Lærlinge skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation

Trepartsaftalen om lønkompensation er blevet justeret, så elever, lærlinge og praktikanter ikke har pligt til at bidrage med fem fridage. I forvejen er elever og lærlinge blevet undtaget fra hovedreglen om, at medarbejdere hjemsendt med lønkompensation ikke må arbejde.

Den 1. maj 2020 blev det aftalt, at elever og lærlinge fritages for kravet om at holde fem fridage i lønkompensationsperioden. Praktikanter omfattes som noget nyt også af undtagelsen.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020.

Allerede afholdte ferie/fridage vil som udgangspunkt ikke blive godtgjort, medmindre andet aftales lokalt.

Ferie/fridage uden løn, der endnu ikke er afholdt, skal annulleres.

Erhvervsstyrelsen kan i efterkontrollen foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden var berettiget til, fordi virksomheden har indregnet, at medarbejderen skulle holde fri og selv betale fridagene.

Fritagelsen for pligten til at holde fri for elevens regning skal være med til sikre, at kvaliteten af uddannelsen opretholdes i lønkompensationsperioden.