Corona-guide

Som bilværksted kan det være svært at have overblik i disse dage. Det er ikke nemt at navigere i alle muligheder og forhindringer under Corona-krisen.

Dansk Bilbrancheråd har skabt overblik og samlet al information. Fold overskrifterne ud herunder.

Vi skal gøre opmærksom på, at siden ikke vises hensigtsmæssigt i Internet Explorer, men virker på alle andre browsere.

Hjælpepakker og -initiativer

+
Lønkompensation

Opdateret: fre 27/3/2020 08:32

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende Lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Det er yderligere en betingelse, at medarbejdere selv finansierer op til 5 dage selv. Det kan ske ved afholdelse af eventuel restferie, feriefridage, forskud på næste ferieår eller som hjemsendt uden løn. Hvis virksomheden ansøger om kompensation for en periode, som er kortere end de maksimale tre måneder, afkortes den periode medarbejderen selv skal finansiere forholdsmæssigt.

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 23.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 26.000 kr.)

Kompensationsordningen vil foreløbigt gælde fra 9. marts og til og med 9. juni 2020. Ansøgninger kan indleveres med tilbagevirkende kraft for medarbejdere der allerede er hjemsendt før ansøgningen åbner.

Ansøgninger er åben, og der kan ansøges på dette link via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde en guide til ansøgningen.

 

- Der kan søges med virkning fra den 9. marts 2020, og dermed også for medarbejdere som allerede er hjemsendt, og i første omgang frem til 9. juni 2020. Perioden for lønkompensation starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og slutter den dag, hvor virksomheden varsler eller foretager afskedigelser af økonomiske årsager.

- Nej. kompensationsordningen er en ydelse til arbejdsgiver, og er uafhængig af medarbejdernes eventuelle A-kassemedlemsskaber. Tilsvarende er det uden betydning, om arbejdsgiver har overenskomst.

- Ja; ordningen kræver, at du overvejer at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere – uanset hvor mange medarbejdere, du har.

Ordningen kræver altså IKKE, at du mindst har 50 medarbejdere.

Opgørelsen sker med udgangspunkt i antal ansatte (CPR numre), og ikke i antal samlede årsværk. I øvrigt vil feltet være forudfyldt på ansøgningskemaet, med de oplysninger CVR registret er i besiddelse af pr. 1. januar 2020. Hvis der er sket afskedigelser eller ansættelser siden 1. januar, vil der være behov for at rette det forudfyldte tal manuelt.

Nej; det behøver du ikke – men som loven står til at blive vedtaget, så vil det give bedst mening at anmelde så mange medarbejdere, som muligt fra starten. Hvis du senere får behov for at indkalde en eller flere medarbejdere, så må du gerne det. I givet fald vil du skulle tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor den eller de arbejdende medarbejdere, har arbejdet.

Ja, det må du gerne, men i så fald kan du ikke kræve, at medarbejderen holder op til fem fridage for egen regning.  Effekten af en forudgående lønnedsættelse vil dog i de fleste tilfælde nok også være begrænset, eftersom lønnen skal opgøres til det højeste  gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder forud for hjemsendelsen.

Du skal være særligt opmærksom på, at du kun kan påtvinge medarbejderen en lønregulering i nedadgående retning, hvis det sker med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at reguleringen først får virkning, når dette varsel er udløbet, og vil medarbejderen ikke acceptere det, kan han anse sig som opsagt ved udløbet af varslet. I så fald vil medarbejderen være afskediget, og så kan kompensationsordningen slet ikke bruges, da den jo ikke må anvendes samtidigt med afskedigelser.

Så forudsætningen for en forudgående lønnedsættelse er derfor, at det enten sker efter gensidig aftale, eller at medarbejderen accepterer at fortsætte i stillingen på de nye vilkår efter udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel.

Ja; det kan du godt. Hvis en medarbejder holder ferie, kan du dog ikke indkalde ham med én dags varsel, som du ellers vil kunne med hjemsendte medarbejdere under lønkompensation.

Nej. Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

Nej, ikke helt. Hvis der søges kompensation for en kortere periode end 3 måneder, bliver de fem dage afkortet forholdsmæssigt.

