Corona-guide

Kilde: Virksomhedsguiden

Som bilværksted kan det være svært at have overblik i disse dage. Det er ikke nemt at navigere i alle muligheder og forhindringer under Corona-krisen.

Dansk Bilbrancheråd har skabt overblik og samlet al information. Fold overskrifterne ud herunder, eller klik på billede til højre hvor du finder en samlet oversigt.

Vi skal gøre opmærksom på, at siden ikke vises hensigtsmæssigt i Internet Explorer, men virker på alle andre browsere.

Til brug for håndtering af Corona og tvivlsspørgsmål i forhold til medarbejdere har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet denne personalepolitik TRYK HER, som kan ændres efter netop din virksomheds behov.

Hjælpepakker og -initiativer

+
Sygedagpengerefusion - ansatte AFSLUTTET / FORÆLDET

Opdateret: tir 1/3/2022 07:35

Virksomheder, der ellers skulle betale dagpenge i arbejdsgiverperioden på de første 30 dage af en medarbejders sygdom, kan søge om dagpengerefusion på Covid-19-ramte medarbejdere. Ordningen gælder KUN for Cororarelateret sygdomsfravær.

Medarbejdere i selvisolation sidestilles ikke længere med sygdom, og er derfor ikke omfattet af ordningen. Det skyldes, at der ikke længere er en generelt anbefaling om isolation ved nærkontakt.

Der stilles ikke krav om lægeerklæring, men medarbejderen kan afkræves en "tro og love erklæring".

Arbejdsgiver kan søge dagpengerefusion første fraværsdag. Refusionen består af dagpengesatsen. 

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 23. november 2021 og foreløbigt til 28. februar 2022.

Ansøgning skal indgives via Nemrefusion - men der er ikke åbnet for ansøgninger endnu.

 

Sektionen udbygges løbende. Kontakt sekretariatet hvis du har spørgmål om sygedagpengerefusion for Coronarelateret sygdom, som du ikke kan finde svar på.

Du kan søge refusion, hvis medarbejderen selv er smittet eller hvis medarbejderen er nødsaget til at gå i selvisolation efter påbud fra myndighederne. Bemærk, at der ikke længere er en generel anbefaling/(påbud) om selvisolation ved nærkontakt.

Du er "nær kontakt", hvis du har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier (opdateret den 21. december 2021, hvor personkredsen for nære kontakter blev kraftigt indskrænket):

 • Du bor sammen med en smittet person,
 • Du er kæreste/har samkvem med en smittet person.
 • Du har overnattet hos/med en smittet person.

Der er ikke længere en generel anbefaling om selvisolation ved nærkontakt. Det anbefales dog, at medarbejderen lader sig teste 3 døgn efter den smittedes testtidspunkt.

VIGTIGT: En nær kontakt-medarbejder kan altså IKKE kræve at gå i selvisolation. Det er dig, som arbejdsgiver, der skal træffe valget om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt. Hvis du sender medarbejderen hjem, så skal medarbejderen have sin sædvanlige løn.

Se vejledning her:

+
Sygedagpengerefusion - selvstændige AFSLUTTET / FORÆLDET

Opdateret: tir 1/3/2022 07:36

Selvstændige kan søge sygedagpenge fra første fraværsdag, når fraværet skyldes Coronarelateret sygdom. Karantæne/selvisolation sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Hvis du har en rimelig grund til at mistænke du er smittet, og af den grund holder dig væk fra arbejdspladsen af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles det med coronarelateret sygdom, og kan derfor også være omfattet af ordningen.

Der kan søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Ved andet sygdomsbetinget fravær, som ikke er Coronarelateret, kan der først søges sygedagpenge fra 14. fraværsdag.

Ordningen træder i kraft den 23. november 2021, og gælder frem til den 28. februar 2022.

 Ansøgningsmuligheden er ikke åbnet og der afventes nærmere om ansøgningsprocessen. 

Ja. Ansøgningen forventes at skulle indleveres senest tre uger efter første fraværsdag.

Du kan søge refusion, hvis du selv er smittet eller hvis du er nødsaget til at gå i selvisolation efter myndighedernes vejledning som følge af, at du er nær kontakt. 

Du er "nær kontakt", hvis du har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier (opdateret den 21. december 2021, hvor personkredsen for nære kontakter blev kraftigt indskrænket):

 • Du bor sammen med en smittet person,
 • Du er kæreste/har samkvem med en smittet person.
 • Du har overnattet hos/med en smittet person.

Hvis en medarbejder er nær kontakt, så er anbefalingerne som følger (fra 21. december 2021):

Hvis vedkommende er tidligere smittet indenfor de seneste 12 uger (uden symptomer): Ingen isolation eller test.

Hvis vedkommende er vaccineret med 3. vaccine (uden symptomer): Ingen isolation, anbefaling om PCR-test på 4. dag og evt. kviktest på 6. dag.

Alle andre: Selvisolation anbefales samt PCR-test på 4. dag samt kviktest på 6. sygedag. Isolationen kan afbrydes ved negativt svar på PCR-test. 

VIGTIGT: Der er tale om anbefalinger, og en nær kontakt-medarbejder kan altså IKKE kræve at gå i selvisolation. Det er dig, som arbejdsgiver, der skal træffe valget om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt. Hvis du sender medarbejderen hjem, så skal medarbejderen have sin sædvanlige løn.

Fraværet forventes at skulle anmeldes via papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. 

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

+
Andre tiltag, herunder dagpengeret for forældre med hjemsendte børn AFSLUTTET / FORÆLDET

Opdateret: tir 1/3/2022 07:37

Som følge af den helt ekstraordinære situation, som vi p.t. står i, kan ferie varsles afholdt med dags varsel. Tilsvarende vil ophobet overarbejde m.v. kunne dette. Det vil give en ekstraordinær frihed for virksomhederne til - med meget kort varsel - at frigøre løn til medarbejdere, der har restferie, resterende feriefridage eller ophobet overarbejde til gode. 

Tilsvarende er det muligt at lade medarbejderen "spare overarbejde op", således at den frihed, som medarbejderen får nu, på et senere tidspunkt konverteres til arbejde. Hvis arbejdet forventes konverteret til egentligt overarbejde; dvs. arbejde udenfor normal arbejdstid, bør det aftales, hvordan omregningen sker. Det kunne være 1:1,5 de første tre timer efter arbejdstids ophør og derefter 1:2. 

Har du overenskomst vil der oftest i denne være faste takster for overarbejde hhv. afspadsering (der så sker på forhånd). 

Hjemsendelse uden løn kan kun lade sig gøre i helt særlige situationer. Som udgangspunkt har arbejdsgiver ledelsesretten over sine medarbejdere, og bestemmer derfor også, om de skal være på arbejdspladsen eller hjemme. Beslutter arbejdsgiver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, skal arbejdsgiver fortsat betale fuld løn (bortvisninger undtaget). 

P.t. kan arbejdsgivere IKKE hjemsende medarbejdere uden løn - hverken med eller uden overenskomst!

De fleste overenskomster indeholder forskellige andre instrumenter, der kan anvendes akut i samarbejde med de berørte medarbejdere. Især to påkalder sig opmærksomhed:

 • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
 • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale om, at medarbejdere, hvis børn er blevet hjemsendt fra skole/institution på grund af Covid-19 (dvs. hvor skolen/institutionen følgersundhedsmyndighedernes retningslinjer) har ret til op til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn. Der kan ydes dagpenge til den ene forældre og fra første hjemsendelsesdag.

Ordningen forventes at gælde fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022 og vil gælde for børn op til 13 år.

Som arbejdsgiver skal du indberette fraværet på virk.dk/nemrefusion. 

Du skal være særligt opmærksom på, at det IKKE er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode. Vi skal dog henstille til, at du i videst muligt omfang forsøger at finde en fornuftig løsning med medarbejderne, da vi har set eksempler på, at medarbejderen som alternativ selv melder sig syg – hvilket i praksis er stort set umuligt at imødegå fra arbejdsgivers side.

Det er også vigtigt at pointere, at det IKKE er en refusionsret, dvs. arbejdsgiver kan ikke udbetale løn og derefter søge beløbet som refusion. Det er KUN medarbejderen selv, der kan søge beløbet, ligesom medarbejderen skal opfylde kravene til at få barselsdagpenge i øvrigt. 

Medarbejderne skal ved ansøgning kunne fremlægge dokumentation for, at der har været behov for hjemsendelse fra skolen/institutionens side, og at ingen af forældrene har mulighed for at anvende afspadsering m.v. 

Selvstændige har også krav på refusion

På samme måde kan du som selvstændig også fra 23. november 2021 få ret til en ydelse svarende til barselsdagpengesatsen.

Som selvstændig vil du være underlagt de samme betingelser - og med samme indberetning; dvs. på virk.dk.

For yderligere spørgsmål kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03

+
Arbejdsfordeling

Opdateret: ons 20/1/2021 07:51

En arbejdsfordeling er et alternativ til opsigelser, hvis arbejdsmængden er for faldet og virksomheden vurderer, at det er midlertidigt. Arbejdsfordeling er lovreguleret og skal bero på en aftale på den enkelte virksomhed.

Arbejdsfordeling kan indgås med afsæt i en overenskomst, hvor virksomheden kan indgå aftalen med en medarbejder-repræsentant eller den lokal fagforening (typisk Dansk Metal). Hvis virksomheden ikke har overenskomst, skal der indgås en aftale med ALLE berørte medarbejdere. De kan dog vælge at udpege en repræsentant for dem.

Skabelon til aftale om arbejdsfordeling findes nedenfor under "Sådan gør du".

Enhver virksomhed kan anvende arbejdsfordeling, hvis der indgås en aftale med medarbejderne. Følgende er mindstekrav:

- Der skal være tale om en hel gren/afdeling af en virksomhed. Det kan fx. være alle mekanikere. Lærlinge kan dog ikke sendes på fordeling.

- Arbejdstiden skal nedsættes på én af følgende måder:

 • Mindst 2 hele dage pr. uge.
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

- Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Normalt skal anmeldelse ske 7 dage forud for 1. dag på fordeling, men denne frist er suspenderet under Corona-krisen, så anmeldelse og ikrafttræden kan ske med 1 dags varsel. For anmeldelsesblanketter se nedenfor under "sådan gør du".

- Arbejdsfordelingen kan ikke uden godkendelse vare længere end 13 uger indenfor 12 måneder. 

- Under arbejdsfordeling forpligter arbejdsgiver sig til IKKE at opsige de berørte medarbejdere som følge af arbejdsmangel. 

