Dansk Bilbrancheråds reparationsregler

Medlemmer af Dansk Bilbrancheråd skal følge rådets reparationsregler af hensyn til kunderne.

For at sikre det gode forhold mellem kunder og medlemmer af Dansk Bilbrancheråd, så forpligter medlemsvirksomhederne ved indmeldelses sig til at følge Dansk Bilbrancheråds reparationsregler:

 

I henhold til Dansk Bilbrancheråds vedtægter - § 3, stk. 1, litra d – er du som medlem af Dansk Bilbrancheråd forpligtet til at iagttage nedennævnte:

1. Reparationsordren

En reparationsordre skal være klar og entydig. Hvis kunden beder om det, udleveres kopi af skriftlig reparationsordre med beskrivelse af det bestilte arbejde og forventet færdiggørelsestidspunkt. Værkstedet er ansvarlig for eventuelle underleverandørers arbejde.

2. Tilbud og overslag

Når det er muligt, giver værkstedet efter kundens ønske en fast pris eller et overslag. Medmindre et fast tilbud er accepteret af begge partner, anses en prisangivelse for at være et overslag. Et overslag bør ikke overskrides med mere end 15%, uden at kunden først kontaktes. Opgivne priser er inkl. moms. Ethvert overslag indeholder en eventuel underleverandørs arbejde.

3. Omkostninger ved adskillelse

Kunden skal på forhånd acceptere omkostninger, som er nødvendige for at afgive et tilbud, således at det ligger klart, hvorvidt kunden skal betale, hvis tilbudet ikke accepteres, samt i hvilket omfang omkostningerne er indregnet i tilbud eller overslag.

4. Udvidelse af reparation

Hvis det bliver klart under en reparation, at yderligere arbejde er ønskeligt eller nødvendigt, skal værkstedet udfolde enhver rimelig anstrengelse for at komme i kontakt med kunden og informere herom, hvorfor det er vigtigt at notere sig aktuelle numre på telefon/mobil på såvel arbejdsplads som i hjemmet, samt evt. mailadresse allerede ved modtagelse af reparationsordren.

5. Færdiggørelsestidspunkt

Tidspunktet for reparationens afslutning opgives kun til kunden, såfremt det kan overholdes.

6. Faktura

Faktura skal være let læselig og give en detaljeret beskrivelse af reparationen/arbejdslønnen og medgåede materialer og i øvrigt være i overensstemmelse med Konkurrencerådets faktureringsregler, se evt. www.forbrug.dk.

7. Betalingsbetingelser

Kunden bør gøres opmærksom på værkstedets betalingsbetingelser samtidig med reparationsaftalen. Værkstedet kan udøve sin tilbageholdsret indtil betaling sker, såfremt der ikke er aftalt kredittid.

8. Reklamationer

Reklamationer over mangler ved det udførte arbejde skal meddeles værkstedet så hurtigt som muligt, så afhjælpning kan ske. I tilfælde af tvist kan kunden kontakte Dansk Bilbrancheråd for at få en vurdering af sagen.

9. Ansvar

Værkstedet skal omhyggeligt drage omsorg for kundens køretøj, så længe det er i værkstedets varetægt. Værkstedet bør være forsikringsdækket for ansvaret for kundens køretøj.

10. Udskiftede reservedele

Udskiftede reservedele skal udleveres eller forevises kunden, hvis denne ved reparationsaftalens indgåelse eller ved afhentning af bilen anmoder herom, medmindre der er tale om en garantireparation eller ombytningsdele.

11. Meddelelse til kunden om defekter

Selv om værkstedets ansvar er begrænset til det bestilte arbejde, skal kunden gøres opmærksom på fejl og mangler, som man under arbejdet bliver opmærksom på.