- Det er op til arbejdsgiver og medarbejder selv at placere de op til 5 fridage. Dagene skal placeres forholdsmæssigt over hele hjemsendelsesperioden. Det vil sige, at hvis medarbejderen forventes hjemsendt i 3 måneder, så kan dagene eksempelvis placeres med 2 dage de første to måneder og 1 dag den sidste måned.

Medarbejderen kan bruge restferie, afspadsering eller andre betalte fridage, selvom de først opstår på et senere tidspunkt. Det kunne eksempelvis være feriefridage eller børneomsorgsdage – også selvom der først opnås ret hertil pr. 1. maj. Medadarbejderen kan også vælge at gøre brug af feriedage, som ellers først skulle kunne bruges fra 1. maj 2020.

- Når grundlaget for hjemsendelsen, det vil sige arbejdsmangel, ikke længere er til stede, skal medarbejderen genindkaldes.

Ja, lærlnge er også omfattet;  Den 24. marts 2020 er der endelig opnået klarhed over, at lærlinge også er omfattet af ordningen, og – hvis andet ikke er muligt – kan hjemsendes med lønkompensation. Arbejdsgiveren har fortsat et uddannelsesansvar og lærlingen skal derfor i videst muligt blive på virksomheden. Uddannelsesansvaret indebærer dog, at der er en uddannelsesansvarlig på virksomheden, og er der ikke mulighed herfor, kan lærlingen være en del af de mindst 30 %, der hjemsendes.

Hvis der ikke er nogle opgaver at udføre, vil lærlingen også kunne hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.

Det kan få betydning for lærlingens aftaleperiode, men det beror på det enkelte uddannelsesforhold.

Ja; flexjobbere indgår også i ordningen.

- Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at du får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvis der opstår særlige behov – eksempelvis hvis du modtager nye ordrer, som du ikke forventede – kan du tilbagekalde de hjemsendte medarbejdere til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal du tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Der kan kun søges kompensation én gang i perioden fra 9. marts til 9. juni. Hvis der er behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt, kan der søges igen.  

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

 • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
 • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
 • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
 • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
 • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Udgangspunktet er, at kompensationsordningen skal være et alternativ til opsigelse – og derfor er svaret nej. Men det er op til arbejdsgiver at vurdere, hvor mange medarbejdere, der skal omfattes af hjemsendelsen, og derfor kan antallet af berørte medarbejdere reguleres op og ned i takt med den aktuelle arbejdsmangel på arbejdspladsen.

 Det må forventes, at alene afskedigelser begrundet i virksomhedens økonomisk forhold er omfattet af forbuddet mod samtidig anvendelse af hjælpepakken.

Indehaverene er ikke omfattet af ordningen, og skal heller ikke tælles med ved opgørelsen af de 30%

Ægtefællen er omfattet af ordningen hvis han/hun er ansat på linje med øvrige medarbejdere. Hvis han eller hun derimod indgår i virksomheden som medhjælpende ægtefælle, så indgår han/hun ikke i ordningen. For en medhjælpende ægtefælle kan der derimod sæges omsætningskompensation. Se nærmere herom andetsteds på siden.

Nej. Alle der opfylder betingelserne, har krav på kompensation efter ordningen. Ansøgninger behandles og udbetales hurtigst muligt efter modtagelse. I starten må der forventes et vist pres på systemet.

+
Sygedagpengerefusion - ansatte

Opdateret: tir 24/3/2020 11:37

Virksomheder, der ellers skule betale dagpenge i arbejdsgiverperioden på de første 30 dage af en medarbejders sygdom, kan ansøge om at få denne periode suspenderet. Ordningen gælder kun for Cororarelateret sygdomsfravær. Medarbejdere i karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Medarbejdere, der har en rimelig grund til at mistænke de er smittede, og som af den grund melder sig syge af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles også med coronarelateret sygdom, og er derfor også omfattet af ordningen.

Der stilles ikke krav om lægeerklæring, men medarbejderen kan afkræves en "tro og love erklæring".

Man kan søge om at indtræde i medarbejderens dagpengeret fra det offentlige fra dag 1 i stedet for dag 31. Eller med andre ord, søge om at få refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen fra dg 1.

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020.

Ansøgning er åben. Ansøgning skal indleveres via Nemrefusion.

 

Sektionen udbygges løbende. Kontakt sekretariatet hvis du har spørgmål om sygedagpengerefusion for Coronarelateret sygdom, som du ikke kan finde svar på.

+
Sygedagpengerefusion - selvstændige

Opdateret: ons 25/3/2020 12:43

Indehaveren af en virksomhed kan søge sygedagpenge fra første fraværsdag, når fraværet skyldes Coronarelateret sygdom. Karantæne sidestilles med sygdom, og er dermed omfattet af ordningen. Hvis du har en rimelig grund til at mistænke du er smittet, og af den grund holder dig væk fra arbejdspladsen af hensyn til sig selv, eller faren for at smitte andre, sidestilles det med coronarelateret sygdom, og kan derfor også være omfattet af ordningen.

Der kan søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Ved andet sgdomsbetinget fravær, som ikke er Coronarelateret, kan der først søges sygedagpenge fra 14. fraværsdag.

Ordningen er trådt i kraft, og gælder sygdom fra og med 27. februar 2020

 Ansøgning er åben.Ansøgning skal indleveres til ansøgerens hjemkommune via en særlig blanket, som du kan finde her: 

Ja. Ansøgningen skal indleveres senest tre uger efter første fraværsdag.

Fraværet skal ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Dog gælder for fravær som følge af covid-19, med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Vær opmærksom på, at der som følge af hjemsendte kommunale medarbejdere kan være længere sagsbehandlingstid af din sag.

+
Omsætningskompensation

Opdateret: fre 27/3/2020 06:12

Ordningen gælder for virksomheder der oplever et fald på mindst 30% i omsætningen som skyldes Corona epidemien, og som ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Begge betingelser skal være opfyldt.

Det forventes, at både selskaber og personligt drevne virksomheder vil være omfattet af ordningen.

Hvis din indkomst som selvstændig overstiger 800.000 kr. i 2020 er du ikke berettiget til kompensation. Har du allerede ansøgt, vil du skulle betale beløbet tilbage.

For at være omfattet er det yderligere en betingelse, at virksomhedens omsætning er mindst 15.000 om måneden.

Virksomheder, der opfylder ovenstående betingelser, kan få kompenseret op til 75% af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden. Ordningen svarer derfor nøje til hjemsendelsesordningen for personale.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationsbeløbet udgøre op til 46.000 kr.

Der kan ansøges om kompensation for højest tre måneder, i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020.

Ansøgningen forventes at åbne den 25. marts 2020.

Nej. Alle der opfylder betingelserne har krav på kompensation.

Ja, du kan godt kombinere ordninger, men du kan ikke få den samme omkostning dækket to gange. Så du vil eksempelvis ikke kunne kombinere omsætningskompensation og sygedagengerefusion for selvstændige hvis du er sygemeldt i perioden.

Der kan kun ansøges om lønkompensation én gang. Ejer du flere virksomheder, vil du altså kun kunne søge lønkompensation i den ene.

Du kan søge om kompensation når du ejer mindst 25% af virksomheden.

Ved ansøgningen vil du skulle begrunde, at omsætningstabet er forårsaget af Corona virus. Du vil også skulle indlevere en tro- og loveerklæring.

Ansøgningen skal ske elektronisk, og forventes at åbne i uge 13. Vi opdaterer siden, når ansøgningsprocessen er åbnet.

+
Omkostningsrefusion

Opdateret: tir 24/3/2020 09:29

Ordningen gælder på tværs af brancher. Betingelser for at kunne søge er, at det forventede fald i omsætningen overstiger 40% og at de fast omkostninger udgør mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. april.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Du kan maksimalt søge kompensation for tre månder i perioden 9. marts til 9. april

Så snart der er nyt om det, publicerer vi det her på siden. Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:

 • Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %

 • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Så vil du skulle betale refusionsbeløbet tilbage.

Du kan ske efterregulering af refusionen, så den svarer til det faktiske omsætningstab når det er endelig klarlagt.

Nej; Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Ansøgningen skal ske elektronisk, og forventes at åbne i uge 13. Vi opdaterer siden, når ansøgningsprocessen er åbnet.

+
Likviditetshjælpepakke

Opdateret: tir 24/3/2020 16:03

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-Skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Forlænget frist for indbetaling af AM-bidrag, A-Skat, B-Skat og moms.

Der skal ikke ansøges, men indberetning skal foretages som vanligt.