- Viser der sig under en arbejdsfordeling et akut, kortvarigt - og uforudset - behov for mer-arbejde, dvs. behov for at indkalde en del af de medarbejdere, der er på fordeling, afbrydes fordelingen som udgangspunkt ikke. Det er a-kassen, der foretager vurderingen af, om der er tale om kortvarigt og uforudset mer-arbejde.

- Arbejdsgiver skal normalt betale 1. og 2. G-dage ved første hjemsendelse af hver medarbejder. Aktuelt er pligten til at betale G-dage dog suspenderet frem til den 18. marts 2021.  

Enhver arbejdsfordeling, der ikke strækker sig over mere end 13 uger indenfor 12 måneder skal ikke godkendes, men blot anmeldes.

De berørte medarbejdere kan herefter blive berettiget til supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

Medarbejdere, der ikke er medlemmer af a-kassen, har opbrugt deres dagpengeret eller af andre årsager ikke har ret til dagpenge, har som udgangspunkt heller ikke ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Vi anbefaler, at alle medarbejdere selv kontakter deres a-kasse for en afklaring heraf.  

En arbejdsfordeling kan som udgangspunkt anmeldes til en hvilken som helst periode under 13 uger indenfor 12 måneder uden at skulle godkendes. Ønskes en længere periode, skal det Regionale Arbejdsmarkeds Råd ansøges herom.

Vi anbefaler, at andre muligheder, herunder opsigelse eller hjemsendelse, undersøges nærmere, hvis virksomheden vurderer, at arbejdsfordeling er nødvendig i en periode på over 13 uger. 

Som udgangspunkt nej - i hvert fald ikke under Industriens Overenskomst eller under HK. Har du ikke overenskomst, så kan du derimod godt aftale en arbejdsfordeling med dine funktionærer - husk dog, at de skal udføre det samme arbejde.

Som altafgørende udgangspunkt nej, for en lærling har ikke et almindeligt ansættelsesforhold og kan derfor ikke opsiges. Derudover er der et uddannelsesansvar, der skal iagttages

Hvis medarbejderne - enten via overenskomst eller ved direkte aftale - accepterer at indgå i en arbejdsfordeling som alternativ til at der bliver udstedt opsigelser, skal der ikke varsles selvstændigt. 

Hvis en medarbejder derimod har en klausul i sin ansættelseskontrakt om, at han ikke kan indgå i en arbejdsfordeling, så skal en sådan varsles med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel - hvis; selvsagt; medarbejderen ikke solidarisk går med på en kollektiv aftale i virksomheden. 

Allerede opsagte medarbejdere kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Hvis medarbejderen er ansat i den del af virksomheden, der sendes på fordeling, vil han derfor fortsat skulle arbejde sine sædvanlige timer og være "blindt" fordelt. Det betyder, at han fortsat skal modtage sin fulde løn men samtidig skal indgå i fordelingen - også med hjemmeperioder - med fuld løn.

Ja, der kan de godt - både i perioder, hvor der udføres arbejde, og i perioder, hvor medarbejderen er på dagpenge. Medarbejderen skal blot huske at orientere a-kassen herom. Tilsvarende kan virksomheden holde kollektivt lukket i arbejdsfordelingsperioden. 

Nej, det kan du ikke. Derfor er det rigtig vigtigt, at man overvejer nøje, hvordan netop din virksomhed kommer bedst igennem Corona-krisen.

klik her (skal sendes til jobcentret)

klik her (skal sendes til jobcentret)

+
Ny midlertidig arbejdsfordeling

Opdateret: tir 14/12/2021 09:35

Den nye midlertidige arbejdsfordeling er, modsat den normale, bestemt ved lov. Det vil sige den gælder bredt for arbejdsmarkedet, og ikke kun på den overenskomstdækkede del.

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor medarbejderne, som alternativ til opsigelser, deles om den arbejdsmænge virksomheden kan tilbyde. I den tid medarbejderen ikke arbejder, er de ledige og kan modtage supplerende dagpenge.

En virksomhed, der ønsker at etablere en fordelingsordning skal høre de berørte medarbejdere forud, og give medarbejderen oplysninger om vilkår og starttidspunktet for arbejdsfordelingen. Medarbejderne har herefter 24 timer til at meddele arbejdsgiveren, om de ønsker at indgå i ordningen. Manglende svar medfører, at medarbejderen omfattes. Virksomheden kan afskedige medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i ordningen.

Mens arbejdsfordelingen varer, kan medarbejderen frit fratræde sin stilling uden varsel, for at påtage sig andet arbejde med en længere arbejdstid, og derfor er det også en betingelse for ordningen, at der udstedes en såkaldt frigørelsesattest.

Den ny midlertidige arbejdsfordeling gælder fra den 14. september 2020 til den 31. marts 2022. Virksomheden skal yde et fast arbejdsgiverbidrag, svarende til 3 G-dage om måneden, pr. medarbejder i ordningen. Bidraget reduceres forholdsmæssigt, hvis en medarbejder ikke indgår i ordningen en fuld kalendermåned. G-dagene skal udbetales sammen med den almindelige løn.  Det er herudover et krav, at tid med ledighed under arbejdsfordeling udgør mindst 20% og højest 50% i gennemsnit set over en 4-ugers periode.

Ordningen skal omfatte enten virksomheden som helhed, en hel afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed, og skal være gældende for både fuldtids og deltidsansatte. Det er endvidere et krav, at ordningen omfatter mindst 2 medarbejdere.

Som med lønkompensationsordningen er det en betingelse, at virksomheden ikke foretager afskedigelser mens ordningen løber, begrundet i de forhold som har begrundet arbejdsfordelingen, ligesom virksomheden er afskåret fra at ansætte nye medarbejdere i virksomhedspraktik, med løntilskud eller vikarer i funktioner, som er påvirket af ordningen.

Endelig skal der være en saglig begrundelse for at etablerer ordningen – eksempelvis, og oplagt, arbejdsmangel.

De berørte medarbejdere kan søge om supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

For at tilskynde medarbejdere til at acceptere fordelingsordninger, hæves den højeste dagpengesats midlertidigt til 143,50 pr. time eller ca. 23.000 kr. pr. måned. Dagpenge forbrugt under ordningen medregnes ikke i den almindelige opgørelse af dagpengeforbrug, og er derfor uden konsekvenser for medarbejderen, bortset fra den midlertidige lønnedgang i dagpengeperioder.

Ordningen vil også kunne anvendes af ikke-forsikrede personer, som får mulighed for ekstraordinært at melde sig i en A-kasse og indbetale 3 måneds medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under en fordelingsordning.  Aftalen indeholder herudover yderligere fleksibilitetsforbedringer i form af bedre mulighed for uddannelse og opkvalificering i ledighedsperioder, lempelse af rådighedskrav mv.

Den nye ordning, der kommer til at gælde for hele det private arbejdsmarked, vil være gældende frem til 31. marts 2022.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcenteret på blanket AB292 og AB293 til virksomhedens kommune senest samtidigt med, at ordningen træder i kraft. A-kasserne vurderer herefter, om medarbejderne kan få supplerende dagpenge.

Når du indfører arbejdsfordelingskal du samtidigt udstede en frigørelsesattest til de berørte medarbejdere, som giver dem adgang til at fratræde uden varsel, hvis de finder andet arbejde med et højere timeantal i perioden. Du kan finde en frigørelsesattest her:

Alle medarbejdere pånær lærlinge og elever. Ejere indgår heller ikke. Ved ejer forstås den, der ejer mere end 50 % af virksomheden - eller har mere end 50 % i stemmeret.

Ja - hele det private arbejdsmarked er omfattet, uanset om du har overenskomst eller ej. Det betyder, at ordningen også kan anvendes på funktionærer og kontorfolk. 

Ja - tidligere arbejdsfordelinger er ikke en hindring for at iværksætte en ny midlertidig arbejdsfordeling. 

Du skal senest anmelde arbejdsfordelingen til jobcentret samtidig med, at den træder i kraft. Brug blankette AB292 (se ovenfor under "Sådan gør du").

Ja - hvis du har en nøglemedarbejder, fx. en værkfører eller specialtekniker, så kan han undtages, hvis der

- er indgået en aftale med en repræsentant for medarbejdergruppen herom eller

et flertal af medarbejderne accepterer dette.

I så fald kan du indkalde en eller flere af de hjemsendte medarbejdere; de har pligt til at stille deres normale fulde arbejdskraft til rådighed. 

+
Lønkompensation - Forlængelse til 15. februar 2022

Opdateret: man 24/1/2022 07:23

Lønkompensation er en støtteordning til virksomheder, der er så hårdt ramt af de aktuelle corona-restriktioner, at det kan ses på bundlinjen. 

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Det er et krav, at behovet for hjemsendelse udspringer af restriktionerne; der må altså ikke bare være tale om almindelig arbejdsnedgang eller lignende. 

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

Kompensationsordningen løber fra den 10. december 2021 til den 15. februar 2022.

Ansøgningsfristerne følger udløb af kompensationsperioderne og forlænges i takt hermed.  

Medarbejderen skal ikke direkte bidrage med ferie, men der vil blive fradraget 3 dage i kompensationen, henset til, at ordningen gælder hen over jul og nytår. Allerede aftalt ferie forventes dog afholdt som aftalt. 

- Medarbejderen skal ikke direkte bidrage med ferie, men der vil blive fradraget 3 dage i kompensationen, henset til, at ordningen gælder hen over jul og nytår. 

For at en medarbejder kan hjemsendes med kompensation, skal han være ansat inden den 10. december 2021. Det er tilsvarende kun medarbejdere ansatte før dette tidspunkt, der tælles med i opgørelse. 

- Nej. kompensationsordningen er en ydelse til arbejdsgiver, og er uafhængig af medarbejdernes eventuelle A-kassemedlemsskaber. Tilsvarende er det uden betydning, om arbejdsgiver har overenskomst.

- Ja; ordningen kræver, at du overvejer at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere – uanset hvor mange medarbejdere, du har.

Ordningen kræver altså IKKE, at du mindst har 50 medarbejdere.

Opgørelsen sker med udgangspunkt i antal ansatte (CPR numre), og ikke i antal samlede årsværk. I øvrigt vil feltet være forudfyldt på ansøgningskemaet, med de oplysninger CVR registret er i besiddelse af pr. 1. januar 2021. Hvis der er sket afskedigelser eller ansættelser siden 1. januar, vil der være behov for at rette det forudfyldte tal manuelt.

Udbetalingen nedsættes forholdsmæssigt, hvis medarbejderen er ansat på deltid. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Nej; det behøver du ikke – men det giver bedst mening at anmelde så mange medarbejdere, som muligt fra starten. Hvis du senere får behov for at indkalde en eller flere medarbejdere, så må du gerne det. I givet fald vil du skulle tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor den eller de arbejdende medarbejdere, har arbejdet.

