Andre tiltag, herunder hjemsendelse uden løn

Varsling af ferie/afspadsering m.v.

Som følge af den helt ekstraordinære situation, som vi p.t. står i, kan ferie varsles afholdt med dags varsel. Tilsvarende vil ophobet overarbejde m.v. kunne dette. Det vil give en ekstraordinær frihed for virksomhederne til - med meget kort varsel - at frigøre løn til medarbejdere, der har restferie, resterende feriefridage eller ophobet overarbejde til gode. 

Tilsvarende er det muligt at lade medarbejderen "spare overarbejde op", således at den frihed, som medarbejderen får nu, på et senere tidspunkt konverteres til arbejde. Hvis arbejdet forventes konverteret til egentligt overarbejde; dvs. arbejde udenfor normal arbejdstid, bør det aftales, hvordan omregningen sker. Det kunne være 1:1,5 de første tre timer efter arbejdstids ophør og derefter 1:2. 

Har du overenskomst vil der oftest i denne være faste takster for overarbejde hhv. afspadsering (der så sker på forhånd). 

Hjemsendelse uden løn

Hjemsendelse uden løn kan kun lade sig gøre i helt særlige situationer. Som udgangspunkt har arbejdsgiver ledelsesretten over sine medarbejdere, og bestemmer derfor også, om de skal være på arbejdspladsen eller hjemme. Beslutter arbejdsgiver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, skal arbejdsgiver fortsat betale fuld løn (bortvisninger undtaget).

Hvis du som arbejdsgiver har Industriens Overenskomst - eller en overenskomst, der henviser hertil, som fx. DBR Arbejdsgiverforening har -, så er du underlagt den aftale, som CO-industri og Dansk Industri har indgået om, at medarbejdere under Industriens Overenskomst kan hjemsendes uden løn som følge af force majeure i perioden frem til (p.t.) 13. april 2020. 

Det bliver pointeret i aftalen, at der skal være tale om en absolut sidste udvej, hvilket understreges af det forholdsvis korte tidsperspektiv. 

Anvendes hjemsendelse uden løn, skal der ikke betales G-dage. Arbejdsgiveren forpligter sig dog tilsvarende til at undlade opsigelser i perioden, ligesom arbejdsgiver ikke kan gøre brug af hjemsendelse på lønkompensationspakken - heller ikke for medarbejder-grupper, der ikke kan hjemsendes uden løn; fx. funktionærer. 

Medarbejderne skal straks melde sig ledige ved a-kassen for at gøre brug af en eventuel dagpengeret i den hjemsendte periode. 

VIGTIGT: Lærlinge kan IKKE sendes hjem uden løn.

Andre tiltag med afsæt i overenskomster

De fleste overenskomster indeholder forskellige andre instrumenter, der kan anvendes akut i samarbejde med de berørte medarbejdere. Især to påkalder sig opmærksomhed:

  • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
  • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.