at stille sikkerhed! 

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Oplysningsfristerne for selvangivelse udskydes

Opdateret: tir 7/4/2020 16:58

Oplysningsfristerne for selvangivelse m.v. udskydes til 1. september 2020 på grund af coronakrisen, der presser både virksomheder og revisorer hårdt.

Udskydelse gælder alle

Udskydelsen gælder alle grupper af skatteydere, det vil sige alt lige fra almindelige lønmodtagere til selskaber.

Udskydelsen lægger betydeligt mindre pres på de revisorer, der i forvejen mange steder arbejder på at regne på forventede omsætningstab med videre til de forskellige hjælpepakker.

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Sådan ansøger du om kompensation

Opdateret: ons 1/4/2020 17:11

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, der er registreret i CVR, kan søge om kompensation. Dog ikke offentlige organer eller selvejende institutioner, som modtager tilskud til drift på over 50 % af udgifterne.

Log på ansøgningsblanketten
For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema, skal du logge på ansøgningsblanketten med virksomhedens NemID, eller private NemID tilknyttet dit CVR-nummer.

Brug linket her til at komme til Virksomhedsguiden.

Dette link fører dig direkte til ansøgningen. Læs den vedhæftede vejledning først.

Du skal bruge denne guide, hvis din virksomhed ikke er registreret som en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, brug da venligst vejledningen ved navn "Vejledning for enkeltmandsvirksomheder".

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens hotline vedrørende kompensationsordningen på 70 80 90 89.

Du kan kun være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter. Du bør derfor læse den vedhæftede vejledning grundigt igennem, før du begynder på din ansøgning. Efter 30 minutter vil du blive logget af systemet, men din besvarelse vil være gemt og tilgængelig, når du logger ind igen.

+
Nu kan du få 30.000 i lønkompensation

Opdateret: tir 31/3/2020 16:53
,

Med justeringen af trepartsaftalen kan Corona-ramte virksomheder nu få større tilskud til medarbejdere, der ikke fyres, men hjemsendes. Loftet for lønkompensation pr. hjemsendt medarbejder er nu hævet fra 23.000 til 30.000 kr.

Massivt pres
Som følge af et massivt pres fra en lang række aktører, blev grænsen for lønkompensation øget for alle ansøgninger vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere – både allerede indgivne ansøgninger og kommende.

Lønkompensation for alle medarbejdere
Lønkompensationen hæves således, at der kan søges lønkompensation for alle medarbejdere op til 30.000 kr., uanset om der er tale om en funktionær eller en ikke-funktionær. Også lærlinge er omfattet af denne beløbsgrænse.

De øvrige betingelser for anvendelse af lønkompensationen er uændrede.

Har du spørgsmål?
​​​​​​​
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Kriminelle udnytter corona-krisen til at få ram på dig

Opdateret: tir 31/3/2020 15:10

It-kriminelle udnytter på kreativ vis corona-krisen til at narre både private og erhvervsdrivende. Vær i denne tid ekstra varsom over for falske beskeder fra myndigheder og "gode tilbud".

Fup og svindel
Et af Dansk Bilbrancheråds medlemmer har modtaget en såkaldt Phishingmail. Mailen giver udtryk for at være fra politiet, men har kun ét formål: At inficere modtagerens computer, skabe ravage og måske afpresse modtageren økonomisk. 

Se billedet og bemærk det dårlige dansk (et klart faresignal). Bemærk endvidere invitationen til at klikke på LÆS MERE. Telefonnummeret er ok, men det er den klikbare grønne firkant med invitationen LÆS MERE bestemt ikke! 

Det gør dig sårbar
Lige nu er din hverdag sikkert helt anderledes, end den plejer at være på grund af coronakrisen. Og det gør dig sårbar overfor angreb fra it-kriminelle.

Det forklarer Lene Wacher Lentz, der forsker i cyberkriminalitet på Aalborg Universitet.

- Når vores rutiner ændrer sig, er vi ekstremt sårbare, og så står it-kriminelle parat til at slå til. Sådan en krise her vender op og ned på rigtig mange ting, siger hun til DR.

Kriminelle udnytter situationen
Den sårbarhed har it-kriminelle over hele verden udnyttet.

Folger alle myndighedernes anbefalinger og anvisninger, er der hab for en gradvis abning af samfundet efter paske

Sundhedsstyrelsen advarede i sidste uge om falske mails med styrelsen som afsender. Dog nævnte mailsene ikke specifikt corona-virusset.

Hvad er phishing?
Når svindlere på internettet prøver at franarre private personer eller virksomheder følsomme oplysninger, kaldes det phishing.

Typisk sker det ved, at svindlerne sender en mail til en masse personer i håb om, at de falder i fælden. Svindleren udgiver sig oftest for at være fx en myndighed eller en bank - og der er som regel et vedhæftet dokument i mailen eller et link til en falsk hjemmeside.

Hvis modtageren af mailen åbner dokumentet eller klikker på det falske link, går det galt. Dokumentet indeholder som regel et lille program, der bliver installeret på computeren, idet dokumentet åbnes. Det program kan sende oplysninger om brugernavn, adgangskode eller kreditkortoplysninger til svindleren.

Kriminelle misbrugte Sundhedsstyrelsen
I sidste uge meldte Sundhedsstyrelsen ud, at der blev sendt en række falske mails og sms’er med styrelsen som afsender. Disse mails indeholdt ikke direkte ordet "corona", men beskeden var følgende:

"Sundhedsstyrelsen har sendt dig ny Digital Post. Log på og læs den på sundhedsstyrelsen.net".

Hvis du ikke finder svar pa hende, kan du ringe til den hotte telefonlinje pa 7020 0233.

Hvis modtageren klikkede på linket, røg vedkommende ind på en falsk udgave af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der skulle tastes NemID ind. På den måde kunne de kriminelle stjæle nappe hendes login-oplysninger.