Som ordningen er udformet kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der alene udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der søges om kompensation for. Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage. Så hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage, og samtidigt meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning. Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidigt være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden. Dagene beregnes forholdsmæssigt baseret på kalenderdagene i måneden og ikke arbejdsdage.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Ja, det kan han godt. Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt.

Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun er syg. Der kan ikke udbetales lønkompensation og sygedagpenge samtidigt.

Medarbejderen skal sygmelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen.

Virksomhedens lønkompensation nedsættes med sygedagpengerefusionen.

Ja, det må du gerne. Du skal dog have en klar aftale med medarbejderen herom, der skal medsendes ved ansøgningen. Det skyldes, at lønkompensationen som udgangspunkt beregnes af den gennemsnitlige løn for de seneste tre måneder forud for hjemsendelsen (eller 12 måneder - afhængig af, hvad der er mest retvisende).  

Du skal være særligt opmærksom på, at du kun kan påtvinge medarbejderen en lønregulering i nedadgående retning, hvis det sker med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at reguleringen først får virkning, når dette varsel er udløbet, og vil medarbejderen ikke acceptere det, kan han anse sig som opsagt ved udløbet af varslet. I så fald vil medarbejderen være afskediget, og så kan kompensationsordningen slet ikke bruges, da den jo ikke må anvendes samtidigt med afskedigelser.

Så forudsætningen for en forudgående lønnedsættelse er derfor, at det enten sker efter gensidig aftale, eller at medarbejderen accepterer at fortsætte i stillingen på de nye vilkår efter udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel.

Husk også, at hvis du sætter medarbejderen ned i løn, så skal medarbejderen ikke bidrage med feriedage. 

Ja; det kan du godt. Hvis en medarbejder holder ferie, kan du dog ikke indkalde ham med én dags varsel, som du ellers vil kunne med hjemsendte medarbejdere under lønkompensation.

Nej. Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

- Når grundlaget for hjemsendelsen, det vil sige arbejdsmangel, ikke længere er til stede, skal medarbejderen genindkaldes.

Ja, lærlinge er også omfattet;  Lærlinge skal dog i videst muligt omfang blive på virksomheden, og der er således primært tale om en "teknisk" hjemsendelse.

Hvis der ikke er nogen uddannelsesansvar tilbagep på virksomheden, skal lærlingen dog hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.

Det kan få betydning for lærlingens aftaleperiode, men det beror på det enkelte uddannelsesforhold.

Ja; flexjobbere indgår også i ordningen.

- Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at du får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvis der opstår særlige behov – eksempelvis hvis du modtager nye ordrer, som du ikke forventede – kan du tilbagekalde de hjemsendte medarbejdere til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal du tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Vær opmærksom på, at genindkaldelse skal beregnes som et forholdsmæssigt tal - antallet af dage, der skal trækkes fra er herefter antallet af kalenderdage i måneden delt med antal arbejdsdage, du søger for ganget med det antal faktiske dage, du har gjort brug af medarbejderen. 

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

 • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
 • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
 • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
 • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
 • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Udgangspunktet er, at kompensationsordningen skal være et alternativ til opsigelse – og derfor er svaret, at der ikke må foretages økonomisk betingede opsigelser i kompensationsperiodenj. Men det er op til arbejdsgiver at vurdere, hvor mange medarbejdere, der skal omfattes af hjemsendelsen, og derfor kan antallet af berørte medarbejdere reguleres op og ned i takt med den aktuelle arbejdsmangel på arbejdspladsen.

Nej. Det er alene afskedigelser begrundet i virksomhedens økonomisk forhold,  der er omfattet af forbuddet mod samtidig anvendelse af hjælpepakken.

Indehaverene er ikke omfattet af ordningen, og skal heller ikke tælles med ved opgørelsen af de 30%

Ægtefællen er omfattet af ordningen hvis han/hun er ansat på linje med øvrige medarbejdere. Hvis han eller hun derimod indgår i virksomheden som medhjælpende ægtefælle, så indgår han/hun ikke i ordningen. For en medhjælpende ægtefælle kan der derimod sæges omsætningskompensation. Se nærmere herom andetsteds på siden.

Nej. Alle der opfylder betingelserne, har krav på kompensation efter ordningen. Ansøgninger behandles og udbetales hurtigst muligt efter modtagelse. I starten må der forventes et vist pres på systemet.

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af lønudgifter til hjemsendte medarbejdere, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

 • Hvis du fx i en periode genindkalder medarbejdere på arbejde, skal du tilbagebetale kompensation for de (hele) dage, medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. 

 • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale kompensationen tilbage.

 • Hvis du har undtaget dage i hjemsendelsesperioden og ikke taget højde for at medregne weekender mv., vil det udbetalte kompensationsbeløb ligeledes være for højt, og du vil skulle betale noget af beløbet tilbage. 

 • Hvis antallet af hjemsendte medarbejdere ikke har svaret til minimum 30 % eller mere end 50 ansatte, kan du risikere at skulle tilbagebetale hele eller dele af beløbet.

Frister for tilbagebetaling af lønkompensation

Erhvervsstyrelsen fremsender i 2022 information til e-boks om, hvordan du skal forhold dig omkring kontrollen for hjemsendelse. 

Der vil komme en frist for indsendelse af dokumentation. Der er ikke åbnet for indberetning af tal.

Du kan til enhver tid også vælge at tilbagebetale et beløb frivilligt. Det kan du gøre via forskellige blanketter, som du finder her: (Scroll ned til drop-down-menuen med de forskellige pakker)

Hvis du ved, at du kommer til at skulle tilbagebetale et beløb, så kan du med fordel foretage tilbagebetalingen frivilligt, så tidligt som muligt for at undgå en forrentning.

+
Likviditetshjælpepakke - AFSLUTTET/FORÆLDET

Opdateret: tir 23/11/2021 11:48

For at afhjælpe likviditetsvanskeligheder er der vedtaget en mulighed for, at SMV'er kan få et A-skattelån og et momslån. 

Nyt (10/5-2021): A-skattelån kan ydes for indberettet A-skat (herunder AM-bidrag) for april 2021. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2021. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2023.   

A-skattelånet, der kan ydes for afregningsperioderne august og december 2020, kan søges i perioden 3. februar til 31. marts 2021. Disse to måneder skal belånes samtidig; der kan altså ikke vælges kun at søge august-betalingen. 

Derudover kan opnås A-skattelån for januar 2021 (ansøgningsperiode: 8. marts til 8. april 2021) og for september 2020 og februar 2021 (ansøgningsperiode: 9. april til 7. maj 2021).

Alle virksomheder, der er berettiget til at søge lånet, har fået brev herom i e-boks. 

Tilbagebetalingsfristerne kommer løbende fra 1. november 2021 til 1. juni 2022. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lånet KUN kan ydes, hvis der er indberettet til tiden.

Lånet er rentefrit, men hvis der er pålagt renter fra skattekontoen (fra ordinær betalings-tid til lånets bevilling), vil dette beløb skulle betales - og vil altså ikke være en del af lånet. 

Momslånet, der kan ydes for enten 1. og 2. halvår 2020 (for virksomheder, der har halv-årsmoms), eller for 3. og 4. kvartal 2020 (for virksomheder, der har kvartals-moms), kan søges i perioden 17. marts 2021 til 14. april 2021. 

Tilbagebetalingsfrist er fastsat til 1. februar 2022

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

For at kunne få et af ovenstående lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt til de respektive frister. Uden korrekt indberetning er der INGEN mulighed for at søge lånet.

Hvis du har udeståender med SKAT, skal disse bringes i orden forud for lånets ansøgning. Eksempelvis vil en foreløbig ansættelse skulle ændres til korrekt indberetning.

Efterfølgende manglende korrekt indberetning vil medføre, at lånene forfalder til straksbetaling. 

 • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
 • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
 • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
 • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
 • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

 

+
Omkostningskompensation - AFSLUTTET/FORÆLDET

Opdateret: tir 23/11/2021 11:48

Ordningen gælder på tværs af brancher. Betingelser for at kunne søge er, at det forventede fald i omsætningen overstiger mindst 30 % - dog 35 % ved tvangslukning - og de faste omkostninger skal være på mindst 4.000 kr. pr. måned.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing) samt afskrivninger. Afdrag på lån er ikke en omfattet post.

Alle virksomheder kan foreløbigt søge i perioden 9. december 2020 til restriktionerne ophører (foreløbigt 30. april 2021). Omsætningen skal være faldet mindst 30 % i perioden. Hjælpepakken er foreløbigt forventet forlænget til den 30. juni 2021. 

Ansøgningsperioder er som følger:

9. december 2020-28. februar 2021 - ansøgningsfrist den 15. juni 2021

1. marts 2021-30. april 2021 - ansøgningsfrist den 31. august 2021.

Ansøgningen foretages via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde vejledning til ansøgningsprocessen.

Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Hvis du har en omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af en restriktion i perioden, så kan du som alternativ til at beregne dine faste omkostninger præcist og benytte revisorbistand, vælge at ansøge om at få 50 % af dine faste, stedbundne, omkostninger dækket. Denne mulighed kaldes light-model. 

Du søger om light-modellen på samme måde som ved almindelig ansøgning.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen - der er indført en omfattende trappemodel for kompensationen:

 • Nedgang 30 %: Kompensation 40 %
 • Nedgang 35-75 %: Kompensation 45- 85 %
 • Nedgang 80-100%: Kompensation 90 %
 • Er omsætningsnedgangen 100 % pga. lukning, ydes 100 % kompensation.

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes (med maksimum).

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå i virksomhedens indkomst.

Nej, det behøver han ikke - har omkostningerne ikke ændret sig, kan du genbruge erklæringen.

Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

Så vil du skulle betale kompensationsbeløbet tilbage. Hvis virksomheden bevidst undlader relevante oplysninger, eksempelvis ordrer, kan det føre til fuldstændigt bortfald af kompensationen.

Du kan ske efterregulering af kompensationen, så den svarer til det faktiske omsætningstab når det er endelig klarlagt.

Nej; Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Ansøgningsfristen er 15. april 2021 for perioden frem til 17. januar 2021.

Senest den 31. oktober 2021 skal du indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. 

Hvis det herved viser sig, at der ikke har været grundlag for den faktiske udbetalte refusion - enten i op- eller nedadgående retning - så vil der ske en regulering.  

Ja, hvis du ikke modtager kompensation for mere end 60 mio. kr. Skal du have mere end 60 mio. kr. må du ikke betale udbytte i hverken 2020 eller 2021. 

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. I den forbindelse skal du også oplyse navn, e-mail og CVR-nr. på din uafhængige godkendt revisor.

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed

 • En aftale med den godkendte revisor, der har påtegnet dine oplysninger – dog hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode

 • Dokumentation for,  at du er omfattet af restriktioner

 • Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for

 • Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med

 • Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden

 • En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden

 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.Hvad er en "godkendt revisor"?

Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen.

Erhvervsstyrelsen udsender primo april 2021 digitale breve til de virksomheder, der har modtaget kompenstion for faste omkostninger i perioden 9. marts 2020 til 8. juni hhv. juli 2020. Har du modtaget er sådant brev kan du nu foretage slutafregning for denne periode. Til brug herfor skal du finde:

 • Råbalance for virksomhedens faktiske omsætning, der er datoafgrænset kompensationsperioden

 • Opgørelse over virksomhedens resultat , hvis virksomheden havde underskud i 2019

 • Dokumentation for de faktiske faste omkostninger, herunder en kontospecifikation

Fristen for indberetning til slutafregning for perioden er 31. maj 2021. 

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af dine faste omkostninger, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt, herunder hvis det  har vist sig, at  nedgangen i din omsætning blev mindre end forventet, og/eller at dine omkostninger blev mindre end forventet, skal du betale hele eller dele af kompensationen tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af dine indberetninger beregne, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation, hvorefter kompensationen kan blive efterreguleret.

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale kompensationsbeløbet, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale dele af kompensationsbeløbet, vil sagsbehandlingen af din kompensation først endeligt blive afsluttet, når der er foretaget en efterregulering baseret på din virksomheds resultat.

 

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale hele kompensationsbeløbet, vil Erhvervsstyrelsen ved modtagelsen af kompensationsbeløbet anse sagen for afsluttet. Der vil ikke blive foretaget yderligere sagsbehandling. Såfremt der fremkommer informationer, som ansporer til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og pålægges revision. Det vil for kompensationsordningen for faste omkostninger være muligt at foretage frivillig tilbagebetaling.

 

Den pålagte udgift til revisorerklæring på op til 16.000 kroner eksklusive moms, skal ikke tilbagebetales, selvom virksomheden ønsker at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne kompensation.

Blanket til fuld tilbagebetaling:

Blanket til delvis tilbagebetaling:

Vejledning om frivillig tilbagebetalig:

+
Omsætningskompensation - AFSLUTTET/FORÆLDET

Opdateret: tir 23/11/2021 11:48

Ordningen gælder for virksomhedsejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden og arbejder deri, der oplever et fald på mindst 30% i omsætningen som skyldes Corona epidemien, og som ikke har mere end 25 fuldtidsansatte. Alle betingelser skal være opfyldt.

Både selskaber og personligt drevne virksomheder vil være omfattet af ordningen.

Hvis din personlige indkomst som selvstændig overstiger 800.000 kr. i 2020 er du ikke berettiget til kompensation. Har du allerede ansøgt, vil du skulle betale beløbet tilbage. Dette gælder også, selvom den personlige indkomst kun overstiger 800.000 kr. med ganske få kroner. 

For at være omfattet er det yderligere en betingelse, at virksomhedens omsætning er mindst 10.000 om måneden. Fra den 9. december 2020 og frem sænkes omsætningskravet til 8.000 kr. om måneden for at kunne anvende ordningen. 

Virksomheder, der opfylder ovenstående betingelser, kan få kompenseret op til 90% af omsætningstabet (100 % hvis du har været tvangslukket uden omsætning). Du kan dog maksimalt få kr. 23.000 om måneden. Fra den 9. december 2020 udgør kompensationen:

30.000 kr. hvis arbejdsgiver ikke har ansatte.

33.000 kr. hvis arbejdsgiver har mindst én fuldtidsansat. 

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der væsentligt har deltaget i driften før den 9. marts 2020, kan der også opnås en kompensatino til denne - dog er medarbejdende ægtefæller IKKE omfattet af forhøjelsen, gældende fra den 9. december 2020. Kompensationsbeløbet for en medarbejdende ægtefælle er derfor fortsat "kun" 23.000 kr. 

BEMÆRK: Det er en betingelse for den forøgede kompensation, at arbejdsgiver på tro og love erklærer, at der fra den 1. februar 2021 ikke udtages mere end 23.000 kr. om måneden i den periode, hvor forhøjelsen er gældende. I beløbet indgår løn, udbytte, hævninger til privat forbrug og andre personalegoder, der indberettes til SKAT.

Der kan pt. søges for perioden 1. marts til 30. april 2021 - med reference-periode samme tidspunkt 2020. P.t. forventes ordningen at følge restriktionerne, dog ikke længere end til den 30. juni 2021.  

Ansøgningsperioder er som følger:

9. december 2020-28. februar 2021 - ansøgningsfrist den 15. juni 2021

1. marts 2021-30. april 2021 - ansøgningsfrist den 31. august 2021.

Der kan ansøges på dette link via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde en guide til ansøgningen.

Udganspunktet er, at du skal opgøre din omsætning på baggrund af samme periode i 2019/2020. Udgangspunktet er, at du i hele perioden fra 1. september 2020 til 31. januar 2021 skal foretage et skøn baseret på den faktiske omsætning i samme periode for 2019/2020 - og søge for den periode. Oplever du derfor kun omsætningsnedgang i få uger, er det tvivlsomt, om du i hele perioden vil have en gennemsnitlig omsætningsnedgang på 30 %. 

Du kan foretage dit skøn baseret på dine budgetter, men budgetterne indgår ikke i den efterfølgende dokumentation. 

Ordningens formål skal holdes for øje. Formålet er at danne et sikkerhedsnet for de virksomhedsejere, der har deres primære indtægtskilde fra virksomheden, og hvor denne forsvinder/formindskes midlertidigt som følge af den aktuelle Corona-krise. 

Det er ikke udelukket, at der kan foretages en konkret vurdering, eksempelvis hvis reference-perioden fra 2019 ikke er til stede eller var meget lav som følge af opstart eller lignende. Under alle omstændigheder vil kompensationen ikke kunne overstige maksimumsummerne. 

Erhvervsstyrelsen har specificeret, at de 23.000 kr. - som er maksimum-grænsen for, hvor meget, du som ejer må udtage efter 1. februar 2021, hvis du søger den forhøjede kompensation - dækker over alle beløb, der er overføres mellem virksomehden og dig som ejer, herunder 

 • lønninger
 • udbytte
 • hævninger til privatforbrug
 • personalegoder, som skal indberettes til skattevæsenet.

Dette gælder også, hvis du anvender den samme konto som både privat- og erhvervskonto. I de 23.000 kr. indgår ikke AM-bidrag og evt. indbetaling til privat pension. Du kan altså tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden, hvis det dækker AM-bidrag eller privat pension.

Hvis du har lånt virksomheden et beløb til likviditet il perioden 9. december 2020 og den 24. februar 2021, må du gerne efterfølgende trække dette beløb ud af virksomheden igen. Det tæller altså ikke med i de 23.000 kr.

Beløbet vil blive udbetalt til virksomheden - dvs. den nem-konto, der tilhører virksomheden - som et skattepligtigt tilskud. Derved kan beløbet faktisk indgå i en "redningspakke" til virksomheden fremfor direkte at blive udbetalt til virksomhedsejeren. 

Antallet af ansatte er fortryk i ansøgningen, men dette tal viser kun det antal ansatte, du havde noteret i cvr-registeret pr. årsskiftet. Tallet kan rettes. Tallet skal opgøres på baggrund af årsværk - 1924 timer om året eller 37 timer om ugen. Hvis du retter antallet vil du blive bedt om at dokumentere ændringen, og du må forvente, at der bliver en forlænget sagsbehandlingstid. 

Nej. Alle, der opfylder betingelserne, har krav på kompensation.

Ja, du kan godt kombinere ordninger, men du kan ikke få den samme omkostning dækket to gange. Så du vil eksempelvis ikke kunne kombinere omsætningskompensation og sygedagengerefusion for selvstændige, hvis du er sygemeldt i perioden.

Der kan som udgangspunkt kun ansøges om omsætningskompensation én gang pr. virksomhedsejer. Ejer du flere virksomheder, vil du altså kun kunne søge lønkompensation i den ene.

Du kan søge om kompensation, når du ejer mindst 25% af virksomheden og arbejder i virksomheden. Den samlede kompensation for virksomheden kan dog ikke overstige det samlede forventede omsætningstab.

Ja; det kan du - du skal opfylde de øvrige krav i ordningen, herunder til en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. (8.000 kr. efter 9. december 2020) - men gør du det; så kan du. 

Ved ansøgningen vil du skulle begrunde, at omsætningstabet er forårsaget af Corona-krisen. Ved indgivelsen af ansøgningen vil du på tro- og love skulle bekræfte de afgivne oplysninger, herunder at du ikke selv er skyld i omsætningsnedgangen.

Som udgangspunkt er der ikke krav om revisorbistand i forbindelse med selve ansøgningen. Men du kan risikere at virksomheden efterfølgende tages ud til kontrol, og i den forbindelse kan du blive pålagt at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor. Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen

Når der iværksættes en efterfølgende kontrol, vil det først og fremmest være den faktiske omsætningsnedgang, der vurderes. Dette vil ske på baggrund af den indberettede moms for den ansøgte periode sammenholdt med tilsvarende indretning for samme periode i 2019.

Ja - i takt med, at restriktionerne forlænges, forlænges støtteordningerne også og med dem, de respektive frister for ansøgning. 

Klik her - Enkeltsmandsvirksomheder

Klik her - Selskaber

Hvis du har modtaget kompensation som selvstændig med CVR-nr., kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

 • Hvis det  viser sig, at din omsætning ikke, som forventet, er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, skal du betale støtten tilbage.
 • Hvis du som selvstændig opnår en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Den kompensation, som du har fået udbetalt, tæller med i din samlede personlige indkomst. 
 • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale støtten tilbage.

I forbindelse med efterkontrol, vil der være behov for at få en revisorgennemgang. Denne gennemgang skal betales af virksomheden.

Virksomheder, der ikke har fået mere end 250.000 kr. i støtte ialt under omsætningskompensationen kan få dækket på til 80 % af denne udgift, dog højst 8.000 kr. Retten til denne dækning bortfalder, hvis virksomheden tiltales for og bliver dømt for misbrug af kompensationsordningen. 

Frivillig tilbagebetaling af kompensation for selvstændig med CVR-nummer

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Uanset om du vælger at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, vil din kompensationssag først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af din virksomheds resultat.

