Lønkompensation

Lønkompensation helt kort:

Hvem kan ansøge / betingelser

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende Lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Det er yderligere en betingelse, at medarbejdere selv finansierer op til 5 dage selv. Det kan ske ved afholdelse af eventuel restferie, feriefridage, forskud på næste ferieår eller som hjemsendt uden løn. Hvis virksomheden ansøger om kompensation for en periode, som er kortere end de maksimale tre måneder, afkortes den periode medarbejderen selv skal finansiere forholdsmæssigt.

Hvad kan man søge om?

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

For hvilken periode kan der ansøges?

Kompensationsordningen vil foreløbigt gælde fra 9. marts og til og med 9. juni 2020. Ansøgninger kan indleveres med tilbagevirkende kraft for medarbejdere der allerede er hjemsendt før ansøgningen åbner.

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger er åben, og der kan ansøges på dette link via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde en guide til ansøgningen.

 

Q&A Lønkompensation

For hvilken perioden kan vi søge kompensation ?

- Der kan søges med virkning fra den 9. marts 2020, og dermed også for medarbejdere som allerede er hjemsendt, og i første omgang frem til 9. juni 2020. Perioden for lønkompensation starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og slutter den dag, hvor virksomheden varsler eller foretager afskedigelser af økonomiske årsager.

Gælder kompensationsordningen kun for de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse?

- Nej. kompensationsordningen er en ydelse til arbejdsgiver, og er uafhængig af medarbejdernes eventuelle A-kassemedlemsskaber. Tilsvarende er det uden betydning, om arbejdsgiver har overenskomst.

Kan jeg bruge kompensationsordningen hvis jeg kun har 4 medarbejdere ?

- Ja; ordningen kræver, at du overvejer at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere – uanset hvor mange medarbejdere, du har.

Ordningen kræver altså IKKE, at du mindst har 50 medarbejdere.

Hvordan opgør man deltidsansatte?

Opgørelsen sker med udgangspunkt i antal ansatte (CPR numre), og ikke i antal samlede årsværk. I øvrigt vil feltet være forudfyldt på ansøgningskemaet, med de oplysninger CVR registret er i besiddelse af pr. 1. januar 2020. Hvis der er sket afskedigelser eller ansættelser siden 1. januar, vil der være behov for at rette det forudfyldte tal manuelt.

Skal jeg tage alle medarbejdere på én gang?

Nej; det behøver du ikke – men som loven står til at blive vedtaget, så vil det give bedst mening at anmelde så mange medarbejdere, som muligt fra starten. Hvis du senere får behov for at indkalde en eller flere medarbejdere, så må du gerne det. I givet fald vil du skulle tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor den eller de arbejdende medarbejdere, har arbejdet.

Kan en medarbejder, der er syg, samtidigt være omfattet af ordningen?

Ja, det kan han godt. Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt.

Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun er syg. Der kan ikke udbetales lønkompensation og sygedagpenge samtidigt.

Hvad så, hvis en medarbejder bliver syg mens han er hjemsendt?

Medarbejderen skal sygmelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen.

Virksomhedens lønkompensation nedsættes med sygedagpengerefusionen.

Kan jeg sætte medarbejdere ned i løn forud for en hjemsendelse med lønkompensation?

Ja, det må du gerne, men i så fald kan du ikke kræve, at medarbejderen holder op til fem fridage for egen regning.  Effekten af en forudgående lønnedsættelse vil dog i de fleste tilfælde nok også være begrænset, eftersom lønnen skal opgøres til det højeste  gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder forud for hjemsendelsen.

Du skal være særligt opmærksom på, at du kun kan påtvinge medarbejderen en lønregulering i nedadgående retning, hvis det sker med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at reguleringen først får virkning, når dette varsel er udløbet, og vil medarbejderen ikke acceptere det, kan han anse sig som opsagt ved udløbet af varslet. I så fald vil medarbejderen være afskediget, og så kan kompensationsordningen slet ikke bruges, da den jo ikke må anvendes samtidigt med afskedigelser.

Så forudsætningen for en forudgående lønnedsættelse er derfor, at det enten sker efter gensidig aftale, eller at medarbejderen accepterer at fortsætte i stillingen på de nye vilkår efter udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel.

Kan jeg aftale yderligere ferieafholdelse med min medarbejder, mens hans er hjemsendt under lønkompensation?

Ja; det kan du godt. Hvis en medarbejder holder ferie, kan du dog ikke indkalde ham med én dags varsel, som du ellers vil kunne med hjemsendte medarbejdere under lønkompensation.

Kan jeg kombinere arbejdsfordeling og hjemsendelse på lønkompensation?

Nej. Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

Skal medarbejderen også selvfinansiere 5 dage hvis der søges kompensation for en kortere periode end 3 måneder?

Nej, ikke helt. Hvis der søges kompensation for en kortere periode end 3 måneder, bliver de fem dage afkortet forholdsmæssigt.

Hvordan skal de selvbetalte dage placeres?

- Det er op til arbejdsgiver og medarbejder selv at placere de op til 5 fridage. Dagene skal placeres forholdsmæssigt over hele hjemsendelsesperioden. Det vil sige, at hvis medarbejderen forventes hjemsendt i 3 måneder, så kan dagene eksempelvis placeres med 2 dage de første to måneder og 1 dag den sidste måned.

Hvordan kan medarbejderen finansiere selvbetalte dage?

Medarbejderen kan bruge restferie, afspadsering eller andre betalte fridage, selvom de først opstår på et senere tidspunkt. Det kunne eksempelvis være feriefridage eller børneomsorgsdage – også selvom der først opnås ret hertil pr. 1. maj. Medadarbejderen kan også vælge at gøre brug af feriedage, som ellers først skulle kunne bruges fra 1. maj 2020.

Hvordan skal vi forholde os når der kommer kunder igen ?

- Når grundlaget for hjemsendelsen, det vil sige arbejdsmangel, ikke længere er til stede, skal medarbejderen genindkaldes.

Kan jeg anvende kompensationsordningen på mine lærlinge ?

Ja, lærlnge er også omfattet;  Den 24. marts 2020 er der endelig opnået klarhed over, at lærlinge også er omfattet af ordningen, og – hvis andet ikke er muligt – kan hjemsendes med lønkompensation. Arbejdsgiveren har fortsat et uddannelsesansvar og lærlingen skal derfor i videst muligt blive på virksomheden. Uddannelsesansvaret indebærer dog, at der er en uddannelsesansvarlig på virksomheden, og er der ikke mulighed herfor, kan lærlingen være en del af de mindst 30 %, der hjemsendes.

Hvis der ikke er nogle opgaver at udføre, vil lærlingen også kunne hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.

Det kan få betydning for lærlingens aftaleperiode, men det beror på det enkelte uddannelsesforhold.

Kan jeg anvende kompensationsordningen til flexjobbere ?

Ja; flexjobbere indgår også i ordningen.

Hvis medarbejderen genindkaldes, kan han så hjemsendes igen på et senere tidspunkt under ordningen?

- Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at du får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvis der opstår særlige behov – eksempelvis hvis du modtager nye ordrer, som du ikke forventede – kan du tilbagekalde de hjemsendte medarbejdere til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal du tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Hvor ofte kan jeg søge kompensation?

Der kan kun søges kompensation én gang i perioden fra 9. marts til 9. juni. Hvis der er behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt, kan der søges igen.  

Hvad skal jeg have klar når jeg ansøger ?

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
  2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
  3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
  4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Skal der ske efterfølgende dokumentation af grundlaget for at bruge ordningen?

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

Bliver der kontrol med udbetalinger efterfølgende?

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

  • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
  • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
  • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
  • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
  • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Må vi opsige personale samtidig med, at vi anvender hjælpepakken?

Udgangspunktet er, at kompensationsordningen skal være et alternativ til opsigelse – og derfor er svaret nej. Men det er op til arbejdsgiver at vurdere, hvor mange medarbejdere, der skal omfattes af hjemsendelsen, og derfor kan antallet af berørte medarbejdere reguleres op og ned i takt med den aktuelle arbejdsmangel på arbejdspladsen.

Gælder det alle afskedigelser ?

 Det må forventes, at alene afskedigelser begrundet i virksomhedens økonomisk forhold er omfattet af forbuddet mod samtidig anvendelse af hjælpepakken.

Hvad med ejeren ?

Indehaverene er ikke omfattet af ordningen, og skal heller ikke tælles med ved opgørelsen af de 30%

Hvad med ægtefællen?

Ægtefællen er omfattet af ordningen hvis han/hun er ansat på linje med øvrige medarbejdere. Hvis han eller hun derimod indgår i virksomheden som medhjælpende ægtefælle, så indgår han/hun ikke i ordningen. For en medhjælpende ægtefælle kan der derimod sæges omsætningskompensation. Se nærmere herom andetsteds på siden.

Ansøges der efter "først til mølle princippet"?

Nej. Alle der opfylder betingelserne, har krav på kompensation efter ordningen. Ansøgninger behandles og udbetales hurtigst muligt efter modtagelse. I starten må der forventes et vist pres på systemet.

Det praktiske:

Guide til ansøgning

Klik her

Skabelon til skriftlig bekræftelse af hjemsendelse overfor medarbejderen

Klik her