Lønkompensation - AFSLUTTET/FORÆLDET

Lønkompensation helt kort:

 

Den 13. april 2021 er der indgået en politisk aftale om, at hjemsendte medarbejderen kan genoptage arbejdet 7 kalenderdage forud for genåbning af en nedlukket virksomhed med henblik på at forberede genåbningen - vel at mærke mens arbejdsgiver fortsat kan søge kompensation for medarbejderne. Ordningen kræver, at den enkelte medarbejder har været hjemsendt på lønkompensation i mindst 30 dage, og kan kun anvendes én gang pr. medarbejder.

Muligheden vil også gælde for virksomheder, der anvender den almindelige lønkompensationsordning, dvs. virksomheder, der ikke er tvangslukket.  

 

Hvem kan ansøge / betingelser

Virksomheder der står over for at skulle afskedige medarbejdere, kan som alternativ hertil anvende lønkompensationshjælpepakken. Det er en betingelse, at hjemsendelsen omfatter mindst 30% af det samlede antal medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere i alt. Indehaveren selv tæller ikke med.

Det er et krav, at behovet for hjemsendelse udspringer af restriktionerne; der må altså ikke bare være tale om almindelig arbejdsnedgang eller lignende. 

Hvad kan man søge om?

Der kan søges om lønkompensation af 75% af lønomkostningen for funktionærer (højest 30.000 kr.) og 90 % af lønomkostningen for timelønnede (højest 30.000 kr.)

For hvilken periode kan der ansøges?

Kompensationsordningen gælder frem til den 30. juni 2021. 

Frister?

Ansøgningsfristerne følger udløb af kompensationsperioderne og forlænges i takt hermed.  

Krav om deltagelse med ferie

 • Hver medarbejder skal bidrage med én feriedag/afspadseringsdag/selvbetalt fridag pr. hjemsendelsesmåned. En måned er 28 kalenderdage i den sammenhæng.
 • Hver medarbejder skal dog bidrage med én feriedag/fridag i de første 21 dage, medarbejderen er omfattet af lønkompensation (fra den 18. januar 2021).
 • En medarbejder, der er hjemsendt mindre end 21 dage skal ikke bidrage med en feriedag/selvbetalt fridag.
 • En medarbejder kan højst bidrage med 5 feriedage/fridage i den samlede periode, han er hjemsendt.

Hvis du har nedsat dine medarbejdere i løn som følge af Covid-19, så skal medarbejderne ikke bidrage med feriedage som ovenfor anført. Lærlinge skal heller ikke bidrage med feriedage.

Q&A Lønkompensation

Fra hvilket tidspunkt skal medarbejderen deltage med ferie/fridag/andet?

- Medarbejderen skal kun bidrage med ferie for en hjemsendelse, der varer mere end 21 dage, og først fra (og med) den 18. januar 2021. For en periode, der ligger mere end 21 dage herefter, kan der varsles yderligere én fridag pr. 28 hjemsendelsesdage. Dage er kalenderdage. 

Hvornår skal medarbejderne være ansat for at kunne hjemsendes med lønkompensation?

For at en medarbejder kan hjemsendes med kompensation, skal han være ansat inden den 7. december 2020. Det er tilsvarende kun medarbejdere ansatte før dette tidspunkt, der tælles med i opgørelse. 

Gælder kompensationsordningen kun for de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse?

- Nej. kompensationsordningen er en ydelse til arbejdsgiver, og er uafhængig af medarbejdernes eventuelle A-kassemedlemsskaber. Tilsvarende er det uden betydning, om arbejdsgiver har overenskomst.

Kan jeg bruge kompensationsordningen hvis jeg kun har 4 medarbejdere ?

- Ja; ordningen kræver, at du overvejer at opsige mindst 30 % af dine medarbejdere – uanset hvor mange medarbejdere, du har.

Ordningen kræver altså IKKE, at du mindst har 50 medarbejdere.

Hvordan opgør man deltidsansatte?

Opgørelsen sker med udgangspunkt i antal ansatte (CPR numre), og ikke i antal samlede årsværk. I øvrigt vil feltet være forudfyldt på ansøgningskemaet, med de oplysninger CVR registret er i besiddelse af pr. 1. januar 2020. Hvis der er sket afskedigelser eller ansættelser siden 1. januar, vil der være behov for at rette det forudfyldte tal manuelt.

Udbetalingen nedsættes forholdsmæssigt, hvis medarbejderen er ansat på deltid. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Skal jeg tage alle medarbejdere på én gang?

Nej; det behøver du ikke – men det giver bedst mening at anmelde så mange medarbejdere, som muligt fra starten. Hvis du senere får behov for at indkalde en eller flere medarbejdere, så må du gerne det. I givet fald vil du skulle tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor den eller de arbejdende medarbejdere, har arbejdet.

Kan jeg hjemsende medarbejdere i en rotationsordning?

Som ordningen er udformet kan det godt lade sig gøre. Men der er ikke meget fleksibilitet, og det kræver derfor lidt planlægning fra virksomhedens side.

Sådan gør du; Det er stadig et krav, at der alene udfyldes én ansøgning pr. medarbejder. Ansøgningen skal angive den fulde sammenhængende periode, som der søges om kompensation for. Fleksibiliteten består i, at det allerede ved ansøgningen er muligt at oplyse et antal dage, hvor virksomheden forventer at få behov for at indkalde medarbejderen på arbejde. Der er ikke nærmere restriktioner forbundet med denne mulighed for at indkalde medarbejdere et antal dage. Så hvis du eksempelvis for medarbejder X og Y ansøger om kompensation for de næste 30 arbejdsdage, og samtidigt meddeler, at du får behov for at indkalde dem 15 dage hver, vil du efterfølgende kunne rotere dem i en 50/50 ordning. Tilsvarende hvis du for tre medarbejdere X Y og Z ansøger om kompensation for de næste 30 dage, og indkalder dem hver i sær 10 dage.

Bemærk, der kan som udgangspunkt kun søges én gang pr. medarbejder, så det kræver lidt planlægning og omtanke fra virksomhedens side. Du skal samtidigt være opmærksom på, at det fortsat er et krav, at mindst 30% af medarbejderne gennemsnitligt er hjemsendt over perioden. Dagene beregnes forholdsmæssigt baseret på kalenderdagene i måneden og ikke arbejdsdage.

Der ydes naturligvis ikke kompensation for de dage, hvor medarbejderen er indkaldt på arbejde.

Kan en medarbejder, der er syg, samtidigt være omfattet af ordningen?

Ja, det kan han godt. Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt.

Medarbejderen kan derfor godt omfattes af ordningen selvom han/hun er syg. Der kan ikke udbetales lønkompensation og sygedagpenge samtidigt.

Hvad så, hvis en medarbejder bliver syg, mens han er hjemsendt?

Medarbejderen skal sygmelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen.

Virksomhedens lønkompensation nedsættes med sygedagpengerefusionen.

Kan jeg sætte medarbejdere ned i løn forud for en hjemsendelse med lønkompensation?

Ja, det må du gerne. Du skal dog have en klar aftale med medarbejderen herom, der skal medsendes ved ansøgningen. Det skyldes, at lønkompensationen som udgangspunkt beregnes af den gennemsnitlige løn for de seneste tre måneder forud for hjemsendelsen (eller 12 måneder - afhængig af, hvad der er mest retvisende).  

Du skal være særligt opmærksom på, at du kun kan påtvinge medarbejderen en lønregulering i nedadgående retning, hvis det sker med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at reguleringen først får virkning, når dette varsel er udløbet, og vil medarbejderen ikke acceptere det, kan han anse sig som opsagt ved udløbet af varslet. I så fald vil medarbejderen være afskediget, og så kan kompensationsordningen slet ikke bruges, da den jo ikke må anvendes samtidigt med afskedigelser.

Så forudsætningen for en forudgående lønnedsættelse er derfor, at det enten sker efter gensidig aftale, eller at medarbejderen accepterer at fortsætte i stillingen på de nye vilkår efter udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel.

Husk også, at hvis du sætter medarbejderen ned i løn, så skal medarbejderen ikke bidrage med feriedage. 

Kan jeg aftale ferieafholdelse med min medarbejder, mens han er hjemsendt under lønkompensation?

Ja; det kan du godt. Hvis en medarbejder holder ferie, kan du dog ikke indkalde ham med én dags varsel, som du ellers vil kunne med hjemsendte medarbejdere under lønkompensation.

Kan jeg kombinere arbejdsfordeling og hjemsendelse på lønkompensation?

Nej. Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.

Hvordan skal vi forholde os, når der kommer kunder igen ?

- Når grundlaget for hjemsendelsen, det vil sige arbejdsmangel, ikke længere er til stede, skal medarbejderen genindkaldes.

Kan jeg anvende kompensationsordningen på mine lærlinge ?

Ja, lærlinge er også omfattet;  Lærlinge skal dog i videst muligt omfang blive på virksomheden, og der er således primært tale om en "teknisk" hjemsendelse.

Hvis der ikke er nogen uddannelsesansvar tilbagep på virksomheden, skal lærlingen dog hjemsendes.

Hjemsendelse kan have betydning for uddannelsesaftalen afslutning, herunder kan læreforholdet blive forlænget, hvis det bliver nødvendigt som følge af hjemsendelsen.

Det kan få betydning for lærlingens aftaleperiode, men det beror på det enkelte uddannelsesforhold.

Kan jeg anvende kompensationsordningen til flexjobbere ?

Ja; flexjobbere indgår også i ordningen.

Hvis medarbejderen genindkaldes, kan han så hjemsendes igen på et senere tidspunkt under ordningen?

- Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at du får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvis der opstår særlige behov – eksempelvis hvis du modtager nye ordrer, som du ikke forventede – kan du tilbagekalde de hjemsendte medarbejdere til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal du tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Vær opmærksom på, at genindkaldelse skal beregnes som et forholdsmæssigt tal - antallet af dage, der skal trækkes fra er herefter antallet af kalenderdage i måneden delt med antal arbejdsdage, du søger for ganget med det antal faktiske dage, du har gjort brug af medarbejderen. 

Hvad skal jeg have klar når jeg ansøger ?

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Skal der ske efterfølgende dokumentation af grundlaget for at bruge ordningen?

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

Bliver der kontrol med udbetalinger efterfølgende?

I forbindelse med hasteloven om lønkompensation har Erhvervsministeriet udsendt en uddybende bekendtgørelse. Det fremgår her, at virksomheder, der har modtaget lønkompensation, senest seks måneder efter udløbet af perioden, skal indsende dokumentation for:

 • Opgørelse af antal og dokumentation for hjemsendelse
 • Opgørelse af den faktiske hjemsendelsesperiode, herunder eventuelle afbrydelsesperioder
 • at virksomheden var forpligtet til at betale løn i perioden (ansættelseskontrakt)
 • at virksomheden ikke har modtaget anden kompensation for lønudgiften for den samme periode
 • at virksomheden ikke har foretaget økonomisk begrundende afskedigelser i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation.

Herudover skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Kontrollen kan medføre krav om tilbagebetaling, men for så vidt også føre til efterbetaling af kompensation, hvis det viser sig, at virksomheden har fået for lidt.

Må vi opsige personale samtidig med, at vi anvender hjælpepakken?

Udgangspunktet er, at kompensationsordningen skal være et alternativ til opsigelse – og derfor er svaret, at der ikke må foretages økonomisk betingede opsigelser i kompensationsperiodenj. Men det er op til arbejdsgiver at vurdere, hvor mange medarbejdere, der skal omfattes af hjemsendelsen, og derfor kan antallet af berørte medarbejdere reguleres op og ned i takt med den aktuelle arbejdsmangel på arbejdspladsen.

Gælder forbudet mod afskedigelser alle afskedigelser ?

Nej. Det er alene afskedigelser begrundet i virksomhedens økonomisk forhold,  der er omfattet af forbuddet mod samtidig anvendelse af hjælpepakken.

Hvad med ejeren ?

Indehaverene er ikke omfattet af ordningen, og skal heller ikke tælles med ved opgørelsen af de 30%

Hvad med ægtefællen?

Ægtefællen er omfattet af ordningen hvis han/hun er ansat på linje med øvrige medarbejdere. Hvis han eller hun derimod indgår i virksomheden som medhjælpende ægtefælle, så indgår han/hun ikke i ordningen. For en medhjælpende ægtefælle kan der derimod sæges omsætningskompensation. Se nærmere herom andetsteds på siden.

Ansøges der efter "først til mølle princippet"?

Nej. Alle der opfylder betingelserne, har krav på kompensation efter ordningen. Ansøgninger behandles og udbetales hurtigst muligt efter modtagelse. I starten må der forventes et vist pres på systemet.

Det praktiske:

Guide til ansøgning

Klik her

Skabelon til skriftlig bekræftelse af hjemsendelse overfor medarbejderen

Klik her

Tilbagebetaling af kompensation:

Hvis du har modtaget kompensation til dækning af lønudgifter til hjemsendte medarbejdere, kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

 • Hvis du fx i en periode genindkalder medarbejdere på arbejde, skal du tilbagebetale kompensation for de (hele) dage, medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. 

 • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale kompensationen tilbage.

 • Hvis du har undtaget dage i hjemsendelsesperioden og ikke taget højde for at medregne weekender mv., vil det udbetalte kompensationsbeløb ligeledes være for højt, og du vil skulle betale noget af beløbet tilbage. 

 • Hvis antallet af hjemsendte medarbejdere ikke har svaret til minimum 30 % eller mere end 50 ansatte, kan du risikere at skulle tilbagebetale hele eller dele af beløbet.

Frister for tilbagebetaling af lønkompensation

Erhvervsstyrelsen fremsender i begyndelsen af 2021 information til e-boks om, hvordan du skal forhold dig omkring kontrollen for hjemsendelsen i 2020. 

Der vil komme en frist for indsendelse af dokumentation er udskudt fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021. Der er ikke åbnet for indberetning af tal.

Du kan til enhver tid også vælge at tilbagebetale et beløb frivilligt. Det kan du gøre via forskellige blanketter, som du finder her: (Scroll ned til drop-down-menuen med de forskellige pakker)

Hvis du ved, at du kommer til at skulle tilbagebetale et beløb, så kan du med fordel foretage tilbagebetalingen frivilligt, så tidligt som muligt for at undgå en forrentning.