Kontantforbuddet gælder stadig!

Må du modtage kontanter? - og i givet fald hvor mange? Bliv klogere her - hvor konsekvenserne også beskrives.

Hvidvaskloven gælder på den ene eller anden måde for ALLE virksomheder. 

For bilforhandlere og værksteder er det især kontantforbuddet, der er relevant - men hvordan er det nu lige med det?

Kontantforbuddet er et forbud!

Kontantforbuddet findes i hvidvasklovens § 5 - og indeholder et FORBUD! Forbuddet omhandler modtagelse af kontanter; uanset valuta.

Forbuddet træder i kraft ved modtagelse af beløb på 20.000 kr. eller mere – enten samlet eller over flere gange. Det højeste beløb, der må modtages, er derfor 19.999,50 (fordi 25-øren jo er afskaffet).

Forbuddet gælder både enkelte betalinger og flere, hvis de er eller fremtræder indbyrdes forbundne. Deling af en faktura i 3 vil derfor være omfattet, hvis fakturaen er over 20.000 kr. - og tilsvarende vil én reparation, der bliver udfaktureret på flere fakturaer, være omfattet. Omvendt vil 2 uafhængige reparationer på samme bil med måneders mellemrum ikke være omfattet; heller ikke selvom reparationerne udføres for samme bilejer.  

Grænsen er sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. med virkning fra 1. juli 2021.

Indtil flere bilforhandlere er i tidens løb kommet i klemme i bestemmelsen, hvor overtrædelse ret håndfast udløser bøder på 25 % af det beløb, der overstiger 20.000 kr. – dog mindst 10.000 kr. Netop bilforhandlere er ofte udsat for risikoen for at overtræde bestemmelsen, da især mange udenlandske købere ønsker at betale med kontanter – og hvis samme køber over tid køber flere biler; så er det pludselig store summer, der er på spil.

Hvad siger domstolene?

Fra den tidligere grænse – dvs. på 50.000 kr. – skal følgende sag fremhæves:

I Højesterets dom af 24. april 2019 havde en bilforhandler over et års tid solgt mere end 500 biler til udenlandske købere, hvoraf 19 biler isoleret set havde kostet mere end 50.000 kr. Derudover var der yderligere 9 tilfælde, hvor køberne havde købt flere biler, der hver især kostede mindre end 50.000 kr., men samlet oversteg denne grænse. Anklagemyndigheden rejste tiltale med påstand om bødestraf for både selskab og direktør, og fik i byretten medhold i en bødestraf til selskabet på 3.503.000 kr. Direktøren fik en bøde på 19.000 kr. I landsretten blev bøden nedsat til 190.000 kr. svarende til 10.000 kr. for hver af 19 handler, der var foretaget med et beløb på mere end 50.000 kr. Højesteret vurderede, at alle 28 handler skulle straf-belægges, og bøden endte derfor på 280.000 kr. – højt; men dog ikke i den størrelsesorden, som anklagemyndigheden havde lagt op til.

Det må forventes, at praksis fra den nuværende grænse opretholdes, dvs. med bøde allerede fra præcis 20.000 kr., og med en mindstebøde på 10.000 kr. pr. overtrædelse. Man skal være opmærksom på, at det er uden betydning, om det modtagne beløb rent faktisk er beskattet eller ej – overskrides grænsen, er loven overtrådt, og bødestraf ifaldes. Som det fremgår af dommen, er det ikke nødvendigvis kun den juridiske enhed (dvs. selskabet), der straffes – også direktøren kan straffes med bøde og fængsel i værste tilfælde.

Forbuddet er totalt!

Det er IKKE muligt at indberette sig ud af forbuddet - forbuddet er TOTALT!

Yderligere information?

For yderligere information kan juridisk chef, Johanne Berner, kontaktes på jbh@dbr.dk eller telefon 22415103.