Hent blanket til frivillig indbetaling:

Vejledning om frivillig indbetaling:

Nyheder

+
Endelig, endelig løftes restriktionerne

Opdateret: tor 27/1/2022 11:45

Der var gode nyheder på regeringens pressemøde 26. januar. Fra den 1. februar 2022 bliver restriktionerne løftet, og autobranchen har kun to tilbageværende corona-ordninger at forholde sig til.

I fortsættelse af tirsdagens glædelige nyhed om lempelse af krav og kriterier for nærkontakt, isolation mv., fortsætter de gode nyheder. Statsministeren kunne på et pressemøde den 26. januar således bekendtgøre, at fra og med på tirsdag er corona ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Dermed løftes alle restriktioner fra samme tidspunkt, bortset fra et par enkelte uden relevans for vores branche.

Det betyder goddag til en normaliseret hverdag, og farvel til mundbind og afstandskrav med videre.

Men det betyder også, at virksomhederne skal være opmærksomme på, at det fra tirsdag ikke længere vil være tilladt at kræve fremvisning af coronapas eller test fra medarbejderne.

To tilbageværende ordninger frem til 28. februar

Fra på tirsdag vil virksomhederne derfor mere eller mindre kun skulle forholde sig til to tilbageværende levn fra coronaen:

 1. Muligheden for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere med en positiv test. Ordningen udløber 28. februar 2022
 2. Muligheden for, at medarbejdere med børn som er hjemsendt som led i en generel hjemsendelse, uden nødvendigvis selv at være syge, kan søge om sygedagpenge i op til 10 dage. Ordningen udløber 28. februar 2022.

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk eller telefon 22924399

+
Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation - januar 2022

Opdateret: tir 25/1/2022 15:33

På baggrund af regeringens ændrede anbefalinger per 24. januar 2022, kommer her en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Vi er er godt på vej gennem vinteren, men ikke helt endnu. Smitten vil formentligt brede sig yderligere i den kommende tid, inden forårets komme. Derfor bringer vi en opdatering og status på håndtering af Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation.

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen ikke selv er syg, så har medarbejderen ikke krav på, at kunne gå i isolation. Det har hidtil alene være en anbefaling for nærkontakter.

Hvis medarbejderen selv er syg, håndteres det som en hvilken som helst anden sygdom.

Dog med den ene væsentlige forskel, at der er mulighed for sygedagpengerefusion fra første sygedag ved Coronarelateret fravær.

Se mere her: https://dbr.dk/bog/nyt-sygedagpengerefusion-ansatte?unfold=8143

Nære kontakter anbefales ikke længere at gå i isolation.

Hvis medarbejderen alligevel ønsker at gå i isolation uden selv at være syg, er det suverænt virksomheden der bestemmer, om ønsket skal imødekommes. Medarbejderen har derfor heller ikke krav på betaling - ligesom der ikke er refusion af dagpenge, hvis isolationen ikke er anbefalet af myndighederne.

Virksomheden kan derfor frem til 28. februar 2022 få udbetalt refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag, forudsat medarbejderen er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at myndighederne ikke længere generelt anbefaler selvisolation som følge af nærkontaktstatus. Som udgangspunkt vil medarbejderen derfor ikke længere kunne få sygedagpenge alene som følge af nærkontaktstatus.

Hvornår er man nærkontakt? Selvom begrebet aktuelt ikke længere er relevant i forhold til selvisolation, kan det dog have betydning i forhold til bl.a. testanbefalinger.

Du er en nær kontakt, hvis du kan sige ja til mindst en af følgende muligheder.

 • Du bor sammen med en person, der har fået påvist Covid-19.
 • Er kæreste med en person, der har fået påvist Covid-19, og som du ikke bor sammen med.
 • Er værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende til en person, der har fået påvist Covid-19.
 • Du har overnattet hos en smittet eller har haft overnattende gæster/legekammerater med påvist Covid-19.

Myndighederne har udarbejdet en let og praktisk test som kan fortælle om du er nærkontakt. Du kan finde ”Nær Kontakt Guiden” [her]

Hvis medarbejderen har børn, som er smittet med Corona, håndteres det principielt som ethvert andet sygdomstilfælde hos barnet.

Det vil sige, at medarbejderen som udgangspunkt ikke har ret til betalt fravær, medmindre det er aftalt i forbindelse med aftaler om eksempelvis børns første sygedag, omsorgsdage eller lignende.

Hvis medarbejderen har børn, der hjemsendes som følge af en generel hjemsendelse, men uden selv at være testet positiv, kan medarbejderen søge om dagpenge i op til 10 dage pr. barn i alderen op til 13 år. 

Ordningen gælder alene for den ene forældre og fra første hjemsendelsesdag. Ordningen gælder indtil videre til 28. februar.

Du skal være særligt opmærksom på, at det IKKE er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode.

Det er også vigtigt at pointere, at det IKKE er en refusionsret, dvs. arbejdsgiver kan ikke udbetale løn og derefter søge beløbet som refusion.

Det er KUN medarbejderen selv, der kan søge beløbet. Arbejdsgiver skal dog indberette/bekræfte fraværet på virk.dk/nemrefusion.

 • Selvisolation fra symptomerne viser sig og til evt. afkræftelse ved PCR-test. Ved positiv PCR-test fortsættes isolationen til symptomer forsvinder, dog mindst 4 døgn.
 • Selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt ved positiv kviktest eller PCR-test.
 • Ved positiv kviktest anbefales PCR-test snarest mulig
 • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar
 • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.
 • Der anbefales kviktest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Det anbefales ikke længere at nære kontakter går i selvisolation.

Uanset ovenstående anbefalinger kan selvisolation afbrydes, når der ikke længere er symptomer. En positiv test uden symptomer (eller med lette symptomer), kræver fremadrettet kun selvisolation i 4 døgn.

Den anbefalede minimumsperiode er altså 4 døgn ved positiv test. Herefter kan isolationen afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, når symptomerne er ophørt.  

Opfylder betingelserne for at være nær kontakt, dvs. dem, man aktuelt deler bopæl og husstand med.

Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig.

Ikke-betydende symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

*: Betydende symptomer, hvor der ikke er testet positivt, vil formentligt skulle behandles som et helt sædvanligt sygdomstilfælde - eksempelvis almindelig influenza. Hvis der er testet positivt, vil der kunne opnås refusion fra 1. fraværsdag. I andre tilfælde gælder den almindelige arbejdsgiverperiode.

**: Hvis PCR-test udføres som første test, skal der ikke isoleres forud for test-svar. Er det en kviktest, skal der følges op med en PCR-test.

 

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk og 22924399.

+
Delvist åbent kulturliv men stramning af corona-passet

Opdateret: tor 13/1/2022 10:00

Fra søndag d. 16. januar 2022 åbner dele af kulturlivet igen, mens coronapassets gyldighed forkortes for personer med kun 2 stik. Der er stadig krav om mundbind i detailhandlen.

Vi går mod lysere tider i forhold til corona-pandemien, og Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at lempe dele af corona-restriktionerne, dog også at stramme coronapassets gyldighed.

Hvis du kun har fået to stik i armen, så forkortes dit coronapas' gyldighed fra på søndag til kun at gælde i fem måneder. Da det almindeligvis kun er personer over 18, der kan få 3. stik, gælder forkortelsen altså kun for denne gruppe.

Store dele af kulturlivet åbner også fra søndag d. 16. januar, dog med en række begrænsninger og krav; blandt andet om coronapas og mundbind indendørs. Det drejer sig blandt andet om museer, forlystelser, zoologiske haver mv. Desuden åbnes der op for arrangementer, fx konferencer og foredrag, med op til 500 siddende deltagere eller op til 1500 i afgrænsede grupper á 500.

Fortsat pålagt restriktioner

Derimod fortsætter restriktionerne for messer, forsamlingshuse, selskabslokaler og større arrangementer med stående publikum. Formentligt frem til 31. januar afhængig af situationen på dette tidspunkt. 

Kravet om mundbind i detailhandlen og undtagelsen for ansatte med gyldigt coronapas eller negativ test fortsætter.

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633.

+
Nye definitioner på nære kontakter

Opdateret: tir 4/1/2022 09:20

Sundhedsmyndighederne har ændret definitionen af nære kontakter - og det kan have betydning for, hvornår dine medarbejdere kan anmode om at gå i isolation.

Fremadrettet vil en person kun være "nær kontakt", hvis vedkommende bor sammen med eller er kæreste/har samkvem med en smittet. I den sammenhæng er blot en enkelt overnatning hos/med en smittet tilstrækkeligt til at gøre vedkommende til nær kontakt. 

Omfanget af den nære kontakt afhænger af, om den smittede har haft symptomer eller ej. Sondringen foretages som følger:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. 

Det er kun nære kontakter, der anbefales at lade sig isolere indtil vedkommende har fået en PCR-test på 4. dag og en kvik-test på 6. dag. Hvis PCR-testen er negativ, kan isolationen ophæves. 

Isolationsanbefalingen gælder for alle, uanset om man er vaccineret eller ej - bortset fra de, der har fået 3. vaccine.

Hvis 3. vaccinestik er modtaget, skal der ikke iværksættes isolation, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at der tages en kviktest hurtigst muligt, en PCR-test på 4. dagen og en kviktest på 6. dagen. Isolation m.v. skal dog iværksættes, hvis man får symptomer.   

Hvis medarbejderen har haft Corona indenfor de seneste 12 uger, gælder anbefalingen om isolation og test ikke - medmindre der opstår nye symptomer. 

Som arbejdsgiver skal man huske, at det ikke er et lovkrav at gå i isolation. Dine medarbejderne kan altså ikke kræve at blive sendt hjem i isolation.

En medarbejder, der defineres som nær kontakt, giver dig ret til refusion for sygedagpenge fra første sygedag - og det kan du læse mere om her i vores coronaguide her.  

Henvendelse

For yderligere om restriktionerne kan juridisk afdeling kontaktes ved juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33).

+
Nye restriktioner fra søndag den 19. december 2021

Opdateret: ons 22/12/2021 11:20

Fra søndag den 19. december 2021 kl. 8.00 indtrådte en række nye restriktioner for erhvervslivet. De vil foreløbigt gælde frem til den 16. januar 2022.

Der er en lang række restriktioner, der ikke har relevans for bilbranchen - men de, der har, er som følger:

 • Der indføres indendørs arealkrav i detailhandlen med afsæt i butikkernes størrelse.

