Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling - helt kort 

En arbejdsfordeling er et alternativ til opsigelser, hvis arbejdsmængden er for faldet og virksomheden vurderer, at det er midlertidigt. Arbejdsfordeling er lovreguleret og skal bero på en aftale på den enkelte virksomhed.

Arbejdsfordeling kan indgås med afsæt i en overenskomst, hvor virksomheden kan indgå aftalen med en medarbejder-repræsentant eller den lokal fagforening (typisk Dansk Metal). Hvis virksomheden ikke har overenskomst, skal der indgås en aftale med ALLE berørte medarbejdere. De kan dog vælge at udpege en repræsentant for dem.

Skabelon til aftale om arbejdsfordeling findes nedenfor under "Sådan gør du".

Betingelser - om arbejdsfordeling

Enhver virksomhed kan anvende arbejdsfordeling, hvis der indgås en aftale med medarbejderne. Følgende er mindstekrav:

- Der skal være tale om en hel gren/afdeling af en virksomhed. Det kan fx. være alle mekanikere. Lærlinge kan dog ikke sendes på fordeling.

- Arbejdstiden skal nedsættes på én af følgende måder:

  • Mindst 2 hele dage pr. uge.
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

- Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Normalt skal anmeldelse ske 7 dage forud for 1. dag på fordeling, men denne frist er suspenderet under Corona-krisen, så anmeldelse og ikrafttræden kan ske med 1 dags varsel. For anmeldelsesblanketter se nedenfor under "sådan gør du".

- Arbejdsfordelingen kan ikke uden godkendelse vare længere end 13 uger indenfor 12 måneder. 

- Under arbejdsfordeling forpligter arbejdsgiver sig til IKKE at opsige de berørte medarbejdere som følge af arbejdsmangel. 

- Viser der sig under en arbejdsfordeling et akut, kortvarigt - og uforudset - behov for mer-arbejde, dvs. behov for at indkalde en del af de medarbejdere, der er på fordeling, afbrydes fordelingen som udgangspunkt ikke. Det er a-kassen, der foretager vurderingen af, om der er tale om kortvarigt og uforudset mer-arbejde.

- Arbejdsgiver skal normalt betale 1. og 2. G-dage ved første hjemsendelse af hver medarbejder. Aktuelt er pligten til at betale G-dage dog suspenderet frem til den 18. marts 2021.  

Hvad kan man søge om?

Enhver arbejdsfordeling, der ikke strækker sig over mere end 13 uger indenfor 12 måneder skal ikke godkendes, men blot anmeldes.

De berørte medarbejdere kan herefter blive berettiget til supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

Medarbejdere, der ikke er medlemmer af a-kassen, har opbrugt deres dagpengeret eller af andre årsager ikke har ret til dagpenge, har som udgangspunkt heller ikke ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Vi anbefaler, at alle medarbejdere selv kontakter deres a-kasse for en afklaring heraf.  

For hvilken periode kan der ansøges?

En arbejdsfordeling kan som udgangspunkt anmeldes til en hvilken som helst periode under 13 uger indenfor 12 måneder uden at skulle godkendes. Ønskes en længere periode, skal det Regionale Arbejdsmarkeds Råd ansøges herom.

Vi anbefaler, at andre muligheder, herunder opsigelse eller hjemsendelse, undersøges nærmere, hvis virksomheden vurderer, at arbejdsfordeling er nødvendig i en periode på over 13 uger. 

Q&A Arbejdsfordeling 

Kan jeg sende funktionærer på arbejdsfordeling?

Som udgangspunkt nej - i hvert fald ikke under Industriens Overenskomst eller under HK. Har du ikke overenskomst, så kan du derimod godt aftale en arbejdsfordeling med dine funktionærer - husk dog, at de skal udføre det samme arbejde.

Kan en lærling indgå i arbejdsfordeling?

Som altafgørende udgangspunkt nej, for en lærling har ikke et almindeligt ansættelsesforhold og kan derfor ikke opsiges. Derudover er der et uddannelsesansvar, der skal iagttages

Skal jeg varsle arbejdsfordeling over mine medarbejdere?

Hvis medarbejderne - enten via overenskomst eller ved direkte aftale - accepterer at indgå i en arbejdsfordeling som alternativ til at der bliver udstedt opsigelser, skal der ikke varsles selvstændigt. 

Hvis en medarbejder derimod har en klausul i sin ansættelseskontrakt om, at han ikke kan indgå i en arbejdsfordeling, så skal en sådan varsles med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel - hvis; selvsagt; medarbejderen ikke solidarisk går med på en kollektiv aftale i virksomheden. 

Jeg har opsagt en medarbejder - kan jeg sende ham på fordeling i opsigelsesperioden?

Allerede opsagte medarbejdere kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Hvis medarbejderen er ansat i den del af virksomheden, der sendes på fordeling, vil han derfor fortsat skulle arbejde sine sædvanlige timer og være "blindt" fordelt. Det betyder, at han fortsat skal modtage sin fulde løn men samtidig skal indgå i fordelingen - også med hjemmeperioder - med fuld løn.

Kan mine medarbejdere holde ferie under arbejdsfordeling?

Ja, der kan de godt - både i perioder, hvor der udføres arbejde, og i perioder, hvor medarbejderen er på dagpenge. Medarbejderen skal blot huske at orientere a-kassen herom. Tilsvarende kan virksomheden holde kollektivt lukket i arbejdsfordelingsperioden. 

Kan jeg søge i lønkompensationspakken samtidig med, at jeg sender mine medarbejdere på fordeling?

Nej, det kan du ikke. Derfor er det rigtig vigtigt, at man overvejer nøje, hvordan netop din virksomhed kommer bedst igennem Corona-krisen.

Sådan gør du:

Aftale om arbejdsfordeling:

Klik her

Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling

klik her (skal sendes til jobcentret)

Personer omfattet af arbejdsfordeling - Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling -

klik her (skal sendes til jobcentret)