Kørsel efter mad i mandskabsvogne

Motorstyrelsen har i et nyhedsbrev præciseret reglerne om kørsel efter mad i mandskabsvogne; det vil sige et køretøj, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel. En mandskabsvogn er indrettet til befordring af mindst fire personer, herunder med mindst ét sæde bag forsæderne. Der kan fx være tale om en varebil, hvor der er både forsæder og bagsæder.

Mandskabsvogne er undtaget for registreringsafgift. Det er dog en betingelse for afgiftsfritagelsen, at mandskabsvogne kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Mandskabsvogne må ikke benyttes til privat personbefordring.

Efter skatte- og momsreglerne er det i et vist omfang tilladt at køre efter mad i arbejdstiden i et køretøj på gule plader. En mandskabsvogn kører på gule plader, og det fører ofte til den misforståelse, at man også lovligt kan bruge en mandskabsvogn til at hente mad i arbejdstiden, uden at man skal betale registreringsafgift af mandskabsvognen. Det er imidlertid ikke tilfældet. Efter reglerne om registreringsafgift er det helt klare udgangspunkt, at kørsel efter mad i en mandskabsvogn i arbejdstiden udløser pligt til at betale registreringsafgift.

Der gælder dog en enkelt undtagelse fra dette udgangspunkt. Foretager man en i øvrigt lovlig kørsel med fx materialer eller ansatte til eller fra virksomhedens arbejdspladser, må man gerne stoppe på vejen og købe mad under forudsætning af, at man ikke derved afviger væsentligt fra den direkte rute. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om kørslen ellers har et lovligt formål, og om afhentningen af mad medfører en ikke-væsentlig afvigelse fra den direkte rute. Hvis man fx har hentet materialer på virksomhedens adresse 50 km væk fra en byggeplads, vil man på vej tilbage til byggepladsen lovligt kunne køre en mindre omvej på fx 500 meter for at hente mad. Kører man derimod en omvej på fx 10 km for at købe mad på tilbagevejen, vil der være tale om en væsentlig afvigelse fra den direkte rute, som udløser pligt til at betale registreringsafgift.

Hvis det konstateres, at en mandskabsvogn umiddelbart bruges i strid med reglerne, er det virksomheden, som skal godtgøre, at kørslen ligger inden for rammerne af den afgiftsfri benyttelse af køretøjet. Alle relevante oplysninger vil kunne indgå ved vurderingen af, om virksomheden har godtgjort dette.

Du kan læse mere om mandskabsvogne: Definition, indretning, anvendelse mv. i den juridiske vejledning KLIK HER

For yderligere kontakt Jesper Juhlin på telefon 22 92 43 99