Information om Corona-smitte

Myndighedernes vejledning om coronavirus

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan du finde de danske myndigheders svar på spørgsmål om alt, der vedrører COVID-19, herunder information om farlige områder, hvordan I forebygger smitte, hvad der skal gøres ved sygdom m.v.

Det er VIGTIGT at understrege, at vi er i en hidtil ukendt situation – og derfor er denne information vores opfattelse af retstilstanden. Det kan dog ikke udelukkes, at der efterfølgende vil kunne opstå tvister om håndteringen af Corona, herunder især betalingsforpligtelsen for hjemsendte medarbejdere m.v.

Hvad kan vi selv gøre?

Alle kan – og bør - forebygge smitte fra coronavirus ved at følge disse råd fra Sundhedsstyrelsen:

 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 • God håndhygiejne, primært håndvask – evt. håndsprit, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde – alternativt i albuebøjningen

Som arbejdsgiver bør du opfordre din medarbejdere til at følge ovenstående. For at fremme dette bør du sætte yderligere dispensere med håndsprit m.v. op og eventuelt opfordre til øget brug af beskyttelseshandsker. Du bør også holde dine kunder og andre besøgende i din virksomhed på ”afstand”.

Du bør som arbejdsgiver også indstille til, at dine medarbejdere bliver hjemme, hvis de viser tegn på sygdom, der minder om symptomerne på covid 19.

Arbejdsforpligtelse:

Alle (raske) medarbejdere har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver, herunder møde på arbejde til tiden. Tilsvarende har de krav på løn herfor.

Udfordringerne opstår ved medarbejdere, der hjemsendes, går i karantæne eller lignende – hvad har medarbejderen ret til og hvornår?

 Betalingsforhold:

 • Medarbejdere, der er syge, skal have deres sædvanlige sygeløn. Udgangspunktet uden overenskomst er dagpengesatsen (119,05/timen). Udgangspunktet med overenskomst er fuld løn i indtil 9 uger.
 • Medarbejdere, hvor DU har besluttet, at de skal hjemsendes, skal som udgangspunkt have deres almindelige løn.
 • Medarbejdere, der selv vælger at blive hjemme, har ikke krav på løn.  

Andre muligheder:

Vi anbefaler, at enhver omkostningsneutral mulighed for ”hjemsendelse” af medarbejdere, der ikke har mulighed for at møde på arbejde (bortset fra egen sygdom eller barns første sygedag), forsøges udnyttet. Det kan være:

 • Afspadsering af overarbejde (uanset om medarbejderen normalt har adgang til at afspadsere sådant)
 • Afholdelse af restferie og/eller feriefridage (uanset de almindelige varslingskrav ikke kan overholdes)

Muligheder med afsæt i fritvalgskontoen:

Medarbejdere under overenskomst har en fritvalgskonto, og derfra er der et par alternative muligheder, der kan overvejes:

 • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
 • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.

Særligt om arbejdsfordeling:

Har man flere medarbejdere kan man i visse tilfælde indgå en aftale om fordeling af arbejdet. En arbejdsfordeling SKAL opfylde følgende krav:

 1. Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter en overenskomst eller kollektivt på arbejdspladsen i øvrigt.
 2. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcentret senest 1 uge før den træder i kraft.
 3. Arbejdsfordelingen må som udgangspunkt ikke strække sig over mere end 13 uger
 4. Arbejdstiden skal mindst nedsættes med 2 hele dage om ugen eller 1 uges arbejde efterfulgt af 1 uges frihed.
 5. Alle omfattede skal kunne frigøres fra arbejdet (sige op uden varsel, hvis de får tilbudt andet arbejde)

Anmeldelse sker på blanket AB 292-293.

Lærlinge kan ikke sendes på fordeling.

Opsigelse og bortvisning

En mere indgribende – og definitiv – foranstaltning er opsigelse, og afhængig af hvordan situationen udvikler sig, så kan det blive nødvendigt at skride til opsigelse.

Opsigelse skal ske med medarbejderens sædvanlige varsel, og der skal i mange tilfælde gives en saglig begrundelse.

Den mest indgribende form for afslutning af ansættelsesforholdet er bortvisning. Bortvisning kan KUN finde sted, hvis medarbejderen væsentlig misligholder ansættelsesforholdet. Det kan være ulovlig udeblivelse, herunder manglende fremmøde på grund af Corona-frygt. Vi skal dog understrege, at bortvisning kun bør ske efter forudgående særskilte undersøgelser af udeblivelsesgrunden – og kun efter rådgivning fra Dansk Bilbrancheråds juridiske team.

Lærlinge:

Alle lærlinge, der aktuelt er på skoleforhold, bliver hjemsendt derfra. Det betyder, at du kan indkalde lærlingen til almindeligt arbejde på værkstedet.

Særligt om rejser:

Myndighederne anbefaler, at alle, der har opholdt sig i et farligt område, holder sig hjemme 14 dage efter hjemkomst. Dette gælder uanset, om området er kategoriseret som farligt på udrejse-tidspunktet eller først bliver det undervejs.

Rejser en medarbejder til område, der er kategoriseret som farligt allerede ved afrejsen, er karantæne/sygdom pådraget på rejsen, selvforskyldt. Der skal ikke betales sygeløn (af nogen art) under selvforskyldt sygdom, men medarbejderen kan have ret til sygedagpenge fra Udbetaling Danmark – du skal derfor indberette sygefravær på virk.dk.

Forsinket hjemrejse er medarbejderens ansvar.

Og til sidst – bevar roen og pas godt på hinanden!