Udsættelse af betaling fra april, maj og juni for AM-bidrag og A-Skat, samt B-Skat for april og maj

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler. De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. Det er ved at blive undersøgt, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan lempes.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen.

Formålet ved at hæve grænsen er, at virksomheden så vidt muligt undgår at få pengene retur, når den har penge stående på Skattekontoen.

Fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Det gælder for alle virksomheder.

Lempelserne for moms gælder i første omgang for store virksomheder.

Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september

Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober

Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder kan lempes.

Fristerne for betaling af am-bidrag, A-skat og moms bliver midlertidigt forlænget.

Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august

Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september

Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober.

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Fristen 27. april rykkes til 25. maj

Fristen 25. maj rykkes til 25. juni

Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Det er det maksimale, vi kan rykke betalingsfristen med inden for EU-reglerne.

Selskaberne skal 20. marts indbetale 1. ordinær acontoskat for 2020.

Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte os.

Lovforslaget er fremsat og 1. behandlet den 13. marts. Det 2. og 3. behandles allerede den 17. marts (hasteproces).

Vi opdaterer løbende denne side med information (skat.dk/corona).

På virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i virksomheden.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. Du skal i stedet holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. Du kan også holde dig opdateret her på siden (skat.dk/corona).

Der løber ikke renter på, da vi flytter betalingsfristen. Du kan holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. Du kan også holde dig opdateret her på siden (skat.dk/corona).

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

+
Arbejdsfordeling

Opdateret: tor 26/3/2020 14:55

En arbejdsfordeling er et alternativ til opsigelser, hvis arbejdsmængden er for faldet og virksomheden vurderer, at det er midlertidigt. Arbejdsfordeling er lovreguleret og skal bero på en aftale på den enkelte virksomhed.

Arbejdsfordeling kan indgås med afsæt i en overenskomst, hvor virksomheden kan indgå aftalen med en medarbejder-repræsentant eller den lokal fagforening (typisk Dansk Metal). Hvis virksomheden ikke har overenskomst, skal der indgås en aftale med ALLE berørte medarbejdere. De kan dog vælge at udpege en repræsentant for dem.

Skabelon til aftale om arbejdsfordeling findes nedenfor under "Sådan gør du".

Enhver virksomhed kan anvende arbejdsfordeling, hvis der indgås en aftale med medarbejderne. Følgende er mindstekrav:

- Der skal være tale om en hel gren/afdeling af en virksomhed. Det kan fx. være alle mekanikere. Lærlinge kan dog ikke sendes på fordeling.

- Arbejdstiden skal nedsættes på én af følgende måder:

 • Mindst 2 hele dage pr. uge.
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

- Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Normalt skal anmeldelse ske 7 dage forud for 1. dag på fordeling, men denne frist er suspenderet under Corona-krisen, så anmeldelse og ikrafttræden kan ske med 1 dags varsel. For anmeldelsesblanketter se nedenfor under "sådan gør du".

- Arbejdsfordelingen kan ikke uden godkendelse vare længere end 13 uger indenfor 12 måneder. 

- Under arbejdsfordeling forpligter arbejdsgiver sig til IKKE at opsige de berørte medarbejdere som følge af arbejdsmangel. 

- Viser der sig under en arbejdsfordeling et akut, kortvarigt - og uforudset - behov for mer-arbejde, dvs. behov for at indkalde en del af de medarbejdere, der er på fordeling, afbrydes fordelingen som udgangspunkt ikke. Det er a-kassen, der foretager vurderingen af, om der er tale om kortvarigt og uforudset mer-arbejde.

- Arbejdsgiver skal betale 1. og 2. G-dage ved første hjemsendelse af hver medarbejder. Den 24. marts er der dog fremsat et lovforslag om, at G-dagene ikke skal betales for arbejdsfordelinger, der iværksættes som følge af Corona-krisen.

Enhver arbejdsfordeling, der ikke strækker sig over mere end 13 uger indenfor 12 måneder skal ikke godkendes, men blot anmeldes.

De berørte medarbejdere kan herefter blive berettiget til supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

Medarbejdere, der ikke er medlemmer af a-kassen, har opbrugt deres dagpengeret eller af andre årsager ikke har ret til dagpenge, har som udgangspunkt heller ikke ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Vi anbefaler, at alle medarbejdere selv kontakter deres a-kasse for en afklaring heraf.  