UNDLAD at klikke på noget
I den falske mail fra Sundhedsstyrelsen linkede svindlerne til websitet sundhedsstyrelsen.net. Men den rigtige hjemmeside for styrelsen er www.sst.dk.

Er du på nogen måde i tvivl om ægtheden af en mail så UNDLAD at klikke på noget som helst. Kontakt eventuelt Dansk Bilbrancheråds kommunikationschef Klaus Krabbe på 40 18 48 84. Han kan muligvis hjælpe med at identificere en skadelig phishing-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

+
Her er kompensationsordningen til de små selvstændige

Opdateret: tir 31/3/2020 16:56

I morgen – den 1. april – forventes det, at der bliver åbnet for ansøgninger på kompensationsordningen for de selvstændige med mindre end 10 ansatte. Det fortæller Johanne Berner, juridisk chef i Dansk Bilbrancheråd.

Hvis du ejer mindst 25%
Rådet har afventet et lovforslag og venter fortsat. Til gengæld har vi nu et såkaldt aktstykke, hvoraf vi ved:

 • Ordningen kan anvendes af virksomhedsejere, der
  • ejer mindst 25 % af virksomheden OG
  • arbejder i virksomheden OG
  • ikke har (eller får) en personlig indkomst i 2020, der overstiger 800.000 kr.
 • Medarbejdende ægtefæller, der har deltaget væsentligt i driften inden 9. marts, kan også søge kompensationen på samme betingelser som ejere, der opfylder ovenstående.
 • I alt kan der søges op til 23.000 kr. pr. måned pr. ejer (herunder medarbejdende ægtefælle).
 • Virksomheden må højst have 10 fuldtidsansatte – deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt (formentlig på timebasis).
 • Virksomheden skal mindst have en omsætning på 10.000 kr. i gennemsnit – opgjort i perioden marts 2019 februar 2020. Hvis virksomheden er yngre end dette, vil der blive foretaget en konkret vurdering på baggrund af virksomhedens faktisk leverede omsætning i levetiden.
 • Omsætningsnedgangen skal i gennemsnit i 2020 være 30 % mindre end den tilsvarende periode i 2019. Søges der kompensation for marts-juni, er det altså forventningen for denne periode, der skal holdes op imod samme effektuerede omsætning for marts-juni 2019.
 • Der kan søges kompensation i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Om ansøgningsprocessen ved vi:
Ansøgning skal indgives til Erhvervsstyrelsen (via virk.dk).

 • Ansøgningen skal medfølges af en tro og love-erklæring med beskrivelse og indmeldelse af det forventede omsætningstab. Ligeledes skal ansøger begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af Corona.

Kontrollen vil som udgangspunkt ske på baggrund af den indberettede moms for perioden sammenholdt med momsindberetningen for den tilsvarende periode i 2019.

Regn med kontrol af omsætning
Ansøger skal efter periodens afslutning indmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis den faktiske omsætningsnedgang blev højere eller lavere end indmeldt ved ansøgningen. Den udbetalte kompensation vil herefter blive reguleret i overensstemmelse hermed. Tilsvarende vil der ske en kontrol på baggrund af årsafslutningen 2020 for hver enkelt ansøger.

Det er understreget i regeringspapirerne, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, men at der vil være et stort fokus på at hindre misbrug og svindel.

Det forventes, at der i forbindelse med åbningen for ansøgninger vil blive udstedt et mere detaljeret vejledning, der blandt andet offentliggøres på virksomhedsguiden.dk.

Har du spørgsmål?
Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Hjælpepakkens krav til omsætning sænkes for selvstændige

Opdateret: man 30/3/2020 15:23
,

Regeringen og Folketingets partier har aftalt at sænke omsætningskravet i hjælpepakken til de små selvstændige fra 15.000 kr. til 10.000 kr. Det giver adgang til indtægtskompensation for flere.

SMVdanmark sendte i sidste uge et brev til finansminister Nicolai Wammen med ni udfordringer og indsatsområder i forhold til de vedtagne hjælpepakker til landets små og mellemstore virksomheder, SMV'er.

Falder udenfor hjælpepakkerne

Udfordringen for SMV'erne - særligt den tredjedel af virksomhederne, der har en indtægt på eller under kontanthjælpsniveau - er, at en stor del stadig falder udenfor hjælpepakkernes rækkevidde.

Gruppen er virkelig udsat og var i vid udstrækning ekskluderet fra hjælpepakken til SMV’erne, som vi fik i sidste uge. Nu har regeringen og Folketingets partier lyttet og inkluderet en større gruppe af de helt små selvstændige. Det er vi utroligt glade for, siger Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, hovederhvervsorganisationen for landets små og mellemstore virksomheder.

De små virksomheder falder igennem

SMVdanmark er i det hele taget glad for, at regeringen og de politiske partier på Christiansborg lytter til organisationen, når den siger, at der er udfordringer i de nuværende pakker.

- Vi kom i sidste uge med en liste over udfordringer i de eksisterende hjælpepakker til erhvervslivet, hvor de små virksomheder og soloselvstændige falder igennem. Med dagens aftale kan vi sige 'tjek' ved dette punkt. Dermed er vi kommet et lille skridt længere ned ad den vej, der kan blive redningen for de helt små, men vi håber, at der fortsat lyttes, for vi mangler stadig et stykke, siger Jakob Brandt.

SMVdanmark havde dog gerne set, at alle der betragtes som erhvervsdrivende og betaler moms var omfattet, men med fredagens aftale fokuserer Jakob Brandt nu på de otte tilbageværende udfordringer, som SMVdanmark umiddelbart har identificeret.

De otte punkter er:

1. Sæt grænserne for lønkompensation op, så det koster virksomhederne mindre at sende medarbejdere hjem.

2. Lad virksomhederne få lønkompensation fra første hjemsendte medarbejder, hvis man har mistet over 30 pct. omsætning.

3. Virksomheder med op til 50 ansatte – mod 10 ansatte i dag – skal kunne få personlig kompensation på 23.000 kr. ved tabt omsætning.

4. SKAT skal sende seneste moms- og skattebetaling tilbage til de små og mellemstore virksomheder som et lån. Renten på gæld til SKAT skal midlertidigt være 0 pct.

5. Virksomheder med sæsonomsætning skal have dækket tab, der varer udover tre måneder.

6. Virksomheder med forsinket tab (fordi de producerer på ordre) skal også have dækket tab udover 3 måneder.

7. Medarbejdernes 3 uger optjente feriepenge skal frigives for arbejdsgivere, der ønsker at gøre brug af muligheden.

8. Statens Trade Council skal også dække omkostninger, hvis virksomheders eksportfremstød må aflyses.

Hvis der er politisk vilje...

Fælles for alle forslagene er, at det er små justeringer, der hurtigt kan gennemføres, hvis der er politisk vilje. Det kræver ikke store trepartsaftaler, og mens mange af forslagene måske ikke fylder meget på papiret, så er det forskellen på knald eller fald for mange små erhvervsdrivende.

Har du spørgsmål?

Har du i øvrigt spørgsmål relateret til coronaepidemien så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

+
Nu kan du søge om lønkompensation

Opdateret: ons 25/3/2020 13:32

Lønkompensationen gælder i perioden fra 9. marts til 9. juni. Staten vil betale 75 procent af medarbejderens løn, arbejdsgiver skal betale 25 procent af lønnen, mens medarbejderen skal bruge op til 5 feriedage/feriefridage i perioden. Staten dækker maksimalt 23.000 kr. per måned per medarbejder. For timelønnede dækker staten op til 90 procent af lønnen eller op til 26.000 kr. om måneden per medarbejder.

Der er en række krav forbundet med at benytte ordningen som skal overholdes, bl.a. at mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte skal være fyringstruede. Det er også et krav, at virksomheder, der benytter lønkompensationsordningen ikke må afskedige medarbejdere i den periode, hvor man modtager lønkompensation.

Du skal forvente vente en del ventetid.

Ansøgning til Virk.dk Tryk her

+
Her er der brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige

Opdateret: tir 7/4/2020 16:51

Hjælpepakkerne, der skal redde de første mange tusinde virksomheder og arbejdspladser, er nu på vej ud til virksomhederne. SMVdanmark har dog identificeret 11 indsatsområder, hvor der er brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige.

Trods gode og flotte hjælpepakker, er der stadig et stort behov for hjælp blandt mange mindre virksomheder. SMVdanmark kommer her med 11 indsatsområder, hvor regeringen og politikerne på Chistiansborg kan gøre en forskel i det videre arbejde med at redde små og mellemstore virksomheder og deres mange arbejdspladser rundt omkring i landet.

"Vi påskønner det store arbejde regering og Folketinget har gjort for at sikre virksomhedernes overlevelse, men arbejdet er ikke slut endnu," siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

"Mange er reddet af hjælpepakkerne, men vi får stadig utroligt mange henvendelser via de sociale medier, mails og telefon, og det er virksomhedsejere, der er frustrerede over at falde udenfor hjælpepakkerne. På den baggrund har vi identificeret disse 11 indsatsområder, der tilsammen indeholder 15 forslag til, hvordan flere arbejdspladser og virksomheder kan reddes," siger han.

De 11. indsatsområder er:

 1. Loftet for kompensation til selvstændige skal løftes til 30.000.

Selvstændige skal kunne modtage kompensation til dem selv i samme omfang som staten give tilskud til sikring af lønmodtagernes indkomst.

Case: Selvstændige har private udgifter til husleje, mad mv, på samme niveau som lønmodtagere, derfor er der behov for at staten løfter grænsen for, hvor store en kompensation selvstændige selv kan få, så det sidestilles med lønkompensationsordningen – altså op til 30.000 kr.

2. Indfør bagatelgrænse så tvangslukkede virksomheder må have 10 pct. af normal omsætning

Tvangslukkede virksomheder mister fuld kompensation for faste udgifter, fx når de hjælper syge borgere.

Case: Tandlæger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner skal fortsat udføre deres arbejde, når borgere har alvorlige sundhedsproblemer, der kræver behandling. Dermed får de omsætning og er ikke 100 pct. lukket og ikke berettiget til fuld dækning af fasteomkostninger. SMVdanmark analyse viser, at omsætningen på disse ydelser udgør under 10 pct. af normal omsætning. På samme måde kommer frisøren i klemme, når loyale kunder sender dem en kompensation eller køber et gavekort.

3. Staten skal direkte overføre likviditet til SMV’er og selvstændige og opkræve 0 pct. i rente.

Garantipakke til bankerne løser ikke likviditetsproblemet for mange SMV’er og selvstændige. Tilbageførsel af seneste moms- og skattebetaling kan være en model, alternativt en direkte overførsel, der forrentes med 0 pct. og afdrages over 2 år.

Case: 20 pct. af SMV’erne, som har søgt om et lån i banken i 2019, har fået afslag. Denne gruppe vil bankerne næppe låne ud til, da det kun er virksomheder, som bankerne selv bestemmer er ”sunde”, der kan få lån. Derudover er det naivt at tro, at bankerne vil tage et udlån, som de vurderer, vil påføre dem et tab. De sidder jo stadig tilbage med 30 pct. af tabet.

4.  Hæv fradrag i boligjobordningen til 100.000 kr. i 2020

Den grønne omstilling bremses unødigt af corona-krisen

Case: Et ekstraordinært højt fradrag i 2020 på boligjobordningen vil får privatpersoner til her og nu at få sat skub i energirenoveringen af deres boliger og dermed sikre jobs til mange håndværkere. 40% af den danske C02 udledning kommer fra privatboliger, hvor dette tiltag både ville kunne tilgodese klima- og beskæftigelse i en tid, hvor der er brug for fokus på begge.

5. Iværksættere uden omsætning skal have dagpengesats uden at lukke virksomhed.

Virksomheder med aktiviteter men ingen eller lille omsætning får ingen kompensation og ejer kan kun få dagpenge, hvis virksomheden lukkes.

Case: Iværksættere der har investeret i opbygning af deres virksomhed, har i de nuværende hjælpepakker ingen mulighed for kompensation på trods af, at de også bliver ramt negativt af et nedlukkes samfund og deres markedsgennembrud med salg udskydes på ubestemt tid. De skal sikres dagpengesatsen – også uden at være A-kassemedlem - og fortsat kunne holde virksomheden aktiv

6. Grænsen for, hvor stor virksomheden må være for, at ejerlederen kan få personlig kompensation skal løftes til at omfatte ejerledere med op til 50 ansatte.

Ejerledere med mere end 10 ansatte skal også kunne få omsætningskompensation og sikres noget at leve af.

Case: Også virksomhedsejere med mere end 10 ansatte skal have noget at leve at privat. Analyse fra SMVdanmark viser, at konkursrisikoen for virksomheder med op til 20 ansatte er næsten lige så stor som for dem under 10 ansatte, hvis krisen varer op til 2 måneder.

7. Eksportvirksomheder skal støttes for at kunne komme gennem krisen med 4 tiltag:

- Statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber som Atradius og TRYG Garanti, som skal gøre det muligt for danske SMV at yde deres eksportkunder også på nærmarkeder ekstra lang kredit, så længe krisen varer.

- Udvidelse af tilskud til kollektive eksportfremstød fra 30 til 90 mio. kr. årligt, så alle brancher får udnyttet deres eksportpotentiale fuldt ud.

- Genindførelse af eksportmomsen, så eksportører får moms tilbage straks og styrket likviditeten.

- Trade Councils tilsagn om støtte skal stå ved magt også ved aflysninger, som skyldes Corona epidemien.

Case: Som lille åben økonomi er Danmark afhængig af, at krisen ikke medfører et langvarigt fald i eksporten, selvom mange større lande formentlig vil tænke mere nationalt på egen genopretning med øget national produktion. SMV skal derfor sikres for at sikre eksporten, samtidig med at de bliver mere konkurrencedygtige og vokser hurtigere med eksport. Halvdelen af Danmarks BNP kommer fra eksporten, som sikrer mange nye arbejdspladser, højere lønninger og øget velfærd. Investeringer i styrket eksport er den billigste vej til vækst.

8. Hjælpepakkerne skal tidsmæssigt udvides, så virksomheder med sæsonomsætning eller ordreproducerende med forsinkede tab kompenseres for tab ud over de tre måneder, som pakkerne dækker nu.

Case: SMV’er, hvor årets indtjening hentes i en begrænset periode, fx arrangører af turistaktiviteter i danske byer eller underleverandører til festivaler, der har sæson i sommermånederne, risikerer at miste hele deres årsomsætning. Også selvom krisen ebber ud i løbet af april/maj, da deres kunder ikke kan nå at vende tilbage før næste sommer.

Case: Virksomheder, der har en ordreproduktion med flere måneders leveringstid, fx producenter af byggemateriale, køkkener, mv., vil have næsten uændret omsætning de næste par måneder, da de nu producerer ordrer, der er indkommet i januar og februar. Men ordreindgangen er faldet betydeligt nu, hvilket betyder, at deres tab i omsætning først viser sig i juni-august/september.

9. Det skal være muligt at anvende overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn sammen med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn på kompensation.

Det er ikke muligt at kombinere overenskomsternes regler om hjemsendelse uden løn med hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn og kompensation.

Case: At kunne hjemsende uden løn ved ordremangel er en helt almindelig, anerkendt praksis i mange overenskomster udenfor krisetider og virksomhederne har svært ved at forstå, hvorfor de skal afskæres fra denne mulighed i en krisetid og med en stor økonomisk omkostning til følge, bare fordi de også skal hjemsende andre medarbejdere med løntilskud.

10. Lønkompensation skal kunne anvendes fra dag ét, hvis virksomheden forventer en omsætningsnedgang på mere end 30 pct. i løbet af de kommende tre måneder.

Virksomhederne kan ikke lave løbende tilpasning og sende folk hjem i takt med, at omsætningen falder.

Case: Håndværksmestrene mærker en gradvis tilbagegang i aktiviteten og omsætningen, da de ikke får nye ordrer ind, men der er stadig aktivitet på eksisterende opgaver. Mester med 40 mand vil hellere sende folk hjem gradvist i stedet for at sende 14 hjem her og nu, som det kræves for at kunne opnå lønkompensation.

11. De indefrosne feriepenge skal frigives – virksomhederne skal beslutte, om de ønsker at anvende muligheden. (Skal kombineres med, at SKAT sender likviditet retur.)

Den nye ferielov betyder, at medarbejdere pt. har opsparet 3 ugers ekstra indefrosset ferie.

Case: Pengene er hensat i regnskaberne eller indsat på feriekonto. Når disse penge udbetales, så er det populært sagt medarbejdernes penge, man udbetaler. Så holder medarbejderne de 3 uges opsparet ferie, så skal virksomheden stadig betale medarbejderne løn under ferien. Men det betyder, at de får afbetalt deres ”gæld” til medarbejderne. Derfor påvirker det ikke virksomhedens regnskab, men det er selvfølgelig afgørende, at virksomheden har adgang til likviditet

+
Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Opdateret: ons 25/3/2020 13:38

Vi har tidligere oplyst, baseret på daværende tilgængelige informationer, at medarbejdere selv skulle finansiere 5 dage af hjemsendelsesperioden, og at disse dage skulle placeres først.

