Motorstyrelsen fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer

Motorstyrelsen fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer for så vidt angår regulering for kilometerstand. Den beskrevne praksis svarer til Motorstyrelsens hidtidige praksis, og der er derfor ingen genoptagelsesmæssige konsekvenser.

Motorstyrelsen meddelte d. 16. februar 2023, at styrelsen nu fastlægger sin praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer i forhold til regulering for kilometerstand. 

Styresignalet offentliggøres, fordi der er sket ændringer i hjemmelsgrundlaget ved ophævelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, som hidtil har ligget til grund for praksis. Samme praksis videreføres nu med hjemmel i bekendtgørelsens § 26.

Motorstyrelsens praksis

Det er vigtigt at pointere: Praksis ændres ikke!

Ved regulering for kilometerstand tages der udgangspunkt i annoncepriserne for tilsvarende køretøjer og den gennemsnitlige kilometerstand for disse køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer er handelsprisniveauet, der udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Handelsprisniveauet reguleres ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer. Reguleringen sker efter faste satser, der er fastsat af Motorstyrelsen.

Et tillæg eller fradrag som følge af kilometerregulering må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For personbiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et tillæg eller fradrag, der overstiger dette niveau.

Kilometerreguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Hvis reguleringen medfører en ændring på over 10 pct., tillægges eller fradrages derfor alene halvdelen af den del af reguleringsbeløbet, der overstiger 10 pct.

Motorstyrelsens satser for kilometerregulering

Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser:

Køretøjets alder Satser
Under 1 år 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 1 år 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 2 år 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 3 år 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau

Motorstyrelsen kan løbende opdateres satserne i den juridiske vejledning, der opdateres halvårligt.

Ved fastsættelsen af køretøjets alder skal der regnes i hele år med udgangspunkt i køretøjets første registreringsdato. Der rundes således ned, så forløbne måneder ud over hele år ikke medtages. For et køretøj, der fx er 2 år og 3 måneder gammelt regnet fra 1. registreringsdato, er satsen 20 øre pr km pr 100.000 kr.

Eksempel på beregning af kilometerregulering

Motorstyrelsen oplyser, at der kan opstilles nedenstående formel til beregning af tillæg eller fradrag for kilomterstand:

handelsprisniveau x sats pr. km x (gennemsnitskilometerstand - køretøjets kilometerstand)
                                                                          100.000

Der skal ske afrunding af resultatet til nærmeste hele 100 kr. Positive beløb er tillæg og negative beløb er fradrag.

Handelsprisniveauet indgår med sin fulde værdi og afrundes ikke, uanset at trinene for satserne er pr. 100.000 kr. handelsprisniveau.

Motorstyrelsen opstiller følgende eksempel:

Handelsprisniveau = 520.000 kr.
Gennemsnitskilometerstanden = 150.000 km
Køretøjets kilometerstand = 171.000 km
Køretøjets alder = 2 år og 5 mdr.

Kilometerreguleringen beregnes på følgende måde (i kr.):

520.000 x 0,2 x (150.000 - 171.000) = -21.840 kr. 
                            100.000

Efter afrunding til nærmeste 100 kr. gives derfor som udgangspunkt i eksemplet et fradrag for kilometerstand på 21.800 kr.

Undtagelser:

Der er tre situationer, hvor der ikke skal ske regulering for kilometerstand:

1. Hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at en mindre afvigelse ikke vurderes at påvirke værdiansættelsen nævneværdigt. Der vil dermed være en betydelig risiko for, at en regulering i disse tilfælde vil give en mindre retvisende værdiansættelse.

2. Hvis et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer.

3. Motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand.

Motorstyrelsens nyhedsbrev findes i sin helhed her: Fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand - Styresignal

Henvendelse

Har du spørgsmål, så kontakt advokatfuldmægtig, Rasmus Saaby Hansen (22924399)