En arbejdsfordeling kan som udgangspunkt anmeldes til en hvilken som helst periode under 13 uger indenfor 12 måneder uden at skulle godkendes. Ønskes en længere periode, skal det Regionale Arbejdsmarkeds Råd ansøges herom.

Vi anbefaler, at andre muligheder, herunder opsigelse eller hjemsendelse, undersøges nærmere, hvis virksomheden vurderer, at arbejdsfordeling er nødvendig i en periode på over 13 uger. 

Som udgangspunkt nej - i hvert fald ikke under Industriens Overenskomst eller under HK. Har du ikke overenskomst, så kan du derimod godt aftale en arbejdsfordeling med dine funktionærer - husk dog, at de skal udføre det samme arbejde.

Som altafgørende udgangspunkt nej, for en lærling har ikke et almindeligt ansættelsesforhold og kan derfor ikke opsiges. Derudover er der et uddannelsesansvar, der skal iagttages

Hvis medarbejderne - enten via overenskomst eller ved direkte aftale - accepterer at indgå i en arbejdsfordeling som alternativ til at der bliver udstedt opsigelser, skal der ikke varsles selvstændigt. 

Hvis en medarbejder derimod har en klausul i sin ansættelseskontrakt om, at han ikke kan indgå i en arbejdsfordeling, så skal en sådan varsles med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel - hvis; selvsagt; medarbejderen ikke solidarisk går med på en kollektiv aftale i virksomheden. 

Allerede opsagte medarbejdere kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Hvis medarbejderen er ansat i den del af virksomheden, der sendes på fordeling, vil han derfor fortsat skulle arbejde sine sædvanlige timer og være "blindt" fordelt. Det betyder, at han fortsat skal modtage sin fulde løn men samtidig skal indgå i fordelingen - også med hjemmeperioder - med fuld løn.

Ja, der kan de godt - både i perioder, hvor der udføres arbejde, og i perioder, hvor medarbejderen er på dagpenge. Medarbejderen skal blot huske at orientere a-kassen herom. Tilsvarende kan virksomheden holde kollektivt lukket i arbejdsfordelingsperioden. 

Nej, det kan du ikke. Derfor er det rigtig vigtigt, at man overvejer nøje, hvordan netop din virksomhed kommer bedst igennem Corona-krisen.

klik her (skal sendes til jobcentret)

klik her (skal sendes til jobcentret)

+
Andre tiltag, herunder hjemsendelse uden løn

Opdateret: ons 25/3/2020 12:55

Som følge af den helt ekstraordinære situation, som vi p.t. står i, kan ferie varsles afholdt med dags varsel. Tilsvarende vil ophobet overarbejde m.v. kunne dette. Det vil give en ekstraordinær frihed for virksomhederne til - med meget kort varsel - at frigøre løn til medarbejdere, der har restferie, resterende feriefridage eller ophobet overarbejde til gode. 

Tilsvarende er det muligt at lade medarbejderen "spare overarbejde op", således at den frihed, som medarbejderen får nu, på et senere tidspunkt konverteres til arbejde. Hvis arbejdet forventes konverteret til egentligt overarbejde; dvs. arbejde udenfor normal arbejdstid, bør det aftales, hvordan omregningen sker. Det kunne være 1:1,5 de første tre timer efter arbejdstids ophør og derefter 1:2. 

Har du overenskomst vil der oftest i denne være faste takster for overarbejde hhv. afspadsering (der så sker på forhånd). 

Hjemsendelse uden løn kan kun lade sig gøre i helt særlige situationer. Som udgangspunkt har arbejdsgiver ledelsesretten over sine medarbejdere, og bestemmer derfor også, om de skal være på arbejdspladsen eller hjemme. Beslutter arbejdsgiver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, skal arbejdsgiver fortsat betale fuld løn (bortvisninger undtaget).

Hvis du som arbejdsgiver har Industriens Overenskomst - eller en overenskomst, der henviser hertil, som fx. DBR Arbejdsgiverforening har -, så er du underlagt den aftale, som CO-industri og Dansk Industri har indgået om, at medarbejdere under Industriens Overenskomst kan hjemsendes uden løn som følge af force majeure i perioden frem til (p.t.) 13. april 2020. 

