Ny midlertidig arbejdsfordeling

Kort om Ny Midlertidig Arbejdsfordeling

Den nye midlertidige arbejdsfordeling er, modsat den normale, bestemt ved lov. Det vil sige den gælder bredt for arbejdsmarkedet, og ikke kun på den overenskomstdækkede del.

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor medarbejderne, som alternativ til opsigelser, deles om den arbejdsmænge virksomheden kan tilbyde. I den tid medarbejderen ikke arbejder, er de ledige og kan modtage supplerende dagpenge.

Betingelser - om arbejdsfordeling

En virksomhed, der ønsker at etablere en fordelingsordning skal høre de berørte medarbejdere forud, og give medarbejderen oplysninger om vilkår og starttidspunktet for arbejdsfordelingen. Medarbejderne har herefter 24 timer til at meddele arbejdsgiveren, om de ønsker at indgå i ordningen. Manglende svar medfører, at medarbejderen omfattes. Virksomheden kan afskedige medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i ordningen.

Mens arbejdsfordelingen varer, kan medarbejderen frit fratræde sin stilling uden varsel, for at påtage sig andet arbejde med en længere arbejdstid, og derfor er det også en betingelse for ordningen, at der udstedes en såkaldt frigørelsesattest.

Den ny midlertidige arbejdsfordeling gælder fra den 14. september 2020 til den 31. marts 2022. Virksomheden skal yde et fast arbejdsgiverbidrag, svarende til 3 G-dage om måneden, pr. medarbejder i ordningen. Bidraget reduceres forholdsmæssigt, hvis en medarbejder ikke indgår i ordningen en fuld kalendermåned. G-dagene skal udbetales sammen med den almindelige løn.  Det er herudover et krav, at tid med ledighed under arbejdsfordeling udgør mindst 20% og højest 50% i gennemsnit set over en 4-ugers periode.

Ordningen skal omfatte enten virksomheden som helhed, en hel afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed, og skal være gældende for både fuldtids og deltidsansatte. Det er endvidere et krav, at ordningen omfatter mindst 2 medarbejdere.

Som med lønkompensationsordningen er det en betingelse, at virksomheden ikke foretager afskedigelser mens ordningen løber, begrundet i de forhold som har begrundet arbejdsfordelingen, ligesom virksomheden er afskåret fra at ansætte nye medarbejdere i virksomhedspraktik, med løntilskud eller vikarer i funktioner, som er påvirket af ordningen.

Endelig skal der være en saglig begrundelse for at etablerer ordningen – eksempelvis, og oplagt, arbejdsmangel.

Hvem kan søge og hvad kan man søge om?

De berørte medarbejdere kan søge om supplerende dagpenge i de perioder, hvor de ikke går på arbejde. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne sørger for at melde sig ledige. Medarbejderne vil være forpligtet til at følge jobcentrets (og a-kassens) anvisninger under ledighedsperioder, ligesom de vil være forpligtet til at takke ja til alternative jobtilbud på ordinære vilkår. 

For at tilskynde medarbejdere til at acceptere fordelingsordninger, hæves den højeste dagpengesats midlertidigt til 143,50 pr. time eller ca. 23.000 kr. pr. måned. Dagpenge forbrugt under ordningen medregnes ikke i den almindelige opgørelse af dagpengeforbrug, og er derfor uden konsekvenser for medarbejderen, bortset fra den midlertidige lønnedgang i dagpengeperioder.

Ordningen vil også kunne anvendes af ikke-forsikrede personer, som får mulighed for ekstraordinært at melde sig i en A-kasse og indbetale 3 måneds medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under en fordelingsordning.  Aftalen indeholder herudover yderligere fleksibilitetsforbedringer i form af bedre mulighed for uddannelse og opkvalificering i ledighedsperioder, lempelse af rådighedskrav mv.

For hvilken periode kan der ansøges?

Den nye ordning, der kommer til at gælde for hele det private arbejdsmarked, vil være gældende frem til 31. marts 2022.

Sådan gør du:

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcenteret på blanket AB292 og AB293 til virksomhedens kommune senest samtidigt med, at ordningen træder i kraft. A-kasserne vurderer herefter, om medarbejderne kan få supplerende dagpenge.

Når du indfører arbejdsfordelingskal du samtidigt udstede en frigørelsesattest til de berørte medarbejdere, som giver dem adgang til at fratræde uden varsel, hvis de finder andet arbejde med et højere timeantal i perioden. Du kan finde en frigørelsesattest her:

Q&A - Ny midlertidig arbejdsfordeling

Hvilken type medarbejdere kan indgå i fordelingen?

Alle medarbejdere pånær lærlinge og elever. Ejere indgår heller ikke. Ved ejer forstås den, der ejer mere end 50 % af virksomheden - eller har mere end 50 % i stemmeret.

Jeg har ikke overenskomst - kan jeg bruge ordningen?

Ja - hele det private arbejdsmarked er omfattet, uanset om du har overenskomst eller ej. Det betyder, at ordningen også kan anvendes på funktionærer og kontorfolk. 

Vi har haft arbejdsfordeling i 2020 - kan vi bruge ordningen i 2021?

Ja - tidligere arbejdsfordelinger er ikke en hindring for at iværksætte en ny midlertidig arbejdsfordeling. 

Hvornår skal en arbejdsfordeling være anmeldt?

Du skal senest anmelde arbejdsfordelingen til jobcentret samtidig med, at den træder i kraft. Brug blankette AB292 (se ovenfor under "Sådan gør du").

Kan jeg undtage en specifik medarbejder fra arbejdsfordelingen?

Ja - hvis du har en nøglemedarbejder, fx. en værkfører eller specialtekniker, så kan han undtages, hvis der

- er indgået en aftale med en repræsentant for medarbejdergruppen herom eller

et flertal af medarbejderne accepterer dette.

Hvad gør jeg, hvis jeg pludselig får uforudset meget arbejde ind?

I så fald kan du indkalde en eller flere af de hjemsendte medarbejdere; de har pligt til at stille deres normale fulde arbejdskraft til rådighed.