Den oplysning korrigerer vi hermed. Medarbejderen skal selv finansiere op til 5 dage, og de skal placeres forholdsmæssige over perioden. Det maksimale antal dage kommer dermed kun i spil, såfremt virksomheden søger kompensation for den maksimale periode på 3 måneder. Hvis virksomheden eksempelvis søger tilskud for en periode på 1,5 måneder, skal medarbejderen tilsvarende også kun finansiere 2,5 dage selv, som eksempelvis kan placeres med en dag i starten, en dag i midten og en halv dag til sidst.

+
Corona rammer bilbranchen som en forhammer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:34

Med en nedgang i omsætningen på i gennemsnit 44% rammer coronaepidemien de frie værksteder meget hårdt. Og mange værksteder frygter, at de kun har set begyndelsen på noget, der bliver meget værre.

De bilhandlende medlemmer af Dansk Bilbrancheråd oplever i gennemsnit en nedgang i omsætningen på 62% og udtrykker ligeledes frygt for, at det bliver værre.

En medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på knap 200 medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har svaret, afslører følgende:

Omsætningen falder som en sten

* 10% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer oplyser, at de har haft en omsætningsnedgang på over 75%.

* 22% oplyser, at de har en nedgang på mellem 50 og 75 %.

* Bilsælgende medlemmer oplever nedgang i omsætningen på op til 100%.

Aflysningerne står i kø

Bilteam Slangerup lejer og leaser biler ud til bl.a. taxabranchen som er gået helt i stå. Et andet ben i Bilteams forretning er biludlejning til virksomheder og private og også der står aflysningerne i kø.

- Vores omsætning er ikke bare faldet til nul, vi betaler også penge tilbage, så vi har om noget brug for en form for kompensation eller hjælp, siger Johnny Frandsen fra tomandsfirmaet Bilteam Slangerup.

Momshjælp er til grin

Han mener, at det med momshjælpen er til grin.

- Ud af en omsætning på 0 kroner skal vi jo ikke af med moms – så det er ingen hjælp til små virksomheder, lyder det.

- For os, der lejer biler ud, vil det være en god idé at nulstille vægtafgiften, det ville være en stor hjælp. Vi betaler afgifter af biler, det ikke kører overhovedet, foreslår Johnny Frandsen.

Hjemsendelse

47% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer er begyndt at hjemsende personale. Af disse har 38% valgt at hjemsende under ordningen med fuld løn og lønkompensation.

Mindre end 10% af har på nuværende tidspunkt valgt at opsige ansatte.

En stor del af oplyser dog, at de forventer at hjemsende fra næste uge.

Fra 200 daglige opkald til 30

- Vi havde pissetravlt frem til og med onsdag, så gik de daglige opkald fra små 200 til 30 styk torsdag. Så sidder vi og kigger på hinanden – er telefonen gået i stykker eller hvad, fortæller Brian Holm, Volkswagen Service og Servicepartner Fåborg A/S.

Han fortæller videre, at "pengene fosser ud af kassen nu," og at han ikke har haft tid til få læst op på mulighederne for at søge hjælp.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det hele kører på halvt blus nu, så det bliver meget hurtigt noget rigtig lort, siger en bekymret Brian Holm.

Elever der burde være på skole

- Vi har 2 elever på skole, og ikke al undervisning kan laves online i denne branche, så de skal sandsynligvis af sted på en ny skoleperiode – det koster, siger Karen Brøndel, bogholder hos Rasmus Degn A/S, der har både værksted og bilsalg i Høng på Vestsjælland.

I dag har firmaet nok at se til, men det ser ikke ud til at vare ved, og så koster det.

- Vores medarbejdere har lang anciennitet, så det bliver dyrt at afskedige, siger Karen Brøndel.

Gavner hjælpepakkerne?

Knap halvdelen (47%) af Dansk Bilbrancheråds mener på nuværende tidspunkt, at regeringens hjælpepakkerne gavner dem. Og det var før regeringens sikkerhedsnet under erhvervslivet blev endnu mere finmasket i aftes.Dette var status på den første uge i coronavirussens tegn. Dansk Bilbrancheråd overvåger situationen nøje og kommer med ny status uge for uge.

+
Gode råd til dig der er virksomhedsejer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:32

Hjemmesiden Virksomhedsguiden.dk indeholder svar på de fleste af de spørgsmål du som virksomhedsejer eller ansat måtte have.

Klik her for at komme til virksomhedsguiden.dk

 

Klik her for at komme direkte til afsnittet om Lønkompensation.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.

 • Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt
 • Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.
 • Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit
 • Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

Find mere information til virksomhedsejere på coronasmitte.dk, hvor de danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

+
Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Opdateret: ons 1/4/2020 17:19

Regeringen fremlagde onsdag formiddag sit nyeste forslag til en hjælpepakke især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. 

Regeringen foreslår at sende 40 milliarder kroner ud til små og mellemstore virksomheder i to ordninger. En kompensationsordning kun til selvstændige og små erhvervsdrivende og en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter.

Find links til hvordan du søger i bunden af artiklen.

I løbet af et døgns tid
Hjælpepakken er især målrettet de selvstændige og små erhvervsdrivende, som både kan få dækket noget af omsætningstabet og få kompensation for faste udgifter. Inden for et døgns tid forventes det, at hjælpepakken kan være forhandlet færdig med Folketingets partier.

Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende:

Krav

 • Virksomheden skal have et cvr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
 • Har virksomheden oplevet mere end 30 pct. omsætningsnedgang under coronakrisen, kan virksomheden blive kompenseret
 • Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Den vil højst være på 70.000 kr. over perioden

Eksempel
Et selvstændigt værksted forventer et månedligt omsætningstab på 50.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 50 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

 • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt

Kompensationsordning for faste udgifter:

Krav

 • Målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Altså virksomheder, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen
 • Kompensationen målrettes faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge ordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger

Kilde: Faktaark fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet og oplysninger fra pressemøde

+
Få 25.000 til genstart af virksomheden efter coronakrisen

Opdateret: tor 7/5/2020 14:11

Hvis din virksomhed har mistet mindst 30% af omsætningen under corona-krisen, har du mulighed for at få et tilskud på 25.000 kr. til køb af privat rådgivning.

Lav en genstartsplan
Erhvervshusenes "CoronaGenstart programmet" er etableret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der er netop åbnet for ansøgninger. SMV'er kan modtage 25.000 kr. i direkte tilskud til køb af rådgivning fra en privat rådgiver, som kan hjælpe virksomheden med at lave en genstartsplan til at komme i gang efter Corona-nedlukningen.

Målgruppen er SMV'er med op til 100 ansatte, som har mistet mindst 30% omsætning i corona-krisen.

 Det med småt
Virksomheden skal dog betale et gebyr på 2.500 kr. ved opstart af forløbet og selv engagere sig i forløbet med et antal arbejdstimer, der i løn-værdi svarer til 35.000 kr.

 Læs mere om tilbuddet her.

Virksomheden skal efter forløbet dokumentere, at der er udarbejdet en genstarts-plan efter en særlig skabelon, som programmet stiller til rådighed. Genstarts-planen skal have et perspektiv på et halvt til et helt år.

Der er et begrænset antal 25.000 kr. vouchers i hver erhvervshus-region, og de fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Sådan kommer du i gang, klik her Læs fakta om programmet her.

 

+
Lønkompensationsordningen er forlænget

Opdateret: tir 9/6/2020 15:49

Lønkompensationsordningen er forlænget frem til den 29. august 2020.

Det betyder, at du fortsat kan sende dine medarbejdere hjem under lønkompensation i perioden efter 8. juli, hvis du har behov herfor.

Målt på antal hoveder
Du kan anvende ordningen, hvis du står overfor – som alternativ til hjemsendelse – at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere, målt efter antal hoveder. Lærlinge tæller med, men må ikke fysisk hjemsendes. Du kan altså have en lærling omfattet, hvor lønkompensationen udbetales som en slags bonus for at beholde ham.

Mindst tre ugers ferie
Det er et krav, at medarbejderen afholder mindst 3 ugers ferie for egen regning, da forlængelsen løber ind over den almindelige sommerferieperiode.

Som hidtil må der ikke foretages opsigelser i perioden, hvor der modtages lønkompensation.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til en af følgende:

Dansk Bilbrancheråds juridiske chef Johanne Berner. Mobil; 22 41 51 03 - mail; jbh@dbr.dk 
Advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99; mail jsj@dbr.dk
Advokat Lars Ellegaard. Mobil 20 45 16 33; mail lej@dbr.dk

 

+
Forlængede hjælpepakker – genansøgning

Opdateret: tir 9/6/2020 15:49

De forskellige hjælpepakker, der er indført for at afbøde konsekvenserne af Corona, er alle blevet forlænget i kortere eller længere tid.

Tjek Corona-guiden
Fælles for forlængelserne er, at de først åbner for ansøgninger, når deres forlængelsesperiode starter – og typisk også først lidt efter.

Du kan holde dig orienteret om status på vores Corona-guide eller på virksomhedsguiden.dk, der er den officielle, offentlige orienteringsside.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til en af følgende:

Dansk Bilbrancheråds juridiske chef Johanne Berner. Mobil; 22 41 51 03 - mail; jbh@dbr.dk 
Advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99; mail jsj@dbr.dk
Advokat Lars Ellegaard. Mobil 20 45 16 33; mail lej@dbr.dk

+
Sådan indberetter du misbrug af corona-hjælpepakkerne

Opdateret: ons 10/6/2020 13:29

Ny whistle-blower-ordning til indberetning af misbrug af Corona-hjælpepakkerne.

Erhvervsstyrelsen har nu fået ansvaret for en offentlig "sladre-hanke-bank", hvor enhver, der har mistanke om, at en virksomhed har misbrugt Corona-hjælpepakkerne, kan indgive en anonym anmeldelse.

Negativ særbehandling
Hvis en virksomhed bliver anmeldt af en af sine egne medarbejdere, så er det yderligere anført i loven om whistle-blower-ordningen, at virksomheden ikke må give den ansatte en negativ særbehandling. I givet fald kan den ansatte kræve en godtgørelse. Godtgørelsen må forventes at blive på i hvert fald 9 måneders løn.

 

+
Husk sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån

Opdateret: ons 10/6/2020 15:20

Husk, sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån er 15. juni 2020. Eftersom lånet er rentefrit, og der i øvrigt ikke er nogen stiftelsesomkostninger forbundet med at optage lånet, bør virksomhederne overveje denne attraktive mulighed for ekstra likviditet. Midlerne kan eksempelvis anvendes til midlertidig nedbringelse af en kassekredit.   

6.000.000.000 kroner
Knap en uge inden ansøgningsfristen har 22.200 virksomheder søgt om et rentefrit lån svarende til den moms, de indberettede i marts, eller lønsumsafgift indberettet i april. Skattestyrelsen har godkendt lån for 6 mia. kr. til 20.300 virksomheder. Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2020.

Læs og ansøg her
Læs mere og ansøg eventuel her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms

Læs her hvad vi tidligere har skrevet om det rentefrie momslån.

Har du spørgsmål så ring eller skriv til Dansk Bilbrancheråds advokat Jesper Juhlin. Mobil; 22 92 43 99. Mail; jsj@dbr.dk.