Det bliver pointeret i aftalen, at der skal være tale om en absolut sidste udvej, hvilket understreges af det forholdsvis korte tidsperspektiv. 

Anvendes hjemsendelse uden løn, skal der ikke betales G-dage. Arbejdsgiveren forpligter sig dog tilsvarende til at undlade opsigelser i perioden, ligesom arbejdsgiver ikke kan gøre brug af hjemsendelse på lønkompensationspakken - heller ikke for medarbejder-grupper, der ikke kan hjemsendes uden løn; fx. funktionærer. 

Medarbejderne skal straks melde sig ledige ved a-kassen for at gøre brug af en eventuel dagpengeret i den hjemsendte periode. 

VIGTIGT: Lærlinge kan IKKE sendes hjem uden løn.

De fleste overenskomster indeholder forskellige andre instrumenter, der kan anvendes akut i samarbejde med de berørte medarbejdere. Især to påkalder sig opmærksomhed:

 • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
 • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.

 

Nyheder

+
Nu kan du søge om lønkompensation

Opdateret: ons 25/3/2020 13:32

Lønkompensationen gælder i perioden fra 9. marts til 9. juni. Staten vil betale 75 procent af medarbejderens løn, arbejdsgiver skal betale 25 procent af lønnen, mens medarbejderen skal bruge op til 5 feriedage/feriefridage i perioden. Staten dækker maksimalt 23.000 kr. per måned per medarbejder. For timelønnede dækker staten op til 90 procent af lønnen eller op til 26.000 kr. om måneden per medarbejder.

Der er en række krav forbundet med at benytte ordningen som skal overholdes, bl.a. at mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte skal være fyringstruede. Det er også et krav, at virksomheder, der benytter lønkompensationsordningen ikke må afskedige medarbejdere i den periode, hvor man modtager lønkompensation.

Du skal forvente vente en del ventetid.

Ansøgning til Virk.dk Tryk her

+
Korrektion vedr. lønkompensationsordningen

Opdateret: ons 25/3/2020 13:38

Vi har tidligere oplyst, baseret på daværende tilgængelige informationer, at medarbejdere selv skulle finansiere 5 dage af hjemsendelsesperioden, og at disse dage skulle placeres først.

Den oplysning korrigerer vi hermed. Medarbejderen skal selv finansiere op til 5 dage, og de skal placeres forholdsmæssige over perioden. Det maksimale antal dage kommer dermed kun i spil, såfremt virksomheden søger kompensation for den maksimale periode på 3 måneder. Hvis virksomheden eksempelvis søger tilskud for en periode på 1,5 måneder, skal medarbejderen tilsvarende også kun finansiere 2,5 dage selv, som eksempelvis kan placeres med en dag i starten, en dag i midten og en halv dag til sidst.

+
Corona rammer bilbranchen som en forhammer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:34

Med en nedgang i omsætningen på i gennemsnit 44% rammer coronaepidemien de frie værksteder meget hårdt. Og mange værksteder frygter, at de kun har set begyndelsen på noget, der bliver meget værre.

De bilhandlende medlemmer af Dansk Bilbrancheråd oplever i gennemsnit en nedgang i omsætningen på 62% og udtrykker ligeledes frygt for, at det bliver værre.

En medlemsundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit på knap 200 medlemmer af Dansk Bilbrancheråd har svaret, afslører følgende:

Omsætningen falder som en sten

* 10% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer oplyser, at de har haft en omsætningsnedgang på over 75%.

* 22% oplyser, at de har en nedgang på mellem 50 og 75 %.

* Bilsælgende medlemmer oplever nedgang i omsætningen på op til 100%.

Aflysningerne står i kø

Bilteam Slangerup lejer og leaser biler ud til bl.a. taxabranchen som er gået helt i stå. Et andet ben i Bilteams forretning er biludlejning til virksomheder og private og også der står aflysningerne i kø.

- Vores omsætning er ikke bare faldet til nul, vi betaler også penge tilbage, så vi har om noget brug for en form for kompensation eller hjælp, siger Johnny Frandsen fra tomandsfirmaet Bilteam Slangerup.

Momshjælp er til grin

Han mener, at det med momshjælpen er til grin.

- Ud af en omsætning på 0 kroner skal vi jo ikke af med moms – så det er ingen hjælp til små virksomheder, lyder det.

