Praksis omkring dispensationer for kørsel i miljøzoner

Dansk Bilbrancheråd deltog mandag den 11. januar ved et møde hos Miljøstyrelsen, hvor styrelsen skulle redegøre for, hvilken praksis, der var udstukket for dispensationer for kørsel i miljøzonerne.

Dansk Bilbrancheråd fik et grundigt – om end ikke særlig opmuntrende – indblik heri.

De skrappe regler for kørsel med ældre dieselbil i miljøzoner, der blev indført i sommeren 2020, blev fulgt at en stor mængde dispensationsansøgninger for kørsel med biler, hvor det enten var en teknisk umulighed at skaffe eller montere et partikelfilter eller hvor det var uforholdsmæssigt dyrt at indkøbe og montere.

I alt har Miljøstyrelsen modtager 1.500 ansøgninger om dispensation vedr. varebiler til erhverv. Af disse har 1.100 fået tilsagn. Miljøstyrelsen har udelukkende udstedt dispensationer med en varighed på 3 måneder til disse. For at få en længere dispensation, har man skulle søge på en bil til blandet erhverv/privat og bo indenfor en miljøzone.

Miljøstyrelsen havde ved fastsættelsen af praksis for dispensation lagt særlig vægt på, at det var et klart politisk mål om, at få ALLE ældre dieselbiler ud af byerne, koste hvad koste vil for bilejerne. Derudover havde de berørte erhvervsdrivende haft siden start 2019 til at indrette sig – og enten få budgetteret med montering af filter eller udskiftning af vognparken.

Miljøstyrelsen oplyste, at de i ganske få tilfælde – hvor køretøjet alene var tænkt at skulle anvendes få gange om året og hvor den pågældende ejer ville blive atypisk hårdt ramt – indgået i en dialog med de pågældende virksomheder for kortere forlængelser ud over de tre måneder.

Selvom Miljøstyrelsen nu har fået klarhed over, at den gennemsnitlige filterpris inkl. montering på varebiler ligger væsentlig over det oprindelige estimat på 6.000 kr. Dette har dog ikke haft indflydelse.

Generelt vil styrelsen fastholde den etablerede praksis. Forespurgt specifikt herom bekræftede styrelsen dog også, at det var muligt at få en ny dispensation, men styrelsen administrerer dispensationerne meget konservativt.

Dansk Bilbrancheråd foretog i efteråret en rundspørge blandt jer medlemmer om udfordringer med dispensationer. Udbyttet var ekstremt beskedent; kun 6 virksomheder meldte tilbage, hvilket viser, at mange har indrettet sig og taget de nye regler til efterretning. Ligeledes skal det bemærkes, at en ændret praksis vil kræve en egentlig lovændring, der ikke vurderes sandsynlig – slet ikke med den nye afgiftsreform in mente.

For yderligere spørgsmål om miljøzoner kan Johanne Berner Hansen, juridisk chef, kontaktes på 22 41 51 03.