NYT: Andre tiltag, herunder dagpengeret for forældre med hjemsendte børn

Varsling af ferie/afspadsering m.v.

Som følge af den helt ekstraordinære situation, som vi p.t. står i, kan ferie varsles afholdt med dags varsel. Tilsvarende vil ophobet overarbejde m.v. kunne dette. Det vil give en ekstraordinær frihed for virksomhederne til - med meget kort varsel - at frigøre løn til medarbejdere, der har restferie, resterende feriefridage eller ophobet overarbejde til gode. 

Tilsvarende er det muligt at lade medarbejderen "spare overarbejde op", således at den frihed, som medarbejderen får nu, på et senere tidspunkt konverteres til arbejde. Hvis arbejdet forventes konverteret til egentligt overarbejde; dvs. arbejde udenfor normal arbejdstid, bør det aftales, hvordan omregningen sker. Det kunne være 1:1,5 de første tre timer efter arbejdstids ophør og derefter 1:2. 

Har du overenskomst vil der oftest i denne være faste takster for overarbejde hhv. afspadsering (der så sker på forhånd). 

Hjemsendelse uden løn

Hjemsendelse uden løn kan kun lade sig gøre i helt særlige situationer. Som udgangspunkt har arbejdsgiver ledelsesretten over sine medarbejdere, og bestemmer derfor også, om de skal være på arbejdspladsen eller hjemme. Beslutter arbejdsgiver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, skal arbejdsgiver fortsat betale fuld løn (bortvisninger undtaget). 

P.t. kan arbejdsgivere IKKE hjemsende medarbejdere uden løn - hverken med eller uden overenskomst!

Andre tiltag med afsæt i overenskomster

De fleste overenskomster indeholder forskellige andre instrumenter, der kan anvendes akut i samarbejde med de berørte medarbejdere. Især to påkalder sig opmærksomhed:

  • Afholdelse af børneomsorgsdage (2 stk. pr. år)
  • Afholdelse af yderligere fridage, hvis medarbejderen har yderligere overskud på kontoen.

Hjælp til ansatte og selvstændige med hjemsendte børn

Den 23. november 2021 er der indgået en ny trepartsaftale om, at medarbejdere, hvis børn er blevet hjemsendt fra skole/institution på grund af Covid-19 (dvs. hvor skolen/institutionen følgersundhedsmyndighedernes retningslinjer) har ret til op til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn. Der kan ydes dagpenge til den ene forældre og fra første hjemsendelsesdag.

Ordningen forventes at gælde fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022 og vil gælde for børn op til 13 år.

Som arbejdsgiver skal du indberette fraværet på virk.dk/nemrefusion. 

Du skal være særligt opmærksom på, at det IKKE er en ret til fravær – du kan altså godt nægte din ansatte at holde fri, hvis det er uforeneligt med den forestående arbejdsperiode. Vi skal dog henstille til, at du i videst muligt omfang forsøger at finde en fornuftig løsning med medarbejderne, da vi har set eksempler på, at medarbejderen som alternativ selv melder sig syg – hvilket i praksis er stort set umuligt at imødegå fra arbejdsgivers side.

Det er også vigtigt at pointere, at det IKKE er en refusionsret, dvs. arbejdsgiver kan ikke udbetale løn og derefter søge beløbet som refusion. Det er KUN medarbejderen selv, der kan søge beløbet, ligesom medarbejderen skal opfylde kravene til at få barselsdagpenge i øvrigt. 

Medarbejderne skal ved ansøgning kunne fremlægge dokumentation for, at der har været behov for hjemsendelse fra skolen/institutionens side, og at ingen af forældrene har mulighed for at anvende afspadsering m.v. 

Selvstændige har også krav på refusion

På samme måde kan du som selvstændig også fra 23. november 2021 få ret til en ydelse svarende til barselsdagpengesatsen.

Som selvstændig vil du være underlagt de samme betingelser - og med samme indberetning; dvs. på virk.dk.

For yderligere spørgsmål kontakt Johanne Berner Hansen på telefon 22 41 51 03