- For os, der lejer biler ud, vil det være en god idé at nulstille vægtafgiften, det ville være en stor hjælp. Vi betaler afgifter af biler, det ikke kører overhovedet, foreslår Johnny Frandsen.

Hjemsendelse

47% af Dansk Bilbrancheråds medlemmer er begyndt at hjemsende personale. Af disse har 38% valgt at hjemsende under ordningen med fuld løn og lønkompensation.

Mindre end 10% af har på nuværende tidspunkt valgt at opsige ansatte.

En stor del af oplyser dog, at de forventer at hjemsende fra næste uge.

Fra 200 daglige opkald til 30

- Vi havde pissetravlt frem til og med onsdag, så gik de daglige opkald fra små 200 til 30 styk torsdag. Så sidder vi og kigger på hinanden – er telefonen gået i stykker eller hvad, fortæller Brian Holm, Volkswagen Service og Servicepartner Fåborg A/S.

Han fortæller videre, at "pengene fosser ud af kassen nu," og at han ikke har haft tid til få læst op på mulighederne for at søge hjælp.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det hele kører på halvt blus nu, så det bliver meget hurtigt noget rigtig lort, siger en bekymret Brian Holm.

Elever der burde være på skole

- Vi har 2 elever på skole, og ikke al undervisning kan laves online i denne branche, så de skal sandsynligvis af sted på en ny skoleperiode – det koster, siger Karen Brøndel, bogholder hos Rasmus Degn A/S, der har både værksted og bilsalg i Høng på Vestsjælland.

I dag har firmaet nok at se til, men det ser ikke ud til at vare ved, og så koster det.

- Vores medarbejdere har lang anciennitet, så det bliver dyrt at afskedige, siger Karen Brøndel.

Gavner hjælpepakkerne?

Knap halvdelen (47%) af Dansk Bilbrancheråds mener på nuværende tidspunkt, at regeringens hjælpepakkerne gavner dem. Og det var før regeringens sikkerhedsnet under erhvervslivet blev endnu mere finmasket i aftes.Dette var status på den første uge i coronavirussens tegn. Dansk Bilbrancheråd overvåger situationen nøje og kommer med ny status uge for uge.

+
Gode råd til dig der er virksomhedsejer

Opdateret: tor 26/3/2020 09:32

Hjemmesiden Virksomhedsguiden.dk indeholder svar på de fleste af de spørgsmål du som virksomhedsejer eller ansat måtte have.

Klik her for at komme til virksomhedsguiden.dk

 

Klik her for at komme direkte til afsnittet om Lønkompensation.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.

 • Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt
 • Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.
 • Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit
 • Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

Find mere information til virksomhedsejere på coronasmitte.dk, hvor de danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

+
Sådan får du lønkompensation og hjælp til de faste udgifter

Opdateret: tor 26/3/2020 09:31

Regeringen fremlagde onsdag formiddag sit nyeste forslag til en hjælpepakke især rettet mod de små og mellemstore virksomheder. 

Regeringen foreslår at sende 40 milliarder kroner ud til små og mellemstore virksomheder i to ordninger. En kompensationsordning kun til selvstændige og små erhvervsdrivende og en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter.

Find links til hvordan du søger i bunden af artiklen.

I løbet af et døgns tid

Hjælpepakken er især målrettet de selvstændige og små erhvervsdrivende, som både kan få dækket noget af omsætningstabet og få kompensation for faste udgifter. Inden for et døgns tid forventes det, at hjælpepakken kan være forhandlet færdig med Folketingets partier.

Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende:

Krav

 • Virksomheden skal have et cvr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte
 • Har virksomheden oplevet mere end 30 pct. omsætningsnedgang under coronakrisen, kan virksomheden blive kompenseret
 • Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle
 • Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Den vil højst være på 70.000 kr. over perioden

Eksempel

Et selvstændigt værksted forventer et månedligt omsætningstab på 50.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 50 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Ansøgning og udbetaling

 • Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk
 • Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt

Kompensationsordning for faste udgifter:

Krav

 • Målrettes virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40 pct. Altså virksomheder, der er særlig hårdt ramt af coronakrisen
 • Kompensationen målrettes faste udgifter til husleje eller uopsigelige kontrakter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge ordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger

Kilde: Faktaark fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet og oplysninger fra pressemøde