Motorstyrelsen orienterer om nye bilafgifter

Dansk Bilbrancheråd har i forbindelse med den politiske aftale om bilafgifter modtaget følgende orientering fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen oplyser, at der endnu kun er tale om en politisk aftale, og Motorstyrelsen kan derfor ikke vejlede nærmere om indholdet af aftalen, før lovforslaget er fremsat i Folketinget, og loven er vedtaget. Det skyldes, at det præcise indhold af de forskellige initiativer kan nå at ændre sig, før loven bliver vedtaget.

Motorstyrelsen fortsætter med at administrere efter de gældende regler, indtil nye regler er vedtaget og trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra 18. december 2020 til og med 31. maj 2021 vil alt umiddelbart fortsætte som hidtil. Der er i aftalen lagt op til, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne af registreringsafgiften vil dog få virkning tilbage fra den 18. december 2020. Det betyder, at køretøjer fra og med den 18. december til og med den 31. maj 2021 fortsat vil blive afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på Motorstyrelsens hjemmeside vil være baseret på de hidtil gældende regler i denne periode.

Når loven er trådt i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 skulle fastsættes på ny efter de nye regler. Der vil ske tilbagebetaling eller efteropkrævning af eventuelle forskelsbeløb. Se mere om overgangsordning nedenfor.

Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering af afgift, og at aftalens og lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse.

I fortsættelse af ovenstående opfordrer vi til at der i slutsedlerne indføjes et forbehold for den endelige afgiftsberegning. Det er vigtigt at slutsedlen indeholder et forbehold for i videst muligt omfang at kunne imødegå efterfølgende diskussioner om afgiften. Forbeholdende vil vedrører aftaler om biler hvoraf der endnu ikke er betalt dansk registreringsafgift, altså nye biler, brugtimporterede biler og andre biler hvor den endelige afgift endnu ikke er afregnet, f.eks. tidligere leasingbiler.

Som beskrevet kan man jo vælge om man vil anvende den nye afgiftsberegning ved handlens indgåelse eller om man vil anvende den gamle afgift. I begge tilfælde kan der jo være tale om såvel efter betaling som tilbagebetaling af afgift, afhængig af bilmodel, og det kan du ikke vide med sikkerhed på forhånd. Det er derfor to forskellige forbehold der kan anvendes.

  1. Aftale indgået senest 18/12 2020, gammel afgift model anvendt: Køber er indforstået med, at der ved aftalen er beregnet afgift efter de før 18. december 2020 gældende regler. Afgiften vil derfor skulle genberegnes efter de nye afgiftsregler og  det vil medføre at du enten skal have tilbagebetalt afgift eller betale ekstra i afgift, når loven endelig træder i kraft 1. juni 2021. Tilbagebetalingen eller efteropkrævningen foretages af os på i overensstemmelse med Motorstyrelsens beregning.
  2. Aftale indgået fra lovfremsættelse til vedtagelse, ny afgift model anvendt: Køber er oplyst om at afgiften er beregnet efter reglerne fremsat ved lovforslag den 18. december 2020. Motorregistret er ikke opdateret med de nye afgiftssatser og den beregnede afgift vil derfor skulle omberegnes efter lovens vedtagelse. Da afgiften er betalt efter de nye regler, vil det  som udgangspunkt ikke medføre tilbagebetaling eller efteropkrævning, forudsat at loven vedtages som fremsat.
  3. Aftale indgået fra lovens vedtagelse til ikrafttræden (formentlig 1. juni 2021, ny afgift model anvendt: Efter 18. december 2020 skal der benyttes nye afgiftsberegninger baseret på det fremsatte lovforslag. Motorstyrelsen er ikke opdateret med de nye satser, og derfor har vi beregnet og opkrævet afgiften på grundlag af lovforslaget. Der vil derfor kunne ske justering af afgiften efter lovens vedtagelse og køber er derfor indforstået med at der kan skulle ske efterbetaling eller tilbagebetaling af afgift når lover træder endeligt i kraft den 1. juni 2021.

Overgangsordning vedr. registreringsafgift

Det fremgår af aftalen, at det for køretøjer, hvor der er indgået en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020, vil være muligt at vælge at afgiftsberigtige køretøjet efter de hidtil gældende regler. Bilen skal være leveret til kunden inden den 1. juli 2021, og erklæring og dokumentation skal desuden sendes til Motorstyrelsen inden registreringen.

Ønsker du som forhandler at benytte overgangsordningen, skal du inden registreringen indsende en erklæring til Motorstyrelsen om, at du ønsker at anvende de hidtil gældende regler og vedlægge dokumentation for, at der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købsaftale. Dokumentation skal indsendes via TastSelv Erhverv, vælg Bil og motor > Bindende købsaftale (servicen er tilgængelig fra den 17. december 2020).

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99 eller Lars Ellegaard på telefon 20 45 16 33