Oversigt over arealkrav i butikker:

Areal

Antal m2 pr. kunde

0-1999 m2

4 m2

2000-4999 m2

6 m2, dog mindst 500 kunder*

5000-9999 m2

8 m2, dog mindst 833 kunder*

10.000 m2 og derover

10 m2, dog mindst 1250 kunder*

  (*er udtryk for det største antal på trinnet under)
 • Der indføres et generelt krav om mundbind eller visir på erhvervsområdet:
  • Detailhandel (herunder engros):
   • Kunder skal bære mundbind/visir alle steder - dette må dog afmonteres, når kunden sidder ned.
   • Ansatte skal bære mundbind/visir, hvis de har kundekontakt - UANSET om de har corona-pas i øvrigt. Arbejdsgiver må dog fortsat gerne stille krav om, at de ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde.
   • Ansatte, der ikke har kundekontakt, behøver ikke bære mundbind/visir. 
  • Andre virksomheder (herunder værksteder): Værksteder er ikke omfattet af kravet om anvendelse af værnemidler, men kunder må gerne anmodes om at bære mundbind/visir i indskrivningen, venteområder m.v. 
 • Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit mv. i detailhandlen

Endelig opfordres såvel offentlige som private arbejdsgivere kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Hjælpepakkerne, der tidligere er blevet genåbnet for ramte erhverv, fastholdes.

Henvendelse

For yderligere om restriktionerne kan juridisk afdeling kontaktes ved juridisk chef Johanne Berner (22 41 51 03), advokat Jesper Juhlin (22 92 43 99) eller advokat Lars Ellegaard (20 45 16 33).

+
Link til plakater med videre om Corona udarbejdet af myndighederne

Opdateret: tir 30/11/2021 09:58

 

Her er et link til de plakater med videre om mundbind, Coronapas og hygiejne, som du kan printe og skilte med i din virksomhed.

Myndighederne har udarbejdet de efterhånden meget velkendte plakater om krav om mundbind, gyldigt Coronapas, god hygiejen med videre. 

Hvis du har brug for at hente og printe materialet igen, så finder du de forskellige filer her:

Plakater og informationsmateriale fra hjemmesiden coronasmitte.dk

 

Henvendelse

Kommunikationschef i Dansk Bilbrancheråd Majbrit Berthelsen mb@dbr.dk eller tlf. 40184884.

 

+
Ny trepartsaftale skal holde hånden under de hårdest ramte – Midlertidig arbejdsfordelingsordning samtidigt forlænget

Opdateret: tir 14/12/2021 08:42

 

Fredag d. 10. december er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder. Derudover kan hårdt ramte virksomheder også få lønkompensation.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet, men nu er regeringen og arbejdsmarkedes parter blevet enige om en forlængelse. 

En arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge.

Lige nu er der omkring 2.600 medarbejdere på ordningen. Du kan læse mere om midlertidig arbejdsfordeling i Dansk Bilbrancheråds Corona-guide [klik her] under Hjælpepakker og -initiativer.

Forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning kræver lovændringer, som forventes at være på plads inden jul.

Lønkompentationsordningen for tvangslukkede virksomheder og følgeerhverv

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent.

Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. 

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt henover jul og nytår.

Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af ordningen. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Foreløbigt vurderes det ikke, at bilbranchen vil kunne få støtte fra kompensationsordningen, men vi følger op på sagen såfremt dette ændrer sig.

Henvendelse

Advokat Jesper Juhlin jsj@dbr.dk telefon 22924399.

+
Regeringens pressemøde 8. december 2021

Opdateret: tor 9/12/2021 11:25

 

Regeringen afholdte pressemøde den 8. december, hvor yderligere restriktioner blev præsenteret. Kun et fåtal heraf er relevante for bilbranchen - men du kan se et samlet overblik her.

Yderligere restriktioner og tiltag blev præsenteret på regeringens pressemøde den 8. december 2021. Det var resultatet af Epidemiudvalgets møde tidligere på dagen, der blev fremlagt. Nogle tiltag kom som direkte regler, der træder i kraft fredag d. 10. december 2021, mens andre var anbefalinger.

Meget af nedenstående har ikke direkte relevans til bilbranchen. Men netop hjemsendelsen af børn kan have konsekvenser for medarbejdere, hvilket du kan læse mere om her. 

Her er det samlet overblik over de nyeste restriktioner, tiltag og anbefalinger;

Folkeskoleelever hjemsendes til fjernundervisning 

 • Elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes fra og med den 15. december 2021 og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022. 
 • Elever på efterskoler og frie fagskoler hjemsendes til fjernundervisning fra og med søndag den 19. december og er hjemsendte til og med fredag den 7. januar, så de kan vende tilbage fra lørdag den 8. januar 2022.

SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen. Der etableres mulighed for nødpasning.

Restriktioner og begrænsninger for erhvervs- og kulturlivet 

 • Tvangslukning:
  Lukning af lokaler, hvor der afvikles koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende med over 50 stående publikummer. Lukning af nattelivet dvs. lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende med et dansegulv.
   
 • Åbningstider:
  Serveringssteder herunder restauranter, barer og natklubber skal være lukket fra kl. 24 – 05. i Samme tidsrum bliver det forbudt at sælge alkohol.
 • Krav om coronapas:
  For indendørs serveringssteder, personrelaterede liberale serviceerhverv som eksempelvis frisører, tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker samt bemandede solarier gælder der krav om fremvisning af coronapas.

  For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer, forlystelsesparker, bade- og legelande, kasinoer og spillerhaller gælder der ligeledes krav om coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.

 • Krav om mundbind:
  I dagligvarebutikker, indendørsmarkeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, serveringssteder herunder restauranter og barer gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis arbejdsgiver i stedet har stillet krav om fremvisning af et gyldigt coronapas.

Coronapas og mundbind/visir i sundhedssektoren 

På mødet i Epidimiudvalget blev det desuden besluttet, at 

 • covid-19 forlænges som en samfundskritisk sygdom i yderligere 8 uger.
 • Kravet om mundbind eller visir i sundhedssektoren forlænges. Det vil sige for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud. Forlængelsen er fra og med den 10. december til den 7. januar 2022.
 • Coronapassets gyldighed efter vaccine blev for personer over 18 år indskrænket til 7 måneder efter andet stik. Når man får tredje stik, så forlænges coronapasset yderligere i 7 måneder. For 15-17 årige er der ikke en udløbsdato for deres coronapas.

Anbefalinger om hjemmearbejde og sociale arrangementer

På pressemødet blev der ikke blot fremlagt restriktioner og tiltag, men der lød også opfordringer, som er lidt sværere at forholde sig til. 

Nemlig at man aflyser større sociale arrangementer, som for eksempel julefrokoster. Hvad "større" sociale arrangementer er, kom der ikke yderligere indikationer om.

Herudover blev det anbefalet, at man genindfører hjemmearbejde.

Dele af ovenstående tekst er hentet fra henholdsvis Undevisningsministeriets, Erhvervsministeriets og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Henvendelse

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

 

 

+
Når medarbejderne får hjemsendt deres børn

Opdateret: tor 9/12/2021 10:34

 

Som følge af skolelukningerne, vil mange forældre - og dermed også medarbejdere - stå med pasningsproblemer. Men hvordan kan du angribe problematikken som arbejdsgiver? 

Når skoleeleverne i grundskolen, dvs. fra 0. til 10. klasse, sendes hjem fra og med den 15. december, forventes det at mange forældre - og dermed medarbejdere - vil stå med en pasningsudfordring, som ikke forventes at blive dækket af nogen kompensationsordning.

Det er vigtigt at understrege, at pasning af børnene er forældrenes eget problem - det er medarbejdernes egen risiko, om de kan få passet deres børn; både under normale omstændigheder og under corona-nedlukninger.

Trods hjemsendelsen skal skolerne udbyde nødpasning til de forældre, der ikke har mulighed for selv at varetage pasningen af børnene. Dette bør berørte medarbejderne naturligvis opfordres til at undersøge nærmere om i netop deres kommune.

Medarbejderne skal altså møde på arbejde som sædvanligt. Manglende fremmøde vil kunne mødes med de samme sanktioner, som normal udeblivelse, dvs. alt fra lønindeholdelse over udstedelse af advarsler til ophør af ansættelsesforholdet. Hvis der tages skridt til sådanne sanktioner, skal de almindelige retningslinjer for brugen af sanktionerne følges (herunder forudgående orientering af medarbejderen m.v.).

Forsøg at finde en løsning med medarbejderen

Vi anbefaler dog, at der forsøges at finde løsninger med de medarbejdere, der rammes af problemerne uden brug af egentlige sanktioner.

Løsninger kan bygges op omkring brug af ferie, feriefridage, afspadsering, børneomsorgsdage eller lignende.

De forskellige løsninger afhænger af ansættelsestypen og eventuelle overenskomstmæssige forpligtelser på arbejdspladsen. 

De pågændende medarbejdere kan ikke få dagpenge

Den allerede indgåede aftale om, at medarbejdere med hjemsendte børn kan få dagpenge, gælder IKKE ved den generelle hjemsendelse fra 15. december.

Det skyldes, at hjemlen til at modtage dagpenge kun gælder i tilfælde af konkrete smitteudbrud på skolen/i daginstitutionen, hvilket en generel hjemsendelse af børnene ikke er.

Henvendelse

I Dansk Bilbrancheråd følger vi udviklingen tæt, og står som altid klar til at rådgive om mulighederne fra juridisk afdeling; Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

 

 

+
Medarbejdere og Corona - personalepolitik

Opdateret: tor 2/12/2021 08:34

Hvordan griber virksomheden det an, hvis en medarbejders børn bliver hjemsendt fra skole pga. Corona, eller medarbejderen har været ude at rejse eller.... Dansk Bilbrancheråd har lavet en Personalepolitik i forhold til Corona, som du kan bruge som udgangspunkt til at tage stilling til de svære spørgsmål.

Det kan være svært at vurdere, hvornår en medarbejder skal på arbejde eller ej, hvis børnene bliver hjemsendt fra skole på grund af et Corona-udbrud. Eller om medarbejderen skal møde på arbejde inden svaret på en test foreligger. Eller flere andre Corona-relaterede spørgsmål. 

Derfor har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet et udkast til en personalepolitik, som du kan tage udgangspunkt i, så både du og medarbejderne er klar over virksomhedens politik på området. 

Personalepolitikken dækker også de mere åbenlyse situationer, hvor en medarbejder er smittet med Corona.

I personalepolitikken er der desuden et afsnit om kravet om Coronapas og test. Så hvis du uddeler personale-politikken til dine medarbejdere, så har du fulgt lovgivningen om, at medarbejder skriftligt skal informeres om kravet og baggrunde for kravet om Coronapas og test. 

De steder i personalepolitikken, hvor der er markeret med gul, skal du enten selv ændre teksten eller tage stilling til udsagnet eller relevansen.

