Omsætningskompensation

Omsætningskompensation - helt kort

Hvem kan ansøge / betingelser

Ordningen gælder for virksomhedsejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden og arbejder deri, der oplever et fald på mindst 30% i omsætningen som skyldes Corona epidemien, og som ikke har mere end 10 fuldtidsansatte (fra medio maj: 25 medarbejdere). Alle betingelser skal være opfyldt.

Både selskaber og personligt drevne virksomheder vil være omfattet af ordningen.

Hvis din personlige indkomst som selvstændig overstiger 800.000 kr. i 2020 er du ikke berettiget til kompensation. Har du allerede ansøgt, vil du skulle betale beløbet tilbage. Dette gælder også, selvom den personlige indkomst kun overstiger 800.000 kr. med ganske få kroner. 

For at være omfattet er det yderligere en betingelse, at virksomhedens omsætning er mindst 10.000 om måneden.

Hvad kan man søge om?

Virksomheder, der opfylder ovenstående betingelser, kan få kompenseret op til 90% af omsætningstabet (100 % hvis du har været tvangslukket uden omsætning). Du kan dog maksimalt få kr. 23.000 om måneden. 

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der væsentligt har deltaget i driften før den 9. marts 2020, kan kompensationsbeløbet udgøre op til 46.000 kr.

For hvilken periode kan der ansøges?

Aktuelt kan du søge kompensation for omsætningstab i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusiv)

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger er åben for perioden frem til 31. januar 2021, og der kan ansøges på dette link via virk.dk

Under "det praktiske" kan du finde en guide til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021 for perioden frem til 31. januar 2021.

Q&A Omsætningskompensation

Hvordan skal jeg opgøre min omsætning?

Udganspunktet er, at du skal opgøre din omsætning på baggrund af samme periode i 2019. Udgangspunktet er, at du i hele perioden fra 1. september 2020 til 31. januar 2021 skal foretage et skøn baseret på den faktiske omsætning i samme periode for 2019/2020 - og søge for den periode. Oplever du derfor kun omsætningsnedgang i få uger, er det tvivlsomt, om du i hele perioden vil have en gennemsnitlig omsætnignsnedgang på 30 %. 

Du kan foretage dit skøn baseret på dine budgetter, men budgetterne indgår ikke i den efterfølgende dokumentation. 

Hvad gør jeg, hvis min omsætning i 2019 var væsentlig lavere end forventet i 2020?

Ordningens formål skal holdes for øje. Formålet er at danne et sikkerhedsnet for de virksomhedsejere, der har deres primære indtægtskilde fra virksomheden, og hvor denne forsvinder/formindskes midlertidigt som følge af den aktuelle Corona-krise. 

Det er ikke udelukket, at der kan foretages en konkret vurdering, eksempelvis hvis reference-perioden fra 2019 ikke er til stede eller var meget lav som følge af opstart eller lignende. Under alle omstændigheder vil kompensationen ikke kunne overstige 23.000 kr. 

Hvem får beløbet?

Beløbet vil blive udbetalt til virksomheden - dvs. den nem-konto, der tilhører virksomheden - som et skattepligtigt tilskud. Derved kan beløbet faktisk indgå i en "redningspakke" til virksomheden fremfor direkte at blive udbetalt til virksomhedsejeren. 

Hvordan opgør jeg antallet af ansatte?

Antallet af ansatte er fortryk i ansøgningen, men dette tal viser kun det antal ansatte, du havde noteret i cvr-registeret pr. årsskiftet. Tallet kan rettes. Tallet skal opgøres på baggrund af årsværk - 1924 timer om året eller 37 timer om ugen. Hvis du retter antallet vil du blive bedt om at dokumentere ændringen, og du må forvente, at der bliver en forlænget sagsbehandlingstid. 

Skal der ansøges efter "først til mølle" princippet?

Nej. Alle, der opfylder betingelserne, har krav på kompensation.

Kan jeg bruge ordningen sammen med lønkompensationsordningen?

Ja, du kan godt kombinere ordninger, men du kan ikke få den samme omkostning dækket to gange. Så du vil eksempelvis ikke kunne kombinere omsætningskompensation og sygedagengerefusion for selvstændige, hvis du er sygemeldt i perioden.

Hvad hvis jeg har flere virksomheder?

Der kan kun ansøges om lønkompensation én gang. Ejer du flere virksomheder, vil du altså kun kunne søge lønkompensation i den ene.

Hvad hvis der er flere ejere af virksomheden?

Du kan søge om kompensation, når du ejer mindst 25% af virksomheden og arbejder i virksomheden. Den samlede kompensation for virksomheden kan dog ikke overstige det samlede forventede omsætningstab.

Kan jeg anvende ordningen, hvis jeg samtidig får folkepension?

Ja; det kan du - du skal opfylde de øvrige krav i ordningen, herunder til en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. - men gør du det; så kan du. 

Er der dokumentationskrav?

Ved ansøgningen vil du skulle begrunde, at omsætningstabet er forårsaget af Corona-krisen. Ved indgivelsen af ansøgningen vil du på tro- og love skulle bekræfte de afgivne oplysninger, herunder at du ikke selv er skyld i omsætningsnedgangen.

Er der krav om revisorbistand?

Som udgangspunkt er der ikke krav om revisorbistand i forbindelse med selve ansøgningen. Men du kan risikere at virksomheden efterfølgende tages ud til kontrol, og i den forbindelse kan du blive pålagt at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor. Betegnelsen “godkendt revisor” dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Revisor skal være uafhængig af virksomheden og ikke må ikke være involveret i beslutningstagningen

Hvilke kontrol-foranstaltninger skal jeg forvente efterfølgende?

Når der iværksættes en efterfølgende kontrol, vil det først og fremmest være den faktiske omsætningsnedgang, der vurderes. Dette vil ske på baggrund af den indberettede moms for den ansøgte periode sammenholdt med tilsvarende indretning for samme periode i 2019.

Er der frister?

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021 for perioden frem til 31. januar 2021.

Det praktiske:

Vejledning til ansøgningsprocessen

Klik her - Enkeltsmandsvirksomheder

Klik her - Selskaber

Tilbagebetaling af kompensation:

Hvis du har modtaget kompensation som selvstændig med CVR-nr., kan der være flere årsager til, at du skal tilbagebetale den kompensation, som du har fået udbetalt:

  • Hvis det  viser sig, at din omsætning ikke, som forventet, er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, skal du betale støtten tilbage.
  • Hvis du som selvstændig opnår en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Den kompensation, som du har fået udbetalt, tæller med i din samlede personlige indkomst. 
  • Hvis du har fået straksudbetalt din kompensation, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der fx manglede informationer eller var fejl i den dokumentation, du har indsendt, skal du betale støtten tilbage.

Frivillig tilbagebetaling af kompensation for selvstændig med CVR-nummer

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, skal du selv fastlægge det beløb, som du tilbagebetaler. Uanset om du vælger at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, vil din kompensationssag først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af din virksomheds resultat.

Hent blanket til frivillig indbetaling:

Vejledning om frivillig indbetaling: