Overgangsordning – anmodning om anvendelse af nye regler ved genberegning

Indtil den 31. maj 2021 skal afgiftsberigtigelser, herunder genberegning efter § 9 a, ske efter gældende regler. Herefter vil den genberegnede afgiftspligtige værdi og registreringsafgift som udgangspunkt blive opgjort på ny efter de nye regler, når disse er trådt i kraft den 1. juni 2021. Der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling til den, der har pligt til at afregne afgiften.

Særlige overgangsregler for genberegning

Der er i afgiftsreformen fra december 2020 fastsat særlige overgangsregler vedrørende genberegning. Disse regler gælder kun for køretøjer, som fra og med den 18. december 2020 skal have genberegnet den afgiftspligtige værdi m.v. i medfør af § 9 a, og som:

  • er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020

 eller

  • er omfattet af ordningen om bindende købs og leasingaftaler.

Også for disse køretøjer vil genberegningen af den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for genberegningen.

Herefter vil Motorstyrelsen foretage en omberegning, dvs. en ny beregning, af den genberegnede afgiftspligtige værdi m.v., med udgangspunkt i de pr. 17. december 2020 gældende regler.

Det er dog muligt at anmode Motorstyrelsen om, at den afgiftspligtige værdi ved omberegningen skal fastsættes efter de nye regler, mens registreringsafgiften beregnes efter reglerne pr. 17. december 2020. Anmodningen skal være indsendt til Motorstyrelsen senest den 31. maj 2021.

Anmodninger, der indsendes senere end den 31. maj 2021, vil blive afvist. Det betyder, at Motorstyrelsen vil foretage genberegningen efter reglerne pr. 17. december 2020, både i forhold til den afgiftspligtige værdi og i forhold til registreringsafgiften.

I det fulde nyhedsbrev fra SKAT på https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2303780 kan du finde illustrative eksempler på de ovenstående regler, samt vejledning til, hvordan du anmoder Motorstyrelsen om at benytte overgangsordningen.

Særligt om målenormer i forbindelse med overgangsordningen for genberegning efter § 9 a

Biler, som er omfattet af dette nyhedsbrev, vil i Motorregistret enten være registreret med målenormerne NEDC2 eller WLTP.

Er bilen registreret første gang senest den 31. december 2020, vil bilen formentlig være registreret med målenormen NEDC2. Er bilen registreret første gang den 1. januar 2021 eller senere, vil bilen være registreret med målenormen WLTP.

NEDC2 har været anvendt som en overgangsordning fra NEDC til WLTP. Overgangsordningen gjaldt til og med den 31. december 2020.

Når det i dette nyhedsbrev fremgår, at reglerne pr. 17. december 2020 skal anvendes ved afgiftsberigtigelsen, omfatter dette også den målenorm, som skulle have været anvendt, hvis bilen faktisk blev afgiftsberigtiget den 17. december 2020. Det gælder, uanset hvornår bilen blev registreret første gang.

Hvis der for bilen findes et NEDC2-forbrug, vil Motorstyrelsen anvende dette, når Motorstyrelsen foretager en omberegning af genberegningen, efter de nye regler er trådt i kraft den 1. juni 2021

Er bilen registreret den 1. januar 2021 eller senere, vil det kun være WLTP-forbrugstallene, som fremgår af Motorregistret. Motorstyrelsen er derfor i gang med at undersøge, hvordan NEDC2-forbrugstallene kan fremskaffes for disse biler.

Når det i dette nyhedsbrev fremgår, at de nye regler skal anvendes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi, omfatter dette også forbrugstallene ud fra målenormen WLTP.

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99