Du kan bruge personalepolitikken i sin helhed, eller udvælge de dele der giver mening for din virksomhed.

Hvis du læser denne nyhed som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" til højre oven over billdet, før du kan se vedhæftningen.

Henvendelse

Jesper Juhlin på tlf. 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103. 

+
Sådan informerer du dine ansatte om krav om Coronapas og -test

Opdateret: tor 2/12/2021 08:51
Hvis dine medarbejdere skal vise Coronapas, så skal de skriftligt informeres.

Du skal skriftligt informere dine ansatte, hvis de skal vise Coronapas. Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet to skabeloner og en personalepolitik, som du kan bruge til disse formål.

Hvis du vil pålægge dine ansatte at vise gyldigt Coronapas eller få foretaget en Corona-test, så skal de skriftligt informeres om dette samt om baggrunden for kravet.

Vedhæftet finder du to skabeloner i form af Word-dokumenter, som Dansk Bilbrancheråd har udarbejdet til formålet. 

Word-dokumenterne kan du tilrette med virksomhedsnavn mv., hvor der er markeret med gult, og herefter give til dine ansatte.

Slå tre fluer med et smæk

Dansk Bilbrancheråd anbefaler dog generelt, at du ikke blot informerer dine medarbejdere om, at du vil se Coronapas eller test. 

Men i det hele taget om, hvordan din virksomhed forholder sig i forskellige situationer, der relaterer sig til medarbejdere og Corona.

Til dette formål har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet en personalepolitik, som også er vedhæftet. I personalepolitikken er også den samme skriftlige information om, at virksomheden kræver Coronapas eller test, som er separat vedhæftet.

Så hvis du bruger Personale-politik-dokumentet, så har du både informeret medarbejderne om kravet om henholdsvis Coronapas og test samt informeret om, hvordan virksomheden og medarbejderne skal forholde sig i situationer, der relaterer sig til Corona. 

 

Hvis du læser denne nyhed som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" over billedet, før du kan se vedhæftningerne.

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633).

+
Er et autoværksted detailhandel?

Opdateret: ons 1/12/2021 13:22

 

Gælder reglerne for detailhandel også for autoværksteder, så fx kunder skal bruge mundbind her? Svaret afhænger af den enkelte virksomheds udformning.

Om et autoværksted er detailhandel - og dermed omfattet af mundbindskravet - afhænger af, om der til værkstedet hører andre forretningsområder til end udelukkende værksted. 

Er rene autoværksteder detailhandel?

Nej, rene autoværksteder er ikke detailhandel, men værkstedsdrift.

Mundbindskravet gælder ikke her, da kravet ikke omfatter værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen.

Men...

Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet.

Der vil være tale om en konkret vurdering.

Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Er en bilforhandler detailhandel?

Ja, en bilforhandler er detailhandel, da der sælges varer til kunder.

Mundbindskravet gælder derfor her.

Medarbejdere kan undlade mundbindet, hvis de i stedet har gyldigt Corona-pas. Læs mere her. 

 

Henvendelse

Juridisk afdeling: Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633).

+
Ansatte i butikker slipper for mundbind - hvis passet er passet!

Opdateret: ons 1/12/2021 16:04

Folketingets epidimi-udvalg har nu fastsat de endelige retningslinjer for brug af mundbind i erhvervslivet, herunder særligt detailforretninger. Kravene gælder fra den 29. november 2021.

Fra den 29. november 2021 gælder følgende med relevans til bilbranchen, herunder særligt bilforretninger:

 • I detailhandlen (herunder bilforhandlere) gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om at de ansatte har et gyldigt coronapas.
 • For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer, forlystelsesparker, bade- og legelande mv. gælder der krav om coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1.000 personer udendørs. 
 • Der gælder krav om, at virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller coronapas, opsætter skilte, som informerer kunderne om kravet. Du skal opsætte følgende skilte i indgangen: "Kunder og besøgende skal bære mundbind eller visir – og kan bortvises uden brug af mundbind". Du kan finde skiltet her: https://coronasmitte.dk/virksomheder-og-institutioner/plakater-og-informationsmateriale

Hvad er detail?

Mundbindskravet omfatter ikke værkstedsdrift, og som udgangspunkt derfor heller ikke indskrivningen. Men, hvis der foretages væsentligt salg fra indskrivningen, eksempelvis med varige udstillinger og reoler med varer, så kan det være omfattet. Der vil være tale om en konkret vurdering. Hvis indskrivningsområdet også benyttes i forbindelse med eksempelvis bilsalg, vil det være omfattet.

Et coronapas vil fremadrettet fortsat kunne udgøres af dokumentation for vaccination (14 dage efter 1. vaccine) eller en corona-test. En PCR-test vil kunne anvendes i 72 timer og et hurtigtest vil gælde i 48 timer.

I praksis betyder det, at de ansatte i bilforretningen kan undgå at iføre sig mundbind/visir, hvis du som arbejdsgiver stiller krav om, at de fremviser et gyldigt coronapas. Husk, at du skriftligt skal gøre dine medarbejdere opmærksom på, 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Vedhæftet er en fil, som du kan bruge til skriftligt at informere dine medarbejdere om Corona-politikken i din virksomhed. Hvis du læser denne nyhed i Corona-guiden, så skal du trykke på "Vis foldet helt ud" til højre over billedet, før du kan se den vedhæftede fil.

Læs mere i denne nyhed.

Har du spørgsmål til de nye tiltag kan juridisk afdeling kontaktes - det er som altid Jesper Juhlin (2292 4399), Johanne Berner (2241 5103) og Lars Ellegaard (2045 1633), der står klar til at hjælpe. 

Husk også coronaguiden, der er opdateret med de væsentligste nyheder - og som du finder her!

 

+
Nye restriktioner fra mandag den 29. november

Opdateret: man 29/11/2021 09:19

 

Der kommer nye restriktioner, der også har betydning for bilbranchen, gældende fra mandag d. 29. november 2021.

Der var på ny indkaldt til pressemøde i Spejlsalen onsdag d. 24. november med Corona som afsæt. Ikke uventet var der nye – men samtidigt gammelkendte – restriktioner på dagsordenen, som forhåbentligt kan bremse den stigende smitte, så landet kan holdes åbent vinteren over.

Restriktions-forslagene, som blev præsenteret onsdag i Spejlsalen, blev vedtaget torsdag eftermiddag, og er gældende fra på mandag.

 

Af restriktioner med særlig betydning for bilbranchen kan fremhæves:

 

Justering af gyldighedsperioden af test:

Negativ pcr-test giver i dag grønt pas i 96 timer. Det foreslås nedsat til 72 timer

Negativ kvicktest giver i dag grønt pas i 72 timer. Det foreslås nedsat til 48 timer

Mundbind:

Der genindføres mundbindskrav i detail og udvalgsvarebutikker, hvilket, som også tidligere, omfatter bilhandel.

Vi forventer på nuværende tidspunkt, at kravet i det væsentligste udformes på linje med tidligere, men vi følger naturligvis sagen, og opdaterer når lovgivningen er på plads.

Her kan du læse, hvad vi skrev om forståelsen af det tidligere mundbindskrav https://dbr.dk/nyheder/opdateret-krav-om-mundbindvisir-pr-29-10-2020

Der er endnu ikke sat en forventet udløbsdato på restriktionerne. 

 

Henvendelse
Advokat Jesper Juhlin, jsj@dbr.dk, tlf.22924399.

 

+
Ny trepartsaftale: Genindførelse af refusion for corona-ramte medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 08:35

 

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale, der skal give arbejdsgivere til coronaramte medarbejdere adgang til dagpengerefusion fra første sygedag. Tilsvarende er aftalt for medarbejdere, hvis børn er hjemsendt pga. Covid-19. 

Dagpengerefusion fra første dag til medarbejdere.

For at sikre, at virksomheder, arbejdsgiver og medarbejdere kan støtte op om sundhedsmyndighederns anbefalinger omkring selvisolation m.v. ved mistanke om Covid-19, har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der genindfører arbejdsgivers ret til dagpenge til medarbejdere, der enten er smittet med Covid-19, eller er nær kontakt til en smittet. 

Hvis en medarbejder har været nær kontakt og skal gå i selvisolation, så vil vedkommende skulle aflevere en tro- og loveerklæring om, at de følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Aftalen indeholder også en mulighed for, at forældre med hjemsendte børn under 13 år kan få barselsdagpenge i ialt 10 arbejdsdage pr. barn pr. periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene skal søges af medarbejderen direkte - ordningen er altså hverken en ret til fravær eller løn for medarbejderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ordningen IKKE vil give arbejdsgiver en refusions-adgang, da der IKKE er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiver.  

Der vil gælde samme krav til forældrene om, at de skal opfylde barselslovens almindelige krav til at få barselsdagpenge. 

Tilsvarende vil gælde for selvstændige, der altså også vil kunne få sygedagpenge under samme betingelser.

Hvornår er man "nær kontakt"?

Der er "nær kontakt", hvis en person har været i nærheden af en smittet person i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Man bor sammen med en smittet person.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Man har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (fx ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).

Hvornår gælder det fra?

Foreløbigt vil begge ordninger blive lovfæstet for perioden fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022. Der skal foretages hastebehandling af et lovforslag i Folketinget herom. 

Husk at følge med i coronaguiden, som du finder her.

For yderligere om corona-situationen og de nye lovgivninger kan juridisk afdeling kontaktes: Jesper Juhlin, 2292 4399, Johanne Berner, 2241 5103, ellers Lars Ellegaard, 2045 1633. 

+
Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere

Opdateret: tor 25/11/2021 13:13

 

Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere, har Folketinget netop vedtaget.

Som arbejdsgiver må du fra fredag den 26. november 2021 kræve, at dine medarbejdere viser gyldigt Corona-pas for at komme på arbejde.

Folketinget har nemlig torsdag formiddag vedtaget det lovforslag, som vi tidligere har skrevet ud omkring, og hvor du i artiklen kan læse mere om, hvad loven præcis dækker over. 

Hvis du vil have mere information om Corona i forhold til din virksomhed, så kan du læse Dansk Bilbrancheråds Corona-guide her. 

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103.

 

+
Lovforslag: Ansattes fremvisning af Corona-pas fra d. 26. november 2021

Opdateret: ons 1/12/2021 16:03

 

Beskæftigelsesministeren har fremlagt et lovforslag, så du som arbejdsgiver fra den 26. november 2021 kan kræve, at dine ansatte fremviser et corona-pas for at møde på arbejde.

Den 18. november 2021 fremsatte Beskæftigelsesministeren det lovforslag, der skal sikre, at du som arbejdsgiver må kræve, at dine ansatte fremviser et gyldigt corona-pas for at møde på arbejde. Loven er endnu ikke vedtaget, men under behandling for at blive vedtaget. 

Loven skal behandles i Folketinget den 25. november og forventes at træde i kraft fra den 26. november 2021. Den vil kunne forlænges så længe Covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Det er i hvert fald indtil den 11. december - og formentlig meget længere. Loven har en indbygget forlængelsesmulighed helt frem til den 31. december 2022.

Disse skal skriftligt informeres

For at du kan udnytte din ret til at få forevist corona-pas, skal du skriftligt informere medarbejderne om 

 • at de skal fremvise corona-pas/kan blive pålagt at lade sig teste,
 • hvorfor (dvs. begrundelsen herfor). Det er umiddelbart tilstrækkeligt for at give pålæg om fremvisning af corona-pas, at Covid-10 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Et pålæg om at medarbejderen lader sig teste vil kræve, at der er en direkte driftsmæssig begrundelse. Den medarbejder, der er vaccineret, vil derfor kunne nøjes med at fremvise vaccine-coronapas, hvorimod den medarbejder, der vælger ikke at lade sig vaccinere, vil skulle lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas.  
 • at manglende overholdelse kan blive ansættelsesretligt sanktioneret. Du behøver ikke skrive, præcis hvilken sanktion, du vil anvende, men afhængig af grovheden af den manglende overholdelse, kan alle muligheder (lige fra advarsel til bortvisning) komme i spil.

Husk, at hvis der er tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter, så skal de orienteres selvstændigt. 

Krav om test - og arbejdsgiver betaler

Med kravet om, at medarbejderne kan pålægges at fremvise corona-pas, følger også adgang til at kræve, at medarbejderne bliver testet og orienterer arbejdsgiver om udfaldet (hvis testen er positiv).

Test-svar skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med virksomhedens GDPR-politik for følsomme oplysninger, hvis arbejdsgiver modtager en kopi af svaret. 

Testen skal udføres for arbejdsgivers regning, dvs. i videst muligt omfang indenfor medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Der åbnes også op for, at der kan foretages selvtest på arbejdspladsen - forudsat at de er CE-godkendt.

Dansk Bilbrancheråd følger situationen tæt og orienterer ved nyt. 

OPDATERET d. 25. november 2021. Lovforsalget er vedtaget, og du må fra fredag d. 26. november kræve Corona-pas af dine medarbejdere.

OPDATERET d. 30. november 2021: Vedhæftet er et dokument, som du kan bruge til at skriftligt informere dine medarbejdere om, hvordan din virksomheds personalepolitik er vedrørende Corona inkl. skriftlig information om krav af Coronapas. Hvis du læser nyheden som en del af Dansk Bilbrancheråds Corona-guide, skal du trykke på "Vis foldet helt ud", som findes over billedet. Ellers kan du ikke se den vedhæftede fil.

Henvendelse
Juridisk afdeling sidder klar til at bistå, hvis du har spørgsmål - kontakt advokat Jesper Juhlin på 2292 4399 eller juridisk chef Johanne Berner, 2241 5103. 

Mere om Corona

Ophør af corona-refusion

Endelig, endelig løftes restriktionerne

Coronarelateret fravær, nærkontakt og isolation - januar 2022

Delvist åbent kulturliv men stramning af corona-passet

Nye definitioner på nære kontakter

Nye restriktioner fra søndag den 19. december 2021

Ny trepartsaftale skal holde hånden under de hårdest ramte – Midlertidig arbejdsfordelingsordning samtidigt forlænget

Regeringens pressemøde 8. december 2021

Når medarbejderne får hjemsendt deres børn

Er et autoværksted detailhandel?

Hvis dine medarbejdere skal vise Coronapas, så skal de skriftligt informeres.

Sådan informerer du dine ansatte om krav om Coronapas og -test

Link til plakater med videre om Corona udarbejdet af myndighederne

Ansatte i butikker slipper for mundbind - hvis passet er passet!

Fra fredag d. 26. november må du kræve Corona-pas af dine medarbejdere

Nye restriktioner fra mandag den 29. november

Ny trepartsaftale: Genindførelse af refusion for corona-ramte medarbejdere

Lovforslag: Ansattes fremvisning af Corona-pas fra d. 26. november 2021

Snart må du kræve Corona-pas fra dine medarbejdere

Nyt om corona-situationen

Sidste frist for indsendelse af slutafregning er 30. september 2021

Efter Corona - Mini Q&A om tilbageværende problemstillinger efter en Coronatid.

Nyt om corona - Mundbind udfases fra mandag

Ny frist for slutafregning for kompensationspakker

Din årsrapport udskydes til 30. juni 2021

Udskydelse af betalingsfrist for SKAT - juni 2021

Udfasning af hjælpepakker

Corona: Test og vaccination I arbejdstiden

Ansatte på lønkompensation må nu arbejde op til en genåbning, uden virksomheden mister kompensation

Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne er åben igen.

Henstand med betaling af månedsangivelse for marts måned 2021

Kompensation for faste omkostninger

Lønkompensationen forlænges til den 30. juni 2021

Nu kan du igen søge om rentefrie lån

Kompensationspakker - Hold øje med din digitale postkasse

Efter første år under corona - Værkstederne holder på svendene

Nu kan du igen søge om rentefrit A-skattelån

Bilforhandlere kan åbne den 1. marts

Bredt politisk flertal forlænger de generelle hjælpepakker til 5. april 2021

Nye hjælpepakker til selvstændige

Tilpasning af Click & Collect

Regeringen indfører nye skærpede krav om test og isolation ved indrejse

Corona nyt

Fortsat suspension af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse

Lovforslag om udskydelse af registreringsafgift og rentefrit lån til SMV’er

Forlængelse af nedlukning - status på hjælpepakker

Nye Corona-restriktioner og forlængelse af støtteordninger.

Restriktioner for bilbranchen - OPDATERET

Restriktioner for bilbranchen forlænges til 17. januar 2021

Omsætnings- og omkostningskompensationsordningerne genåbner også midlertidigt.

Ny lønkompensationsordning gælder nu hele Danmark

Nye restriktioner – hovedstadsområdet og resten af landet

Nyt fra SMVdanmark - Husk kompensation til virksomhederne i hovedstadskommunerne

Rejser til udlandet

Nyt fra SMVdanmark - Glædeligt at restriktionerne hæves i Nordjylland

Restriktioner ophæves i Nordjylland: Borgere må igen besøge resten af landet

Må du kræve, at dine medarbejdere testes for Corona?

Dansk Bilbrancheråd - præcisering vedr. udtalelse i Motormagasinet

Mulighed for lønkompensation

Voldsomme restriktioner i syv nordjyske kommuner

OPDATERET - Krav om mundbind/visir pr. 29-10-2020

Se den nye oversigt over corona kompensationsordninger

Sanktioner på synsområdet er suspenderet halvanden måned yderligere

Håndtering af medarbejdere som rejser til udlandet i sommerferien

Husk sidste frist for ansøgning om rentefrit momslån

Sådan indberetter du misbrug af corona-hjælpepakkerne

Forlængede hjælpepakker – genansøgning

Lønkompensationsordningen er forlænget

Hjælpepakker skal udfases - ikke stoppes

,

Få gratis sparring til at komme gennem Corona-krisen

Ingen bøder for manglende syn før den 12. juni

Ny lov sikrer løn til særlige risikogrupper

Se nye retningslinjer for genåbning her

Trafikken nærmer sig normale forhold før corona

Fradragsordning bør omfatte bilreparationer

Genåbning kan redde mange små virksomheder

Lærlinge skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

SMV'er i bilbranchen kan nu søge om momslån

10 år siden der blev solgt så få biler i april

Få 25.000 til genstart af virksomheden efter coronakrisen

Nu vil regeringen hasteudbetale lønkompensation

Coronauge 6: Tilbagegangen hos de frie værksteder har ramt bunden

Antallet af bilskader er faldet med 30 procent

,

Bilsalget i EU og Danmark er halveret under coronakrisen

Mange erhvervsdrivende tager igen mod kunder

Hjælpepakker forlænges til ind i juli

Selvstændige i titusindvis har søgt om corona-hjælp fra staten

, Tilbagegangen er til at få øje på.

Bilsalget får et hak i tuden i Q1 2020

Billedet er fra det helt nye College360 i Silkeborg.

Nu kan din lærling snart komme til svendeprøve

,

Michelin producerer 400.000 masker om ugen

Regeringen forlænger alternativ aftale til lønkompensation

Corona: Nu kan der søges om kompensation for faste omkostninger

Oversigt over alle Corona hjælpepakkerne

Her er der brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige

Nu kan du sende dine medarbejdere hjem på skift

Få gang i salg online - og få lån uden at stille sikkerhed

Lukkede forhandlere koster BMW dyrt

Coronauge 3: Tilbagegangen hos de frie værksteder er bremset

Oplysningsfristerne for selvangivelse udskydes

Bilsalget overalt i Europa går tilbage med racerfart

Regeringen kan fremover forbyde forsamlinger på mere end to personer

Sådan ansøger du om kompensation

Taksatorer sletter 1000-nr. inden godkendelse

Her er kompensationsordningen til de små selvstændige

Kriminelle udnytter corona-krisen til at få ram på dig

,

Volkswagen brænder 89 millioner af i timen døgnet rundt

,

Nu kan du få 30.000 i lønkompensation

Få hjælp til de faste udgifter fra uge 15

Ansøg om hjælp til tabt omsætning fra den 1. april

Betaling af G-dage midlertidigt suspenderet

,

Hjælpepakkens krav til omsætning sænkes for selvstændige

Sådan undgår du at betale renter og gebyrer hos SKAT

Status corona-uge 2: Omsætningen hos de frie værksteder er tæt på en halvering

Hjemsendelse af lærlinge

Lønkompensation - deltidsansatte

Nu kan du søge om lønkompensation

Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Corona-guide

Motorstyrelsen godkender henstand på leasing

Corona rammer bilbranchen som en forhammer

Opdateret; Bilfabrikker lukker ned overalt i Europa

Gode råd til dig der er virksomhedsejer

Hjælpepakker overser en stor gruppe virksomheder

Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Sådan udskyder du skattebetaling

Kørekort forlænges og chaufførudlån tillades

Læs her hvis du har anmodet Motorstyrelsen om værdiansættelse

Du får refusion allerede fra dag et

Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder

18.000 selvstændige råber på akut hjælp

Hjælpepakke – lønkompensation

SMVdanmark: Frigiv de indefrosne feriepenge

Information om Corona-smitte

Har du spørgsmål om Coronavirus?