 

+
Foreløbig status på udfasning af hjælpepakker

Opdateret: tor 18/6/2020 13:16

Folketingets partier har den 15. juni indgået aftale om afvikling af diverse hjælpeordninger under Coronakrisen. Aftalen dækker bredt, så vi omtaler her alene de elementer, som vi skønner, er særligt relevante for vores medlemmer. Du kan finde link til den fulde aftaletekst nederst i artiklen.

Helt generelt hviler aftalen på et princip om, at de egentlige støtteordninger skal ophøre, mens de ordninger, som virksomhederne selv finansierer via låne- og garantiordninger, forlænges.

Bemærk, at der tidligere er indgået særskilt aftale om forlængelse af lønkompensationsordningen frem til 29. august. Det kan du læse mere om andetsteds på siden.

Omkostningskompensation
Ordningen ophører den 8. juli.

Der etableres en ny målrettet ordning for virksomheder, som fortsat efter denne dato er underlagt visse særlige Covid-19 restriktioner. Denne ordning skønnes ikke at være relevant for medlemmer af Dansk Bilbrancheråd.

Partierne er enige om, at der senere på året skal foretages en vurdering af, om der er behov for en kompensationsmodel for virksomheder, som rammes af forskudt omsætningsnedgang. Rådet følger sagen.

Omsætningskompensation
Som vi allerede har omtalt, er ordningen forlænget frem til 8. juli 2020, og herefter ophører den.

Selvstændige vil dog fortsat være begunstiget af en særlig mulighed for at kunne opnå dagpengeret uden 12 måneders forudgående A-kassemedlemskab. Det gælder for selvstændige, der melder sig ind i perioden mellem 9. juli til 8. august. Det er herudover et krav, at de almindelige dagpengebetingelser (forudgående beskæftigelse, rådighedsforpligtelse etc.) er opfyldt.

Den selvstændige bliver så at sige indmeldt med 12 måneders tilbagevirkende anciennitet, men skal så også samtidig forpligte sig til mindst et års medlemskab.

Låne og garantiordninger
Partierne bag aftalen er enige om at forlænge fristen for ansøgning til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020, samt til i øvrigt løbende at vurdere behovet.

Partierne er samtidig enige om, at forhøje garantiprocenten til 80% fra 70%. Garantiprocenten er udtryk for den procentdel af et (ny)udlån, som staten garanterer for for at lette kreditomkostninger for virksomhederne.

Fortsat suspension af G-dage
Den midlertidige ordning med suspension af G-dage ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelse forlænges frem til 31. august 2020.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål relateret til udfasning af hjælpepakkerne så kontakt en af Dansk Bilbrancheråds advokater:

Jesper Juhlin, advokat, tlf.: 22 92 43 99 eller mail jsj@dbr.dk
Lars Ellegaard, advokat, tlf.: 20 45 16 33 eller mail lej@dbr.dk
Johanne Berner, juridisk chef, 88 77 22 64 eller mail jbh@dbr.dk

Læs den fulde aftaletekst her.

+
Lønkompensation - særligt for Nordjyske virksomheder (Ansøgning lukket)

Opdateret: ons 6/1/2021 11:55

 

Regeringen har indgået en trepartsaftale om en særlig lønkompensationsordning for Nordjylland. Aftalen er ikke udmøntet i lovgivning endnu, så nedenstående er hvad vi ved pr. 10. november 2020. Mindre ændringer kan forekomme frem til ordningen vedtages ved lov.

Ordningen bygger i store træk videre på lønkompensationsordningen fra foråret, så du kan også finde nyttig information i Coronaguidens almindelige lønkompensationsafsnit

Siden opdateres løbende.

 

Generelt lønkompensationsordning:

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende Lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Lønkompensationsordningen indføres – som sidst – for at modvirke afskedigelser. Derfor vil det lige som i foråret været et krav, at virksomheder ikke foretager økonomisk begrundede afskedigelser i perioder, hvor der samtidigt ansøges om lønkompensation. Afskedigelser foretaget inden 6. november vil således ikke indgå i vurderingsgrundlaget.

 

Særligt om pendlerkompensation

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Det er ikke et krav, at der skal hjemsendes pendlere, der udgør en bestemt procentdel af virksomhedens medarbejdere - de kan sendes hjem enkeltvis og stadig udløse kompensation.

 

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

For medarbejdere under pendlerkompensationsordning kan der ansøges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 45.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 45.000 kr.)

 

Ordningen vil træde i kraft den 6. november og er udløbet sammen med ophævelserne af restriktionerne den 22. november 2020.

 

Ansøgningen er åben via virk.dk. 

Den almindelige lønkompensationsordning kan anvendes på afdelingsbasis – dvs. P-nummer. Derved kan lønkompensation søges til lokale nedlukninger.

Ja; i den ordinære lønkompensation skal kravet om hjemsendelse af mindst 30 % eller 50 medarbejdere dog stadig opfyldes. Pendler-hjemsendelser tælles med.

Nej – hverken på den ordinære lønkompensation eller på pendlerlønkompensationen.

Som udgangspunkt skal der kunne dokumenteres, at medarbejderen eller virksomheden ligger i en nedlukket kommune.

Nej; pendlere tæller med i den procentvise opgørelse, hvis arbejdsgiver søger den ordinære lønkompensation, men pendlerlønkompensationen kan søges uafhængigt af antallet af pendlere, der sendes hjem.

Ordningerne omkring hhv. ret til barselsdagpenge for forældre, hvis børn er hjemsendt på grund af Covid-19; ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko samt ordnignen om ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, er fortsat gældende.

 

 

Mere om Corona

Sidste frist for indsendelse af slutafregning er 30. september 2021

Efter Corona - Mini Q&A om tilbageværende problemstillinger efter en Coronatid.

Nyt om corona - Mundbind udfases fra mandag

Ny frist for slutafregning for kompensationspakker

Din årsrapport udskydes til 30. juni 2021

Udskydelse af betalingsfrist for SKAT - juni 2021

Udfasning af hjælpepakker

Corona: Test og vaccination I arbejdstiden

Ansatte på lønkompensation må nu arbejde op til en genåbning, uden virksomheden mister kompensation

Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne er åben igen.

