Omkostningskompensation - AFSLUTTET/FORÆLDET

Omkostningskompensation - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Ordningen gælder på tværs af brancher. Betingelser for at kunne søge er, at det forventede fald i omsætningen overstiger mindst 30 % - dog 35 % ved tvangslukning - og de faste omkostninger skal være på mindst 4.000 kr. pr. måned.

Hvad kan man søge om?

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing) samt afskrivninger. Afdrag på lån er ikke en omfattet post.

For hvilken periode kan der ansøges og hvilket omsætningstab kræves?

Alle virksomheder kan foreløbigt søge i perioden 9. december 2020 til restriktionerne ophører (foreløbigt 30. april 2021). Omsætningen skal være faldet mindst 30 % i perioden. Hjælpepakken er foreløbigt forventet forlænget til den 30. juni 2021. 

Ansøgningsperioder er som følger:

9. december 2020-28. februar 2021 - ansøgningsfrist den 15. juni 2021

1. marts 2021-30. april 2021 - ansøgningsfrist den 31. august 2021.

Hvordan søger man?

Ansøgningen foretages via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde vejledning til ansøgningsprocessen.

Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Faste omkostninger light

Hvis du har en omsætningsnedgang på mindst 30 % som følge af en restriktion i perioden, så kan du som alternativ til at beregne dine faste omkostninger præcist og benytte revisorbistand, vælge at ansøge om at få 50 % af dine faste, stedbundne, omkostninger dækket. Denne mulighed kaldes light-model. 

Du søger om light-modellen på samme måde som ved almindelig ansøgning.

Q&A Omkostningsrefusion

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen - der er indført en omfattende trappemodel for kompensationen:

 • Nedgang 30 %: Kompensation 40 %
 • Nedgang 35-75 %: Kompensation 45- 85 %
 • Nedgang 80-100%: Kompensation 90 %
 • Er omsætningsnedgangen 100 % pga. lukning, ydes 100 % kompensation.

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes (med maksimum).

Skal jeg betale skat af kompensationen?

Ja, kompensationen er skattepligtig og vil indgå i virksomhedens indkomst.

Jeg har søgt før - skal revisor udarbejde en ny erklæring?

Nej, det behøver han ikke - har omkostningerne ikke ændret sig, kan du genbruge erklæringen.

Kan jeg søge i flere forskellige ordninger samtidigt?

Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

Hvad hvis min nedgang i omsætningen senere viser sig at være under 30% (35%) ?

Så vil du skulle betale kompensationsbeløbet tilbage. Hvis virksomheden bevidst undlader relevante oplysninger, eksempelvis ordrer, kan det føre til fuldstændigt bortfald af kompensationen.

Hvad hvis min nedgang i omsætningen senere viser sig at være mere end 30 % (35%) ?

Du kan ske efterregulering af kompensationen, så den svarer til det faktiske omsætningstab når det er endelig klarlagt.

Sker ansøgning efter "først til mølle princippet"?

Nej; Der bliver ikke tale om en "først til mølle" ansøgningsproces, så alle virksomheder der opfylder kriterierne skal nok få lejlighed til at søge om refusion efter denne hjælpepakke.

Hvad er ansøgningsfristen?

Ansøgningsfristen er 15. april 2021 for perioden frem til 17. januar 2021.

Hvordan foregår kontrollen efterfølgende?

Senest den 31. oktober 2021 skal du indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. 

Hvis det herved viser sig, at der ikke har været grundlag for den faktiske udbetalte refusion - enten i op- eller nedadgående retning - så vil der ske en regulering.  

Må jeg udbetale udbytte, mens jeg modtager refusion?

Ja, hvis du ikke modtager kompensation for mere end 60 mio. kr. Skal du have mere end 60 mio. kr. må du ikke betale udbytte i hverken 2020 eller 2021. 

Hvad skal jeg forberede til ansøgningen (revisorerklæring)?

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor. I den forbindelse skal du også oplyse navn, e-mail og CVR-nr. på din uafhængige godkendt revisor.

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed

 • En aftale med den godkendte revisor, der har påtegnet dine oplysninger – dog hvis du tidligere har fået udbetalt kompensation for perioden med startdato den 9. juli, skal revisor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode

 • Dokumentation for,  at du er omfattet af restriktioner

 • Forventet omsætning i den periode, du søger kompensation for

 • Tidligere omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning sammenlignes med

 • Dokumentation for de faste omkostninger i referenceperioden

 • En beregning af de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden

 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.Hvad er en "godkendt revisor"?

Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen.

Det praktiske:

Vejledning til ansøgning

Klik her

Retningslinjer for revisorerklæring

Klik her

Skabelon til revisorerklæring

Klik her

Slutafregning af kompensation - NYT NYT NYT

Erhvervsstyrelsen udsender primo april 2021 digitale breve til de virksomheder, der har modtaget kompenstion for faste omkostninger i perioden 9. marts 2020 til 8. juni hhv. juli 2020. Har du modtaget er sådant brev kan du nu foretage slutafregning for denne periode. Til brug herfor skal du finde:

 • Råbalance for virksomhedens faktiske omsætning, der er datoafgrænset kompensationsperioden

 • Opgørelse over virksomhedens resultat , hvis virksomheden havde underskud i 2019

 • Dokumentation for de faktiske faste omkostninger, herunder en kontospecifikation

Fristen for indberetning til slutafregning for perioden er 31. maj 2021. 

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af dine faste omkostninger, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt, herunder hvis det  har vist sig, at  nedgangen i din omsætning blev mindre end forventet, og/eller at dine omkostninger blev mindre end forventet, skal du betale hele eller dele af kompensationen tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af dine indberetninger beregne, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation, hvorefter kompensationen kan blive efterreguleret.

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale kompensationsbeløbet, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale dele af kompensationsbeløbet, vil sagsbehandlingen af din kompensation først endeligt blive afsluttet, når der er foretaget en efterregulering baseret på din virksomheds resultat.

 

Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale hele kompensationsbeløbet, vil Erhvervsstyrelsen ved modtagelsen af kompensationsbeløbet anse sagen for afsluttet. Der vil ikke blive foretaget yderligere sagsbehandling. Såfremt der fremkommer informationer, som ansporer til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og pålægges revision. Det vil for kompensationsordningen for faste omkostninger være muligt at foretage frivillig tilbagebetaling.

 

Den pålagte udgift til revisorerklæring på op til 16.000 kroner eksklusive moms, skal ikke tilbagebetales, selvom virksomheden ønsker at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne kompensation.

Blanket til fuld tilbagebetaling:

Blanket til delvis tilbagebetaling:

Vejledning om frivillig tilbagebetalig: