Ny dom om leasing af en Ferrari

Der er nu afsagt dom i en sag om leasing, hvor spørgsmålet var, om en leasingvirksomhed skulle hæfte for den fulde registreringsafgift af en Ferrari, der havde kørt på forholdsmæssig registreringsafgift.

 

En Leasinggiver indgik i 2013 en leasingaftale med en leasingtager, der på daværende tidspunkt var hovedaktionær, administrerende direktør og bestyrelsesmed­lem i selv samme virksomhed, altså leasinggiver.

Leasingperiode fra den 21. maj 2013 til den 20. juni 2013, men der sker imidlertid først indregistrering af bilen hos SKAT den 24. maj 2013, og kontrakten var først dateret den 31. maj 2013.

Det fulgte bl.a. af leasingaftalen, at "Køretøjets købspris (uden afgift og ..." hvor der oven på den trykte skrift efter "og" var påført "med moms" ved håndskrift. Køretøjets købspris var 375.000 kr. og depositum var 120.919 kr.

Der var givet en massiv rabat - Leasingydelsen var 15.472,13 kr. pr. måned med en "Rabat på løbende ydelser" på 7.500 kr., hvorefter "Ny ydelse pr. md. inkl. rabat" udgjorde 7.972,13 kr. Etablering af aftale og leveringsomkostninger var angivet til 0 kr., og det fremgik, at der også her var ydet en rabat på etablering af aftalen på 16.245 kr. Som "Forsikringsydelse" var anført 1.208 kr., som var blevet streget over.

I alt fik leasingtager altså en månedlig rabat på knap 9.000 kr. inkl. forsikring, og en umiddelbar stiftelsesrabat på mere end 16.000 kr. 

Leasingtager var ved aftaleperiodens udløb forpligtet til at tilbagelevere og anvise en CVR-registreret tredjemand som køber. Gjorde leasingtager ikke dette, solgtes køretøjet af leasingvirksomheden.

SKAT kommer på besøg

SKAT gennemførte i 2016 en kontrol hos leasingvirksomheden. SKAT traf herefter afgørelse vedrørende 13 forskellige køretøjer, heriblandt Ferrarien. SKAT bestemte, at leasingvirksomheden for alle 13 køretøjer skulle betale fuld registreringsafgift. Registreringsafgiften udgjorde 4.196.235 kr. fordelt på de 13 køretøjer

Sagen ender i Landsskatteretten

Leasingvirksomheden klagede til landsskatteretten, hvor det krævedes at SKAT skulle ankerkende, at der ikke skulle betales fuld registreringsafgift.

Landskatteretten vurderede, at SKAT havde beregnet leasingvirksomhedens overskud i hen­hold til aftalen til 1.210 kr. Der var i beregningen heraf ta­get højde for, at det bevismæssigt måtte lægges til grund, at leasingtageren havde betalt forsikringspræmien på 1.208 kr., der var overstreget i lea­singaftalen, samt afholdt udgifterne på 1.180 kr. til anskaffelse af nummerplader. Når disse beløb blev taget ud, kunne leasinggiver notere et underskud på 1.178 kr. på leasingaftalen - og Landsskatteretten kom herefter frem til, at selskabet ikke drev er­hvervsmæssig leasingvirksomhed for så vidt angår leasingkontrakten vedrørende Ferrarien. 

Landsskatteretten vurderede derfor, at aftalen kun kunne begrundes med, at der var tale om interesseforbundne parter, hvorefter leasingvirksomheden skulle betale fuld registreringsafgift for køretøjet.

Leasingvirksomheden anlægger sagen ved byretten

Leasingvirksomheden var ikke tilfreds og anlagde sagen ved byretten. Byretten var enig med landsskatteretten i, at leasingaftalen ikke var indgået på markedsvilkår.

Byretten afgjorde derfor også, at leasingvirksomheden skulle betale fuld registreringsafgift for køretøjet.

Leasingaftaler skal indgås på markedsvilkår

Sagen viser, at en leasingvirksomhed ikke kan lease på vilkår, der ikke er markedsvilkår, hvis ikke leasingvirksomheden skal ende med at hæfte for den fulde registreringsafgift.

Det er leasingvirksomheden der skal bevise, at aftalerne indgås på markedsvilkår. Beviskravet er derudover skærpet, når aftalen indgås med en part, der har interesse i virksomheden f.eks. en hovedaktionær, administrerende direktør eller et bestyrelsesmed­lem. 

Henvendelse

Har du spørgsmål eller kommentarer så kontakt Dansk Bilbrancheråds repræsentant i Motorkontaktudvalget, Rasmus Saaby Hansen på tlf. 22924399.