Henstand med betaling af månedsangivelse for marts måned 2021

Kompensation for faste omkostninger

Lønkompensationen forlænges til den 30. juni 2021

Nu kan du igen søge om rentefrie lån

Kompensationspakker - Hold øje med din digitale postkasse

Efter første år under corona - Værkstederne holder på svendene

Nu kan du igen søge om rentefrit A-skattelån

Bilforhandlere kan åbne den 1. marts

Bredt politisk flertal forlænger de generelle hjælpepakker til 5. april 2021

Nye hjælpepakker til selvstændige

Tilpasning af Click & Collect

Regeringen indfører nye skærpede krav om test og isolation ved indrejse

Corona nyt

Fortsat suspension af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse

Lovforslag om udskydelse af registreringsafgift og rentefrit lån til SMV’er

Forlængelse af nedlukning - status på hjælpepakker

Nye Corona-restriktioner og forlængelse af støtteordninger.

Restriktioner for bilbranchen - OPDATERET

Restriktioner for bilbranchen forlænges til 17. januar 2021

Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne genåbner også midlertidigt.

Ny lønkompensationsordning gælder nu hele Danmark

Nye restriktioner – hovedstadsområdet og resten af landet

Nyt fra SMVdanmark - Husk kompensation til virksomhederne i hovedstadskommunerne

Rejser til udlandet

Nyt fra SMVdanmark - Glædeligt at restriktionerne hæves i Nordjylland

Restriktioner ophæves i Nordjylland: Borgere må igen besøge resten af landet

Må du kræve, at dine medarbejdere testes for Corona?

Dansk Bilbrancheråd - præcisering vedr. udtalelse i Motormagasinet

Mulighed for lønkompensation

Voldsomme restriktioner i syv nordjyske kommuner

OPDATERET - Krav om mundbind/visir pr. 29-10-2020

Se den nye oversigt over corona kompensationsordninger

Sanktioner på synsområdet er suspenderet halvanden måned yderligere

Håndtering af medarbejdere som rejser til udlandet i sommerferien

Husk sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån

Sådan indberetter du misbrug af corona-hjælpepakkerne

Forlængede hjælpepakker – genansøgning

Lønkompensationsordningen er forlænget

Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes

,

Få gratis sparring til at komme gennem Corona-krisen

Ingen bøder for manglende syn før den 12. juni

Ny lov sikrer løn til særlige risikogrupper

Se nye retningslinjer for genåbning her

Trafikken nærmer sig normale forhold før corona

Fradragsordning bør omfatte bilreparationer

Genåbning kan redde mange små virksomheder

Lærlinge skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

SMV'er i bilbranchen kan nu søge om momslån

10 år siden der blev solgt så få biler i april

Få 25.000 til genstart af virksomheden efter coronakrisen

Nu vil regeringen hasteudbetale lønkompensation

Coronauge 6: Tilbagegangen hos de frie værksteder har ramt bunden

Antallet af bilskader er faldet med 30 procent

,

Bilsalget i EU og Danmark er halveret under coronakrisen

Mange erhvervsdrivende tager igen mod kunder

Hjælpepakker forlænges til ind i juli

Selvstændige i titusindvis har søgt om corona-hjælp fra staten

, Tilbagegangen er til at få øje på.

Bilsalget får et hak i tuden i Q1 2020

Billedet er fra det helt nye College360 i Silkeborg.

Nu kan din lærling snart komme til svendeprøve

,

Michelin producerer 400.000 masker om ugen

Regeringen forlænger alternativ aftale til lønkompensation

Corona: Nu kan der søges om kompensation for faste omkostninger

Oversigt over alle Corona hjælpepakkerne

Her er der brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige

Nu kan du sende dine medarbejdere hjem på skift

Få gang i salg online - og få lån uden at stille sikkerhed

Lukkede forhandlere koster BMW dyrt

Coronauge 3: Tilbagegangen hos de frie værksteder er bremset

Oplysningsfristerne for selvangivelse udskydes

Bilsalget overalt i Europa går tilbage med racerfart

Regeringen kan fremover forbyde forsamlinger på mere end to personer

Sådan ansøger du om kompensation

Taksatorer sletter 1000-nr. inden godkendelse

Her er kompensationsordningen til de små selvstændige

Kriminelle udnytter corona-krisen til at få ram på dig

,

Volkswagen brænder 89 millioner af i timen døgnet rundt

,

Nu kan du få 30.000 i lønkompensation

Få hjælp til de faste udgifter fra uge 15

Ansøg om hjælp til tabt omsætning fra den 1. april

Betaling af G-dage midlertidigt suspenderet

,

Hjælpepakkens krav til omsætning sænkes for selvstændige

Sådan undgår du at betale renter og gebyrer hos SKAT

Status corona-uge 2: Omsætningen hos de frie værksteder er tæt på en halvering

Hjemsendelse af lærlinge

Lønkompensation - deltidsansatte

Nu kan du søge om lønkompensation

Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Corona-guide

Motorstyrelsen godkender henstand på leasing

Corona rammer bilbranchen som en forhammer

Opdateret; Bilfabrikker lukker ned overalt i Europa

Gode råd til dig der er virksomhedsejer

Hjælpepakker overser en stor gruppe virksomheder

Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Sådan udskyder du skattebetaling

Kørekort forlænges og chaufførudlån tillades

Læs her hvis du har anmodet Motorstyrelsen om værdiansættelse

Du får refusion allerede fra dag et

Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder

18.000 selvstændige råber på akut hjælp

Hjælpepakke – lønkompensation

SMVdanmark: Frigiv de indefrosne feriepenge

Information om Corona-smitte

Har du spørgsmål om Coronavirus?